skip to main content

Σπουδαστικά Θέματα - Εγγραφή Σπουδαστών

1. Εγγραφές νεοεισαχθέντων σπουδαστών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των αποφοίτων του Β’ κύκλου των Τ.Ε.Ε. που εισάγονται στα Τ.Ε.Ι.

Συνήθως, οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων αυτών σπουδαστών γίνονται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο, μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και ειδικά για τους εισαχθέντες στο Β’ εξάμηνο του Τ.Ε.Ι. αν δεν εγγραφούν μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από το ΥΠΕΠΘ, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Οι επιτυχόντες που εισάγονται στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στην αντίστοιχη γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Τμήμα)
 • Τίτλος απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Λυκείου αποφοίτησης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης (πρόσβασης) της παρ.13, του άρθρου 1 του Ν.2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001. (δίνεται από το Λύκειο).
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Γ' θμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του προηγούμενα αναφερόμενου δημοσίου εγγράφου.

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και οι υποψήφιοι σπουδαστές με Ειδικές Ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2640/98 (ΦΕΚ αρ. 206/τ. Α').

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες. Όσοι δεν εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν το δικαίωμα της εγγραφής τους και δεν μπορούν να εγγραφούν κατά το επόμενο ή άλλο ακαδημαϊκό έτος.

Ομογενείς

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1351/1983 "εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 56-Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παραγρ.11 του Ν.2327/95 (ΦΕΚ 156-Α) και το άρθρο 5 παραγρ.4 του Ν. 2517/97 (ΦΕΚ 160-Α) προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Η κυριότερη από τις κατηγορίες αυτές είναι οι Έλληνες του Εξωτερικού. Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή πρέπει ο ίδιος ή ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του να είναι Έλληνας και να πληροί απαραιτήτως τις εξής δύο προϋποθέσεις:

1.      Ο ίδιος ή ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του να κατοικεί και να διαμένει στο εξωτερικό την τελευταία τουλάχιστον πενταετία πριν από την ημερομηνία που υποβάλλεται η αίτηση για εισαγωγή ή να κατοικούσε και να διέμενε στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την παραπάνω ημερομηνία.

2.      Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τελειώσει στο εξωτερικό τρεις τουλάχιστον τάξεις σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τις δύο τουλάχιστον τελευταίες τάξεις του λυκείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι που υπάγονται στην κατηγορία αυτή, ως προς τις θέσεις εισακτέων διακρίνονται σε δύο περιπτώσεις και συγκεκριμένα: στη μία περίπτωση (χαρακτηριστικός κωδ.03) υπάγονται οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ξένων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων, τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν πλήρη φοίτηση σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις στα σχολεία αυτά, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) τάξεις του ελληνικού Λυκείου και στην άλλη περίπτωση (χαρακτηριστικός κωδ.01 ) όλοι οι λοιποί υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, πρέπει να υποβάλουν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση και το μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τμήματα προτίμησής τους, που χορηγούνται από την υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών, που λειτουργεί:

1. Στο Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, στην Αθήνα και
2. Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.

      Ειδικά οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν σε ελληνικά ή ξένα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στις πόλεις: Βόννη, Μόναχο, Στουτγκάρδη και Φραγκφούρτη κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

§ Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη και τυχόν ελλείψεις ή ατέλειες πρέπει να τακτοποιηθούν πριν τα δικαιολογητικά σταλούν από τους σχολικούς συμβούλους στο Υπουργείο για έγκριση.
§ Είναι αυτονόητο, ότι οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο απευθείας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, αν δεν θέλουν να τα υποβάλουν στη Γερμανία.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είναι:

Βεβαίωση της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής στο εξωτερικό, για τα ακριβή χρόνια κατοικίας και διαμονής του ίδιου του υποψήφιου ή του πατέρα του ή της μητέρας του στο εξωτερικό. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται η χρονική περίοδος κατοικίας και διαμονής στο εξωτερικό.

2.      Βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας, για τις τάξεις που τελείωσε και τα αντίστοιχα χρόνια που φοίτησε ο υποψήφιος στο εξωτερικό σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν ο υποψήφιος έχει τίτλο απόλυσης από ξένο Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικά Θα πρέπει από τη βεβαίωση αυτή να προκύπτει με σαφήνεια ότι έχει πλήρη φοίτηση σε τρεις τουλάχιστον τάξεις σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις τάξεις του ελληνικού Λυκείου (ως υπόδειγμα 4).

3.      Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της ξένης χώρας, για τη δυνατότητά του να εισαχθεί σε ανώτατη Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο (ως υπάδειγμα 6).

4.      Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι απαραιτήτως:

1.      επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και

2.      επίσημα μεταφρασμένα απά την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

     Ειδικά τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

     Δικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών κ.λ.π.) που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Αντίγκουα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδά, Κύπρο, Κροατία, Λεσόθο, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουϊ, Μάλτα, Μαυρίκιο, Μεγ. Βρετανία, Μεξικό, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Μπρουνέι, Νταρουσαλάμ, Μαν, Νορβηγία, Νησιά Μάρσαλ, Ολλανδία, Ολλανδικές Αντίλλες, Παναμά, Πορτογαλία, Ρωσία, Σαν Μαρίνο, Σεϋχέλλες, Σλοβενία, Σουαζηλάνδη, Σουρινάμ, Τουρκία, Τάγκα, Φίτζι, Φινλανδία, Χονγκ-Κονγκ δεν χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση όμως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος. Γι' αυτό οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες πρέπει να ζητούν από τις ξένες υπηρεσίες να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.

     Επίσης λόγω διμερών συμβάσεων δεν χρειάζονται επικύρωση έγγραφα που προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία και Κύπρο.


     ΠΡΟΣΟΧΗ:Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και μεταφρασμένα, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Υποψήφιοι οι οποίοι πήραν μέρος στη διαδικασία επιλογής με τις ειδικές αυτές κατηγορίες έχουν το δικαίωμα αυτό μόνο για δύο συνεχόμενα χρόνια. Οι υποψήφιοι που δίνουν φέτος εξετάσεις για πρώτη φορά, έχουν το δικαίωμα να είναι πάλι υποψήφιοι μόνο το επόμενο έτος. Αν δεν πάρουν μέρος στις εξετάσεις του επόμενου έτους για οποιοδήποτε λόγο, χάνουν για πάντα το δικαίωμα αυτό.

Αλλογενείς – αλλοδαποί

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1351/1983 «εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 56-Α) προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Μια απ΄ αυτές τις κατηγορίες είναι και οι αλλογενείς - αλλοδαποί. Για να υπαχθεί ένας υποψήφιος στην κατηγορία αυτή πρέπει ο ίδιος και οι δύο γονείς του να μην είναι Έλληνες.

Οι υποψήφιοι που έχουν την παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας, Τμήμα Εισιτήριων Εξετάσεων, από 1 μέχρι και 10 Αυγούστου τα σχετικά δικαιολογητικά τους και να συμπληρώσουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου με τις Σχολές και τα Τμήματα προτίμησής τους, που χορηγείται από την υπηρεσία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους του υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτούς πρόσωπο. Ο υποψήφιος κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν κατατίθενται από τον ίδιο τον υποψήφιο, υποβάλλεται από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Όταν ο υποψήφιος είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του υποψηφίου στην Ελλάδα.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1.      Αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου (σε μικρού μεγέθους φωτογραφία του υποψηφίου).

2.      Τίτλος απόλυσης από λύκειο.

3.      Βεβαίωση της μέσης γενικής βαθμολογίας του απολυτηρίου του, η οποία να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από την αρμόδια Εκπαιδευτική Αρχή της χώρας του ή από την Πρεσβεία της χώρας αυτής στην Ελλάδα. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

4.      Βεβαίωση που να δείχνει την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

5.      Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψηφίου ότι ο τίτλος σπουδών του παρέχει δικαίωμα εγγραφής σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας αυτής.

