Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) 1) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του ν. 1404/1983.
2) Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 22 του άρθρου 71 του ν.1566/1985.
 
3) Το στοιχείο γ΄ της παραγράφου 3 και η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997.
4) Η παράγραφος 26 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998.
5) Οι παράγραφοι 6
  και 12 του άρθρου 11, το στοιχείο β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 14 και οι   παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 2817/2000.

β) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.

Άρθρο 8
Δεν αφορά τον Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 9
Δεν αφορά τον Τεχνολογικό Τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 10
Ισχύς.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.