skip to main content

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 - 44252 FAX: 22310- 67770

Λαμία 13/03/2003
ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας


ΘΕΜΑ:«Σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε
Επιστημονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες καθώς και Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων»


Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, ως μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, βασίζεται στην έγκαιρη επιλογή των κατάλληλων Συνεργατών του Ιδρύματος και συνεπώς η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου (προκήρυξη & πρόσληψη εκτάκτων Εκπαιδευτικών) οφείλει να ακολουθεί κανόνες που θα διευκολύνουν την ταχεία και ομοιόμορφη λειτουργία των εμπλεκομένων οργάνων και υπηρεσιών.

Οι τροποποιήσεις που έγιναν στο Νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος μετά την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, σε συνάρτηση με τα προβλήματα που παρατηρούνται και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας απασχόλησης εκτάκτων Εκπαιδευτικών οδήγησαν το Συμβούλιο του Ιδρύματος στην θέσπιση κανόνων που βελτιώνουν την εν λόγω διαδικασία.

Η παρούσα έκδοση εμπεριέχει την Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σχετικά με την ανάθεση Εκπαιδευτικού έργου σε εκτάκτους Εκπαιδευτικούς και εμπίπτει στην προσπάθεια της αναβάθμισης των λειτουργιών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Ελπίζουμε ότι η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει ένα «εργαλείο» στην προσπάθεια ολοκληρωμένης ενημέρωσης μας καθώς και στην υποχρέωση μας για πιστή τήρηση των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος.


Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Γεώργιος Γιόφτσος
Αναπληρωτής Καθηγητής


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
(αριθμ. πρακτ. 295/13-03-2003)

Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου, ως μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, βασίζεται στην έγκαιρη επιλογή των κατάλληλων Συνεργατών του Ιδρύματος. Λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε Συνεργάτες, σε συνάρτηση με τον υψηλό φόρτο εργασίας που δημιουργείται στις διοικητικές υπηρεσίες, θα πρέπει η διαδικασία ανάθεσης διδακτικού έργου (προκήρυξη & Πρόσληψη εκτάκτων εκπαιδευτικών) να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες οι οποίοι διευκολύνουν την ταχεία και ομοιόμορφη λειτουργία των εμπλεκομένων οργάνων και υπηρεσιών.

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Κάθε χρόνο και μέχρι 5 Απριλίου, οι Τομείς των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με ευθύνη των Υπευθύνων τους, υποβάλλουν στο Τμήμα τους εισήγηση σχετικά με τις ανάγκες τους σε Επιστημονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα Τμήματα υποβάλλουν τις ανάλογες ανάγκες τους για θέσεις μελών Ε.Ε.Μ. στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α

Κάθε χρόνο και μέχρι 20 Απριλίου, τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ι. τις ανάγκες τους σε Επιστημονικούς & Εργαστηριακούς Συνεργάτες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ορίζοντας ταυτόχρονα και την τριμελή εισηγητική επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α υποβάλλει τις ανάλογες ανάγκες του για θέσεις μελών Ε.Ε.Μ.

Κάθε πρόταση για προκήρυξη θέσεων Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Μελών Ε.Ε.Μ., πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τον αριθμό των αναγκαίων θέσεων, και τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε θέση (σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Α, το οποίο πρέπει να υποβάλλεται δακτυλογραφημένο, σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, και να αποτελεί τμήμα του Πρακτικού Συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου π.χ. Συμβούλιο Τμήματος) :
I. το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση θέσης
II. τα μαθήματα του Τμήματος που θα διδαχθούν από τον υποψήφιο που θα προσληφθεί και θα καταλάβει την προς πλήρωση θέση
III. τον αριθμό ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης του Συνεργάτη που θα επιλεγεί.

Οι προτάσεις για πρόσληψη Συνεργατών θα πρέπει να υποβάλλονται σε ορθολογικά πλαίσια, χωρίς κατάτμηση των θέσεων σε μεμονωμένα μαθήματα. Θα πρέπει δηλ. να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε κάθε θέση να καλύπτει πλήρες ωράριο διδασκαλίας κατ’ αντιστοιχία των προκηρύξεων για πρόσληψη μονίμων Μελών Ε.Π.

