Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

 

Άρθρο 5
Ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι.

 

1. Όπου στις διατάξεις του ν. 1404/1983 και της νομοθεσίας σχετικώς με τα Τ.Ε.Ι. αναφέρεται «Ομάδα Μαθημάτων» ή τα αρχικά «Ο.Μ.» νοείται εφεξής «Τομέας» ενώ όπου αναφέρεται «μέλη Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.» ή τα αρχικά Ε.Ε.Π. στο εξής νοούνται τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.     

2. Το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (E.Π.)  τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), το Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π.), το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (E.T.Π.) και οι σπουδαστές».

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. H Γ.Σ. απαρτίζεται από το E.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.Σ.:
α) Εκλέγει τον Υπεύθυνο του Τομέα και τον Αναπληρωτή του.
β) Αναθέτει καθήκοντα Υπευθύνου Εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί στον Τομέα κατά προτεραιότητα σε Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές ή Καθηγητές Εφαρμογών του Τομέα.
γ) Κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του
E.Π. 
δ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

3. Ο Υπεύθυνος του Τομέα έχει ως έργο, ιδίως, να συντονίζει γενικά το έργο του, να συγκαλεί τη Γ.Σ. του Τομέα, να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να εισηγείται τα θέματα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.»

4. Όπου στον ν. 1404/1983 αναφέρεται  σε σειρά «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής» και όπου «Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Καθηγητής Εφαρμογών» νοείται εφεξής «Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής»

5. α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 1404/1983 προστίθενται τα ακόλουθα: «Αν παρά το γραπτό αίτημα ο Προϊστάμενος του Τμήματος δεν συγκαλεί τη Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή ο Αντιπρόεδρος που αυτός ορίζει καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ενεργεί όλες τις σχετικές πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου».

β) Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διαγράφεται η φράση «από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του E.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο».

6. α) Το στοιχείο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 1404/83 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ε) Καταρτίζει μετά από γνώμη των Συμβουλίων των Σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ και τον υποβάλλει στον στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν περιορίζεται σε επαναλήψεις διατάξεων του νόμου, αλλά περιλαμβάνει τα επιμέρους θέματα που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις του ν. 1404/1983 και ρυθμίζει ειδικότερα θέματα ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, λειτουργίας οργάνων, παροχών σε σπουδαστές, απονομής τιμητικών ακαδημαϊκώκαι διαδικασίας ελέγχου και τήρησηςν τίτλων, εθυμοτυπίας τελετουργικού χαρακτήρα, πειθαρχικού δικαίου και δημοσίων σχέσεων και διαδικασίες ελέγχου και τήρησης των θεσπισμένων κανόνων καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους. 
β)Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 τροποποιούνται ως ακολούθως: «To Συμβούλιο του T.E.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τους Αντιπροέδρους, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Στο Συμβούλιο μετέχει και o Γενικός Γραμματέας του T.E.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί διοικητικών και τεχνικών θεμάτων καθώς και επί θεμάτων του διοικητικού προσωπικού. Οταν γίνεται συζήτηση επί θεμάτων του διοικητικούπροσωπικούμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8 του άρθρου 12. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει  η ψήφος του Προέδρου.»

 

7. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 προστίθεται στοιχείο ζ΄ ως ακολούθως: «ζ) Μπορεί να προεδρεύει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου, όταν αυτό παραλείπει αν και υποχρεούται  να λάβει αποφάσεις ή να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν συλλογικά όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις».

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Σε
T.E.Ι. που: α) λειτουργούν περισσότερα από είκοσι (20) Τμήματα, β) έχουν ένα ή περισσότερα Παραρτήματα, που λειτουργούν εκτός της έδρας τους ή γ) συγκεντρώνουν συνολικά αριθμό σπουδαστών πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000), εκλέγονται δύο (2) Αντιπρόεδροι. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του T.E.Ι. και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, με απόφαση του Προέδρου η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στη Συνέλευση του
T.E.Ι. μετέχουν και οι δύο.»

9. Οι παράγραφοι 1 και 10 στοιχεία γ) και δ) του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
"1. Ως Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Τομέα εκλέγονται μέλη Ε.Π. από τις βαθμίδες Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν δεν υπάρχουν μέλη των βαθμίδων αυτών, επιτρέπεται η εκλογή ως Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα Επίκουρου Καθηγητή. Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου."
"10. γ) Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρχει απαρτία, το όργανο συγκαλείται εκ νέου μέσα σε δέκα ημέρες από την πρώτη σύγκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων των παρόντων μελών τους, εκτός αν ρητώς προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ούτε υπολογίζονται στον αριθμό των παρόντων όσοι ψήφισαν λευκό ή απείχαν, χωρίς αυτό να έχει καμία επίδραση σε θέματα απαρτίας. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον τους ιδρύματος.
δ) Στα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυντών Σχολών, Προϊσταμένων Τμημάτων και Υπεύθυνων Τομέα μπορούν να μετέχουν όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική, εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια, εφόσον το δηλώσουν εγγράφως σε αυτόν που έχει την ευθύνη της σύγκλησης των σωμάτων εκλεκτόρων το αργότερο μέχρι την ανάδειξη των υποψηφίων, ενώ δεν μετέχουν όσοι τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

 

10. Στο άρθρο 12 του ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Σε περίπτωση μη εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Τομέα για οποιονδήποτε λόγο διορίζεται για ένα έτος με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προσωρινός Προϊστάμενος ή Υπεύθυνος, κατά περίπτωση, μέλος Ε.Π. μιας των τριών πρώτων βαθμίδων και επαναλαμβάνεται μέσα στο ίδιος έτος η εκλογή για την κάλυψη του υπολοίπου χρόνου της θητείας»

11. Το άρθρο 13 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η εποπτεία το κράτους στα Τ.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι., όπως ορίζεται από το νόμο.»

12. Στο άρθρο 25 του ν. 1404/1983:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Περιεχόμενο σπουδών - Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα».
β) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του οικείου Τμήματος, ανάλογα με την περίπτωση, και γνώμη του αρμόδιου οργάνου του Ε.ΣΥ.Π., καθορίζεται το περιεχόμενο σπουδών σε περίπτωση ίδρυσης νέου Τμήματος ή αλλαγής γνωστικού αντικειμένου  υπάρχοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι. ή όταν το επιβάλλουν οι εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού ή επαγγελματικού τομέα.
β) Το περιεχόμενο σπουδών κάθε Τμήματος Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνει κυρίως την αποστολή και το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, τους γνωστικούς στόχους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος καθώς και τη δομή των σπουδών.
γ) Η διάρκεια σπουδών στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. είναι κατά κανόνα οκτώ εξάμηνα και περιλαμβάνει από τον αριθμό των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορεί να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Επιτρέπεται, ανάλογα με τη φύση και την έκταση του γνωστικού αντικειμένου ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι., να καθοριστεί, με το προεδρικό διάταγμα του εδαφίου α΄, η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό σε επτά εξάμηνα».

γ) Προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.»

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 28 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"3. α) Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π. ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων.
β) Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τη διεξαγωγή των Π.Μ.Σ., να συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή εξωτερικού.
γ) Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.