ΕΝΤΥΠΟ Ζ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
& ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Μ.

 
Α.  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Γνωστικό Αντικείμενο
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
Γεωργίου Γεώργιος
Κλινική Νοσηλευτική
1. Νοσηλευτική Ι (Θ)

2. Νοσηλευτική ΙΙ (Θ)

3. Νοσηλευτική ΙΙΙ (Θ)

4

3

8

ΣΥΝΟΛΟ 15

2
Δημητρίου Δημήτριος
Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία
1. Φ/Θ στο αναπνευστικό

2. Κλινική Άσκηση ΙΙ

3. Φ/Θ στο Κυκλοφορικό

2

10

3

ΣΥΝΟΛΟ 15

 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
Νικολάου Νικόλαος
Ηλεκτρονική
 
 
2
Γεωργίου Γεώργιος
Πληροφορική
 
 
3
Δημητρίου Δημήτριος
Ηλεκτρολογία
 
 
 
 
 
 
 
 
Β. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ της παρ. 2 του άρθρου 19 Ν. 1404/83
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ
a/a
Full name
Cognitive Object
Courses
Number of Hours
α/α
Ονοματεπώνυμο
Γνωστικό Αντικείμενο
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
 
 
 
 
2
 
 
   
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
α/α
Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Μαθήματα
Αριθμός Ωρών
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3