Η έκδοση τις σχετικής προκήρυξης πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι Συνεργάτες υποβάλλουν αίτηση μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, στο αρμόδιο Τμήμα κατά το χρονικό διάστημα που ορίζει η προκήρυξη, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το ΕΝΤΥΠΟ Β.

Ο αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ελέγχει εάν οι αιτήσεις των υποψηφίων πληρούν τα ακόλουθα :
· είναι πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ Β)
· τα δικαιολογητικά φέρουν αρίθμηση και είναι τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο
· συνοδεύονται από Πίνακα Υποβαλλομένων δικαιολογητικών
· συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

Αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα παραπάνω, καθώς και τα αναγραφόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ΠΔ 163(ΦΕΚ 149/26-6-2002), θεωρούνται άκυρες και δεν αξιολογούνται από τις αρμόδιες Επιτροπές.

Φωτοαντίγραφα των υποβαλλομένων αιτήσεων (δηλ. τα συμπληρωμένα από τους υποψηφίους ΕΝΤΥΠΑ Β) συνοδευόμενα από δύο επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου, καθώς και του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος του υποψηφίου, αρχειοθετούνται κατά αλφαβητική σειρά και παραδίδονται ενυπόγραφα, με ευθύνη του Προϊσταμένου της Γραμματείας κάθε Τμήματος, στο Τμήμα Προσωπικού, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, με σκοπό να είναι διαθέσιμα όλα τα αναγκαία στοιχεία για την άμεση κατάρτιση των συμβάσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Συνεργατών πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ολοκληρώνεται με ευθύνη των Προέδρων των τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης εντός 10 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο πλήρης πίνακας των υποψηφίων που καταρτίζουν οι Επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Γ. Για τους Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, καθώς και τους Ε.Ε.Μ. που κατέχουν τα προσόντα του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και προτείνονται για πρόσληψη με πλήρη ή μερική απασχόληση, πρέπει να γίνεται λεπτομερή καταγραφή των προσόντων τους, συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού τους έργου, για να είναι εφικτός ο έλεγχος νομιμότητας της κρίσης τους.

Ο πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και καταρτίζεται από τις Επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Δ.

Ο πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε με το Κεφ. Γ του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001, και καταρτίζεται από τις Επιτροπές αξιολόγησης πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Ε

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ.

Κάθε χρόνο και μέχρι 20 Ιουνίου, τα Τμήματα και το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α του Ιδρύματος, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ι. τις προτάσεις τους για πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και Ε.Ε.Μ., οι οποίοι έχουν επιλεγεί να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Κάθε πρόταση για πρόσληψη Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Μελών Ε.Ε.Μ., πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε προτεινόμενο (σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ Ζ , το οποίο πρέπει να υποβάλλεται δακτυλογραφημένο, σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, και να αποτελεί τμήμα του Πρακτικού Συνεδρίασης του Συμβουλίου Τμήματος) :
I. την κατηγορία στην οποία ανήκει ο Συνεργάτης
· Επιστημονικός Συνεργάτης
· Εργαστηριακός Συνεργάτης
· Εκπαιδευτικός Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)
II. τα προσόντα του Συνεργάτη
· σύμφωνα με το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83
· σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 και συγκεκριμένα :
α. με βασικό τίτλο σπουδών & διδακτορικό
β. με βασικό τίτλο σπουδών & μεταπτυχιακό
γ. με βασικό τίτλο σπουδών
III. το γνωστικό αντικείμενο ή την ειδικότητα, κατά περίπτωση, της θέσης που καταλαμβάνει
IV. τα μαθήματα του Τμήματος που θα διδαχθούν από τον υποψήφιο που προτείνεται για πρόσληψη
V. ο αριθμός ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησής του.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κάθε χρόνο και μέχρι 5 Σεπτεμβρίου, έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. η πρόσληψη των Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και των Ε.Ε.Μ., οι οποίοι έχουν επιλεγεί να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και έχουν υπογραφεί οι ανάλογες συμβάσεις μεταξύ του Προέδρου του Ιδρύματος και των επιλεγέντων Συνεργατών.