6.      Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λ.π.) πρέπει να είναι:

1.      επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει, από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και

2.      μεταφρασμένα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Ειδικά τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα, πρέπει να είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

Δικαιολογητικά (ενδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών κ.λ.π.) που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Αντίγκουα, Αργεντινή, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Γιουγκοσλαβία, Σλοβενία, Ελβετία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρο, Λεσόθο, Λιχτενστάϊν, Λουξεμβούργο, Μαλάουϊ, Μάλτα, Μαυρίκιο, Μεγ. Βρετανία, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Μαν, Νορβηγία, Νησιά Μάρσαλ, Ολλανδία, Ολλανδικές Αντίλλες, Ουγγαρία, Παναμά, Πορτογαλία, Ρωσία, Σεϋχέλλες, Σουαζηλάνδη, Σουρινάμ, Τουρκία, Τόγκα, Φίτζι, Φινλανδία, Χονγκ-Κονγκ, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση όμως ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος. Γι΄ αυτό οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από ξένη χώρα, πρέπει να ζητούν από τις ξένες υπηρεσίες να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.

Επίσης λόγω διμερών συμβάσεων δεν χρειάζονται επικύρωση έγγραφα που προέρχονται από τις ακόλουθες χώρες: Γερμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχοσλοβακία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα γίνονται δεκτά από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών και οι σχετικές αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Χρήσιμες πληροφορίες για αυτούς που επιλέγονται

1.      Η Επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.

2.      Ο υποψήφιος γράφεται στη Σχολή ή στο Τμήμα που θα επιλεγεί.

3.      Ο υποψήφιος που θα εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφεί πρέπει να έχει βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αν δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον επόμενο χρόνο, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του. Οι εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας γίνονται περίπου κατά τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο στην πανεπιστημιακή λέσχη στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους 15 και στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το μήνα Ιούνιο γι΄ αυτούς που ακολουθούν το χειμερινό πρόγραμμα διδασκαλίας και το μήνα Οκτώβριο γι΄ αυτούς που ακολουθούν το εντατικό θερινό πρόγραμμα διδασκαλίας και για όσους επίσης γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία εξέτασης της γλώσσας οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται ένα μήνα νωρίτερα τουλάχιστον στο πανεπιστήμιο Αθήνας ή Θεσσαλονίκης για να μην χάνουν τον προθεσμία εξέτασης της γλώσσας ή να προλάβουν τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες εξέτασης.

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό λύκειο.

4.      Για να γραφτεί ένας υποψήφιος σε Σχολή ή Τμήμα που έχει επιλεγεί πρέπει να περάσει από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

5.      Οι αλλογενείς - αλλοδαποί που επιλέγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδος πληρώνουν δίδακτρα, με τα οποία καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό των δαπανών φοίτησης και των διδακτικών βιβλίων που τους χορηγούνται. Είναι δυνατόν να γίνει απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων, για φοιτητές που δε διαθέτουν επαρκείς πόρους και διακρίνονται για την επιμέλεια και την καλή τους διαγωγή.

6.      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακόμα ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αρμοδιότητα να χορηγεί άδεια παραμονής στους υποψήφιους αλλοδαπούς - αλλογενείς. ʼδεια παραμονής χορηγείται από την αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία (Κέντρο Αλλοδαπών), μόνο σ΄ αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους αλλοδαπούς φοιτητές

Προϋπόθεση για την εγγραφή των αλλοδαπών είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση επιτυχίας από την Πανεπιστημιακή Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών ή του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους έχουν τελειώσει Ελληνικό Λύκειο ή Γυμνάσιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 221/90.
      Οι αλλοδαποί - αλλογενείς προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλουν δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 126.000 δρχ.
      Το παραπάνω ποσό είναι δυνατό να εξοφληθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις:

1.      Η πρώτη δόση έως 31 Δεκεμβρίου,

2.      η δεύτερη δόση έως 15 Φεβρουαρίου,

3.      η τρίτη δόση έως 31 Μαρτίου και

4.      η τέταρτη δόση έως 15 Μαϊου.

Απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών εγγραφής και φοίτησης στα Τ.Ε.Ι. οι αλλοδαποί - αλλογενείς φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

1.      Υπότροφοι ελληνικής κυβέρνησης (Β3/3191/12-3-81 Φ.Ε.Κ. 168/81).

2.      Όσοι προέρχονται από χώρες στις οποίες αντίστοιχα και οι Έλληνες δεν πληρώνουν δίδακτρα (Β3/6417/30-8-83 Φ.Ε.Κ. 524/83).

3.      Οι Παλαιστίνιοι εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση της P.L.O. για την καταγωγή τους (Β3 1015/2-1-85 Φ.Ε.Κ. 175 τ, Β΄).

4.      Σύζυγοι Ελλήνων (Β3/4340/17-9-84 Φ.Ε.Κ. τ.β.).

5.      Πολιτικοί πρόσφυγες (Β3/4340/17-9-84 Φ.Ε.Κ. 714 τ. Β΄).

6.      Όσοι αποδεδειγμένα με βεβαιώσεις διεθνών οργανισμών διώκονται από το πολιτικό καθεστώς της χώρας τους (Β3/4340/17-9-84 Φ.Ε.Κ. 714 τ. Β΄).

7.      Αλλοδαποί - αλλογενείς υπότροφοι της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας (Β3/466/30-12-83 Φ.Ε.Κ. 71/84).

8.     Όσοι προέρχονται από χώρες της Ε.Ο.Κ. στις οποίες οι Έλληνες πληρώνουν δίδακτρα, απαλλάσσονται από το ήμισυ των διδάκτρων εφόσον έκαναν εγγραφή μέχρι 30-8-83 (φ. 141.6/Β3/6417/30-8-83 Φ.Ε.Κ. 524/83).

9.      Υπάλληλοι ή τέκνα υπαλλήλων των Πρεσβευτικών Αρχών των ξένων χωρών στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση, ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αμοιβαίο χαρακτήρα (αρ. 2389/13-2-87, Φ.Ε.Κ. 81/Β/87).

2. Κατατάξεις

Σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 69842/Ε5/3-7-02, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 866/τ.Β’/10-7-02, και η οποία αφορά στις κατατάξεις πτυχιούχων τμημάτων Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι και ανωτέρων Σχολών ορίζονται τα ακόλουθα:

1.      Προθεσμία υποβολής αίτησης κατάταξης με σχετικά δικαιολογητικά στο οικείο τμήμα του Τ.Ε.Ι. ή της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ είναι από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2002.

2.      Διενέργεια κατατάξεων με βάση το βαθμό πτυχίου ή με εξετάσεις από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2002.

3.      Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση κατάταξης στο οικείο τμήμα του Τ.Ε.Ι. ή της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ είναι τα οριζόμενα στην απόφαση αριθμ. Β3/2274/87 (346 Β’), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 1865/89 (210 Α’).

4.      Από την απόφαση αυτή δεν προβλέπεται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

Κατηγορίες δικαιούχων – ποσοστό κατατασσόμενων

α) Δικαίωμα κατάταξης σε τμήμα Σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος έχουν οι πτυχιούχοι:

i. Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού.
ii. ΚΑΤΕΕ και ισοτίμων προς αυτά ανωτέρων Σχολών του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Η κατάταξη πτυχιούχων Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανωτέρων Σχολών γίνεται σε όλα τα τμήματα όλων των Τ.Ε.Ι.

