ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ Β

ΛΑΜΙΑ …….. /…….. /…………

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………

Ον. Πατρός : ……………………………………

Ον. Μητρός : …………………………………...

Οικογ. Κατάσταση : …………………………...

Ονομ/νυμο συζύγου:…………………………

Τόπος Γέννησης : ……………………………

Έτος Γέννησης : ………………………………..

Αριθμ. Αστ. Ταυτότητας : …………………….

Τόπος έκδοσης : ………………….………….

Ημερομηνία έκδοσης : ……………………….

Δ/ΝΣΗ : ……………………………………….…

……………………………………………………

ΤΗΛ : ……………………………………………...

Α.Φ.Μ : …………………………………………

Δ.Ο.Υ : ………………………………………….

Αριθ. Μητρώου Ι.Κ.Α. ………………………...

ΠΡΟΣ : ………………………………… 

…………………………………

Παρακαλώ όπως δεχθείτε την υποψηφιότητα μου για πρόσληψη σε θέση Επιστημονικού, Εργαστηριακού Συνεργάτη ή Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …../…………. Προκήρυξη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Συγκεκριμένο, επιθυμώ να προσληφθώ για μία από τις παρακάτω θέσεις, κατά σειρά προτίμησης :

Εργασία:  Άνεργος - Ιδιωτικός Υπάλληλος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μόνιμος Δημόσιος Υπάλληλος

Μη μόνιμος Υπάλληλος Δημοσίου

 Υπάλληλος Ευρύτερου Δημ. Τομέα

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πίνακα Υποβαλλομένων Δικαιολογητικών
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Πτυχίου
 4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 5. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος
 6. Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών
 7. Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Εμπειρίας
 8. Πιστοποιητικά Εκπαιδευτικής Εμπειρίας
 9. Πιστοποιητικά Ερευνητικής Εμπειρίας
 10. Επιστημονικές Εργασίες
 11. Άλλα πιστοποιητικά…………………………

………………………………………………..………………………………………………………….

 

α/α

Γνωστικό Αντικείμενο ή Ειδικότητα

 

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   
 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