Οι Αποφάσεις πρόσληψης Συνεργατών, του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. κοινοποιούνται άμεσα, με ευθύνη του Γραμματέα του Συμβουλίου, στα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. και στο Τμήμα Προσωπικού ενώ ταυτόχρονα εκδίδεται δελτίο Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των υποψηφίων και πραγματοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων εργασίας. Οι Αποφάσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τους Συνεργάτες, τοποθετούνται και στον δικτυακό τόπο www.teilam.gr

Οι Συνεργάτες που έχουν επιλεγεί να απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (με μηνιαία αποζημίωση διότι κατέχουν τα προσόντα του εδ. β. της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83) και έχουν πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας απασχόλησης, προσφέρουν το διδακτικό τους έργο από 08:00π.μ. έως 16:00μ.μ., λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα σε επάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων. Ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την τήρηση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Μετά την έγκριση των προσλήψεων από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., οι Διευθυντές των Σχολών αποφασίζουν εντός 3 ημερών για την ένταξη των προσλαμβανόμενων σε Τμήμα της Σχολής, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83, και ενημερώνουν άμεσα το Τμήμα Προσωπικού.

Ο προσλαμβανόμενος Συνεργάτης παραλαμβάνει ενυπόγραφο αντίγραφο του Κανονισμού Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την διάρκεια υπογραφής της σύμβασης του.

Ζ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Όταν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, προκύπτουν ανάγκες τροποποίησης των αναθέσεων στους Συνεργάτες, θα πρέπει τα Πρακτικά των Τμημάτων να εμπεριέχουν τα ακόλουθα :
I. το λόγω της αιτούμενης τροποποίησης
II. για κάθε Συνεργάτη, του οποίου το ωράριο τροποποιείται, να αναφέρεται :
· η προηγούμενη ανάθεση που του είχε δοθεί από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.,
· η τροποποίηση (αύξηση ή μείωση ωρών) που προτείνεται
· η τελική ανάθεση μετά την τροποποίηση

Όταν πραγματοποιείται μείωση ωραρίου ή προτείνεται διακοπή σύμβασης σε κάποιο Συνεργάτη, με ταυτόχρονη αύξηση των ωρών κάποιου άλλου, τότε πρέπει στο ίδιο απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου του Τμήματος να μνημονεύονται οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Όταν η τροποποίηση αναθέσεων οδηγεί σε πρόταση για πρόσληψη νέου Συνεργάτη, θα πρέπει να συνοδεύεται από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή.

Οι προαναφερόμενες τροποποιήσεις των αναθέσεων διδακτικού έργου σε Συνεργάτες πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας πάντα τα ΕΝΤΥΠΑ της παρούσας Απόφασης τα οποία διαβιβάζονται στο Τ.Ε.Ι. σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, ενώ ενημερώνεται ταυτόχρονα και το Τμήμα Προσωπικού με ευθύνη των Προϊσταμένων των Γραμματειών των Τμημάτων.

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος οφείλει να ενημερώσει τα εμπλεκόμενα Μέλη του Διοικητικού Προσωπικού για την πιστή εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και ιδιαίτερα για την σωστή χρήση των ΕΝΤΥΠΩΝ του παρόντος.

Παρακαλούνται οι Αντιπρόεδροι του Τ.Ε.Ι. Λαμίας να συντονίζουν και να επιλύουν τυχόν επί μέρους προβλήματα και παραλήψεις που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ή να φέρουν άμεσα το όποιο πρόβλημα στο Τ.Ε.Ι.

[ ΕΝΤΥΠΟ Α , ΕΝΤΥΠΟ Β , ΕΝΤΥΠΟ Γ , ΕΝΤΥΠΟ Δ , ΕΝΤΥΠΟ Ε , ΕΝΤΥΠΟ Ζ ]


Copyright © 2003 - 2004  - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς