Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

 

Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις.

  1.  α) Οι θέσεις Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή που πρόκειται να διορισθούν ύστερα από εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες, μετατρέπονται αυτοδικαίως  σε προσωποπαγείς θέσεις Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών ή Καθηγητών Εφαρμογών αντίστοιχα. Οι ενιαίες θέσεις Καθηγητών-Επίκουρων Καθηγητών που είναι κενές και δεν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους, μετατρέπονται αυτοδικαίως και χωρίς ειδικότερη διαδικασία σε τακτικές θέσεις κατά το ήμισυ Αναπληρωτών Καθηγητών και κατά το άλλο ήμισυ Επίκουρων Καθηγητών, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. μετατρέπονται κατά τον ίδιο τρόπο σε τακτικές θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. Αν υπάρχει κλάσμα στην προηγούμενη μετατροπή στρογγυλοποιείται υπέρ της θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή. Για την μετατροπή των θέσεων των παραπάνω περιπτώσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  β) Όσοι κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του  στοιχείου α΄, μπορεί, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κατωτέρω στοιχείου στ΄, να ζητήσουν μέχρι δύο (2) φορές να κριθούν: i) για την μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, ή ii) για την μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης τους σε μόνιμη τακτική θέση της επόμενης βαθμίδας, εφόσον έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προσωποπαγή θέση τους. Στην τριετή προϋπηρεσία συνυπολογίζεται η προϋπηρεσία στην αντίστοιχη βαθμίδα που ανήκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Αυγούστου 2008. Οι κρίσεις αυτές  βασίζονται στα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 15 του νόμου 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Η κρίση σε ότι αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 που προαναφέρθηκε γίνεται με συνεκτίμηση της προσφοράς αυτού που ζητά τη μετατροπή της θέσης του στην ανάπτυξη των ιδρυμάτων, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον ενδιαφερόμενο και έχει σχέση με την πολυετή αυτοδύναμη διδασκαλία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και εργαστηριακού υλικού, την ανάπτυξη και το συντονισμό τεχνολογικών ερευνητικών προγραμμάτων, τη διδασκαλία και τη συμμετοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ως και την άσκηση διοίκησης σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτοί που η θέση τους θα μετατραπεί σε θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, κρίνονται με κλειστή διαδικασία όταν ζητήσουν να εξελιχθούν σε θέση βαθμίδας Καθηγητή.
     
  γ) Οι αιτήσεις για την μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. και κρίνονται από πενταμελή  εκλεκτορικά σώματα που συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά ειδικότητα ή συγγενείς ειδικότητες. Για θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις.  Για θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι. τα εκλεκτορικά σώματα απαρτίζονται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις. Αν δεν υπάρχουν  Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτικές θέσεις, τα εκλεκτορικά σώματα συμπληρώνονται ή συγκροτούνται από Καθηγητές ή και Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων, κατά περίπτωση, ή επιστήμονες  αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί σε κάθε περίπτωση.
  δ) Οι αιτήσεις για την μετατροπή προσωποπαγούς θέσης σε μόνιμη τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή ή Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. υποβάλλονται στο οικείο Τμήμα Τ.Ε.Ι. και κρίνονται από εκλεκτορικό σώμα του οικείου Τμήματος, στο οποίο μετέχουν  τα  μέλη Ε.Π. του Τμήματος που κατέχουν τακτική θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα  από αυτή της θέσης  που πρόκειται να πληρωθεί. Εάν στο Τμήμα αυτό δεν υπηρετούν πέντε  τουλάχιστον μέλη Ε.Π. με τις ανωτέρω το εκλεκτορικό σώμα  συμπληρωνεται, μέχρι τον αριθμό αυτό, με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι., με μέλη Ε.Π. από άλλα Τμήματα του ιδίου Τ.Ε.Ι συγγενούς ειδικότητας που κατέχουν τακτική θέση ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας. Εάν και πάλι δεν μπορεί να συγκροτηθεί το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, αυτό συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτημα του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. όμοιων προσόντων ως ανωτέρω από άλλα τμήματα Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας κατά περίπτωση, ή επιστήμονες  αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων, αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς την υπό πλήρωση θέση σε κάθε περίπτωση.
  ε) Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας.  Όταν εγκριθεί ή αν δεν  αναπεμφθεί μέσα σε  τρεις μήνες από την προσέλευση της στο Υπουργείο, ο Πρόεδρος του  Τ.Ε.Ι., εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  στ) αα) Οι Καθηγητές Εφαρμογών προσωποπαγών θέσεων, οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) δεν υπάγονται στις διατάξεις του στοιχείου β΄. Οι θέσεις τους ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του οικείου Τ.Ε.Ι.
 

ββ) Μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του ν. 2621/1998, μπορούν με αίτησή τους που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να ζητήσουν την ένταξή τους σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, χωρίς την προϋπόθεση της τετραετούς προϋπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι. Οι διατάξεις που προαναφέρθηκαν εφαρμόζονται αναλόγως για όσους υπάγονται στην παρούσα διάταξης. Οι θέσεις όσων ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις Καθηγητή Εφαρμογών και ανήκουν εφεξής στο Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. του Τ.Ε.Ι.. Οι θέσεις όσων δεν γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ή δεν υποβάλουν σχετική αίτηση μετατρέπονται αυτοδικαίως σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π.  Οι κενές θέσεις  Ε.Ε.Π. μετατρέπονται σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.   Για την μετατροπή των θέσεων συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που τυχόν την κατέχει.  Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

γγ) Όπου στις διατάξεις του ν. 1404/1983 αναφέρονται μέλη Ε.ΔΙ.Π. νοούνται εφεξής και οι Καθηγητές Εφαρμογών που έχουν ενταχθεί δυνάμει των διατάξεων των ανωτέρω στοιχείων ι΄και ιι΄.  Οι καθηγητές  αυτοί μετέχουν στα όργανα διοίκησης και τα εκλεκτορικά σώματα του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

 

ζ) Για τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις εφαρμόζονται οι ισχύουσες για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μισθολογικές ρυθμίσεις. Για τα λοιπά θέματα εάν δεν υπάρχουν διαφορετικές ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1404/1983 και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας. Τα ποσά των περιπτώσεων ββ) των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2530/1997, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προσαυξάνονται, κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας, για όσους κατέχουν προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή.   Τα μέλη του Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις  ανήκουν στα τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ι. που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1404/1983.

η) Με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο μέλους εκπαιδευτικού προσωπικού που κατέχει προσωποπαγή θέση σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας του αντίστοιχου Τμήματος ή σε θέση Ε.ΔΙ.Π. για όσους υπάγονται στα ανωτέρω στοιχείο στ΄.  Για τη μετατροπή συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

θ) Διαδικασίες για πρόσληψη ή  εξέλιξη μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με εφαρμογή των μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικείων διατάξεων. Η μονιμοποίηση μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. που υπάγονται στην παρούσα διάταξη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1404/1983, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με τον παρόντα νόμο. Αν μέχρι να συμπληρωθεί η δοκιμαστική θητεία η θέση του μέλους έχει μετατραπεί σε μόνιμη τακτική θέση της ίδιας βαθμίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κρίση για μονιμοποίηση παρέλκει.

ι) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με την περίπτωση Ι΄του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ισχύει και για τις περιπτώσεις των νέων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν με τα π.δ. 200/1999 (ΦΕΚ 179, Α΄) και 234/2000 (ΦΕΚ 198 Α΄). Για την εφαρμογή των διάταξης αυτής, ως ημερομηνία ίδρυσης των νέων τμημάτων λογίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

ια) Μέλη Ε.Π. σε προσωποπαγή θέση που οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή τα διδακτορικά διπλώματά τους έχουν αντικατασταθεί με καλλιτεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως ίσχυαν μέχρι τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς για την μετατροπή της θέσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

 

2. α) Τα υφιστάμενα ατομικά και συλλογικά όργανα διοίκησης συνεχίζουν και ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους και διενεργούν τις εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στις βαθμίδες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.
β) Αν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο θέση ατομικού ή συλλογικού οργάνου μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου στοιχείου α, η θέση πληρώνεται, για το διάστημα που απομένει, με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., από τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού που κατείχε τη θέση. Αν είναι δύο οι αναπληρωτές, ορίζεται αναπληρωτής από την ανώτερη βαθμίδα, διαφορετικά ο αρχαιότερος σύμφωνα με το χρόνο διορισμού στο Τ.Ε.Ι. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η θέση πληρώνεται κατά την κρίση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και εφόσον αυτό θεωρεί λειτουργικώς απαραίτητη την πλήρωσή της Αν υπάρχει αδυναμία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, για οποιονδήποτε λόγο, η θέση πληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

3. Μέχρι 31 Αυγούστου 2008 εφαρμόζονται κατ’εξαίρεση τα ακόλουθα:

α) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του εκλεκτορικού σώματος ανάδειξης οργάνων διοίκησης του οικείου Τμήματος ή Τομέα και πράξη του Προέδρου, ορίζονται σε θέσεις Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα μέλη Ε.Π. κατάλληλης βαθμίδας, που κατέχουν είτε τακτική είτε προσωποπαγή θέση. 
β) Στις Γ.Σ. των Τμημάτων και των Τομέων μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π. είτε κατέχουν τακτικές είτε κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις.
γ) Οι πράξεις των οργάνων που ορίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του στοιχείου β΄ κοινοποιούνται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., που μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις αναπέμπει μέσα σε δέκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή τους, διαφορετικά ισχύουν ως έχουν.

 

4. Στα εκλεκτορικά σώματα του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, μετέχουν μόνο μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση στην κατάλληλη, κατά περίπτωση, βαθμίδα. Στα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης μετέχουν όλα τα μέλη Ε.Π., ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν.

α) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 1 του ν. 1404/1983, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν τροποποιηθεί με τον παρόντα νόμο, συνεχίζει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, έως ότου εκδικασθούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιόν του μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και όσα θέματα επιστρέψουν μετά την προθεσμία αυτή για επανεκδίκαση σε εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων και πάντως όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2003 για τα θέματα που εκκρεμούν. Μέχρι τότε τα μέλη αυτού του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους. Θέματα σύνθεσής του που τυχόν θα προκύψουν, επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται για τα μέλη του Ε.Π. που κατέχουν τακτικές θέσεις

   

 

6. α) Η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων Τ.Ε.Ι. συνεχίζεται και ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της αναμόρφωσης προγράμματος σε κάποιο Τμήμα, πενταμελής επιτροπή κατά ειδικότητα με μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., η οποία ολοκληρώνει την αναμόρφωση του προγράμματος  του Τμήματος αυτού και το υποβάλει στο Συμβούλιο της οικείας Σχολής.

β) Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.
γ) Ως τυπικό προσόν διορισμού κατά την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 76 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

7. Όπου προβλέπεται γνωμοδοτική ή εισηγητική αρμοδιότητα του Ε.ΣΥ.Π., αυτή ασκείται, μέχρι τη λειτουργία του Ε.ΣΥ.Π. ή του οικείου οργάνου του και πάντως μέχρι 31 Αυγούστου 2002  από το Ι.Τ.Ε., άλλως η γνώμη ή η εισήγηση των ανωτέρω οργάνων δεν είναι απαραίτητη.

8. Τμήματα Πανεπιστημίων τα οποία διεξάγουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χρηματοδοτούνται επιπρόσθετα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν συμπεριλάβουν στα προγράμματα, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού μεταπτυχιακών σπουδαστών, μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν προσωποπαγή θέση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των οικείων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, καθορίζονται το ύψος της επιπλέον επιχορήγησης, που συναρτάται προς τον αριθμό των μελών Ε.Π. και το  κόστος του προγράμματος ανά σπουδαστή, η σχετική διαδικασία και κάθε σχετικό θέμα.

9.  α) Τα Τ.Ε.Ι. μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2003 καταρτίζουν τον εσωτερικό κανονισμό τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 και τον υποβάλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση.

β) Μέχρι την έγκριση του νέου εσωτερικού κανονισμού κάθε Τ.Ε.Ι. εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

10. Προγράμματα εξειδίκευσης του άρθρου 28 του ν. 1404/1983, τα οποία εκτελούνται ή έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον εγκριθούν, συνεχίζουν να εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 28, όπως ίσχυσε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του παρόντος νόμου.

11. Στις θέσεις ΕΠ του ν. 1404/83, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την μετατροπή τους σε προσωποπαγείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, προστίθενται πενήντα θέσεις Καθηγητών ΤΕΙ.

12. Η ισχύς των διατάξεων του κεφαλαίου Η΄ του άρθρου 4 αρχίζει από 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2002.