Νόμος 2916/2001
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"
(ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)

Άρθρο 1 Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Άρθρο 2 Προσόντα εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 3 Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ε.Π.
Άρθρο 4 Λοιπά θέματα προσωπικού.
Άρθρο 5 Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 6 Μεταβατικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 7 Καταργούμενες διατάξεις.
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10 Εναρξη Ισχύος.

Αρχείο .pdf