Δικαιολογητικά – Χρόνος υποβολής

Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. που επιθυμεί την κατάταξη συνοδευόμενη απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο Πτυχίου
ii. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Σπουδών στο οποίο αναφέρονται όλα τα μαθήματα με την αντίστοιχη βαθμολογία που διδάχθηκε και εξετάστηκε με επιτυχία στη σχολή προέλευσης.
iii. Βεβαίωση του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Τ.Ε.Ι. ή του Συμβουλίου Ισοτιμιών του άρθρου 74 του Ν.567/77, κατά περίπτωση, για την ισοτιμία του τίτλου σπουδών. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται όταν η σχολή προέλευσης περιλαμβάνεται στους καταλόγους αναγνωρισμένων σχολών που εκδίδονται από το ΔΙΚΑΤΣΑ, το Ι.Τ.Ε. ή το Συμβούλιο ισοτιμιών κατά περίπτωση.

Προθεσμία υποβολής αίτησης κατάταξης με σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα του Τ.Ε.Ι. που ζητεί την κατάταξη από 1 έως 15 Οκτωβρίου.

Η διενέργεια των κατατάξεων με βάση τον βαθμό πτυχίου ή με εξετάσεις από 20 μέχρι 30 Οκτωβρίου.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον σπουδαστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Διαδικασία και τρόπος επιλογής

α)  Η επιλογή γίνεται με βάση:

i. Το βαθμό πτυχίου ή
ii. Ειδικές κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα

β) με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος καθορίζονται και τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία κατά την κρίση του διδάχθηκε και στα οποία ασκήθηκε πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή στη σχολή προέλευσης ο κατατασσόμενος από τα οποία και τον απαλλάσσει. Ο κατατασσόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα προηγούμενων και επόμενων εξαμήνων σπουδών του τυπικού προγράμματος από τα οποία δεν απαλλάχθηκε.

γ) Η κατάταξη γίνεται στο αντίστοιχο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο σπουδών με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος αφού ληφθεί υπόψη και ο χρόνος εγγραφής των κατατασσόμενων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η προθεσμία εγγραφής των επιλεγέντων η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.

δ) Τυχόν ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιλεγόμενο, επιλέγονται και κατατάσσονται και αυτοί.

Τα παραπάνω, περί κατατάξεων, δεν ισχύουν προκειμένου για πτυχιούχους ΚΑΤΕΕ ή ισοτίμων προς αυτά άλλων ανωτέρων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού που ζητούν κατάταξη σε τμήμα Τ.Ε.Ι. αντίστοιχο με αυτό του οποίου είναι πτυχιούχοι.

Ο αριθμός των κατατασσόμενων καθορίζεται από το τμήμα υποδοχής ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων του τμήματος υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται κατάταξη.

Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 2% και μεγαλύτερο του 4%.

Το ακριβές ποσοστό κατατάξεων ανακοινώνεται από την Γενική Συνέλευση του τμήματος το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα ανακοινώνονται ο τρόπος κατάταξης των πτυχιούχων (επιλογή με εξετάσεις ή με βάση το βαθμό πτυχίου) το κατά κατηγορία πτυχιούχων εξάμηνο κατάταξης και σε περίπτωση επιλογής με εξετάσεις, τα εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους.

3. Μετεγγραφές

Σύμφωνα με την ΥΑ αρ. 69841/Ε5/3-7-02 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 866/τ.Β’/10-7-02 και η οποία αφορά στις μετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ορίζονται τα εξής:

Οι μετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι. του εσωτερικού πραγματοποιούνται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. που ανήκει το τμήμα που ζητείται η μετεγγραφή (τμήμα υποδοχής) ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος υποδοχής και επιτρέπονται:

α. Χωρίς Ποσοτικό Περιορισμό.

Για τις μετεγγραφές χωρίς ποσοτικό περιορισμό μόνο για τους πολύτεκνους γονείς, τα τέκνα πολύτεκνων σπουδαστών του εσωτερικού καθώς και τέκνων θυμάτων της τρομοκρατίας και αθλητών – μελών εθνικών ομάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ. αριθμ Β3/2274/87 απόφαση (ΦΕΚ 346/τ.Β’) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1865/89 (ΦΕΚ αρ. 210/τ.Α’) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 1966/91 (ΦΕΚ αρ. 147/τα.Α’), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1897/90 (ΦΕΚ αρ. 120/τ.Α’), υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1-15/11 κάθε έτους τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Β) Αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής προκειμένου για νεοεισαχθέντα σπουδαστή.

Γ) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.

Για τις περιπτώσεις των πολύτεκνων γονέων και τέκνων πολυτέκνων απαιτείται επιπλέον βεβαίωση πολυτεκνίας που χορηγείται από την Ανωτάτη Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

Για τις περιπτώσεις των τέκνων θυμάτων της τρομοκρατίας απαιτούνται επιπλέον: α) αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης και β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για τις περιπτώσεις αθλητών – μελών Εθνικών ομάδων, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της αναγνωρισμένης από το ν.2725/99 (121 Α’) αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι ο σπουδαστής – αθλητής είναι μέλος της Εθνικής ομάδας.

Για τις μετεγγραφές σπουδαστών Τ.Ε.Ι. εσωτερικού χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ορίζεται εκ του νόμου ως προθεσμία υποχρεωτικής τους διενέργειας από τα Τ.Ε.Ι. η 30η /11 εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) παιδιά. [παρ.4, άρθρο 2, Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ αρ. 147/91/τ.Α’)]. Σύμφωνα με το Ν.860/79 η ιδιότητα του πολυτέκνου, εφόσον αποκτήθηκε νόμιμα, διατηρείται ισόβια.

α. Με Ποσοτικό Περιορισμό.

Για τις μετεγγραφές με ποσοτικό περιορισμό, ο αριθμός των μετεγγραφομένων σπουδαστών καθορίζεται από το Τμήμα υποδοχής ως ποσοστό επί τον αριθμό των εισακτέων του τμήματος υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6% και μεγαλύτερο του 8% [άρθρο 3 του Ν. 1966/1991 και παρ. 3α, άρθρο 2 της Υ.Α Β3/2274/1987 (ΦΕΚ αρ. 346/87/τΒ’)], όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 1 του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ αρ. 210/89/τ.Α’) και συμπληρώνεται με το άρθρο 2 του Ν.1966/91 ( ΦΕΚ αρ. 147/τ.Α’). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους από τον ίδιο τον σπουδαστή ή νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στο τμήμα όπου ζητά να μετεγγραφεί (Τμήμα Υποδοχής) και είναι τα εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Βεβαίωση εγγραφής, αν πρόκειται για νεοεισαχθέντα σπουδαστή ή αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών αν πρόκειται για σπουδαστή ενδιαμέσων εξαμήνων σπουδών.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης εφόσον πρέπει να αποδειχθεί η συγγενική σχέση του υποψήφιου (π.χ. λόγω αδερφού φοιτητή ή σπουδαστή). Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται από τον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της οικείας εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή βεβαίωση δημόσιας αρχής εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, για το ετήσιο εισόδημα της οικογενείας του ενδιαφερομένου.
 5. Προκειμένου για περιπτώσεις αδερφών φοιτητών ή σπουδαστών βεβαίωση του οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδερφού.
 6. Προκειμένου για νεοεισαχθέντα αντίγραφο του ατομικού δελτίου επιτυχίας, που χορηγείται από το Λύκειο αποφοίτησης ή βεβαίωση βαθμολογίας των γενικών εξετάσεων που εκδίδεται από το Λύκειο ή από τη Διεύθυνση ή το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο αποφοίτησης.
 7. Οι υποψήφιοι για μετεγγραφή για λόγους υγείας υποχρεούνται να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό. Η γνωμάτευση μετά την υποβολή της εξετάζεται από τριμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται στο Τ.Ε.Ι. υποδοχής, με απόφαση του οικείου προέδρου του Τ.Ε.Ι. για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Το τμήμα Υποδοχής διενεργεί τις μετεγγραφές με ποσοτικό περιορισμό μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
 8. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή αντίγραφο Οργανισμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ) από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων του σπουδαστή.

Copyright © 2003 - 2004  - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς