Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

 

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα προσωπικού.

 

Α. Το άρθρο 17 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 17 Μονιμοποίηση, εξέλιξη μελών Ε.Π.

1. Οι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές διορίζονται ως μόνιμοι. Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θητεία τριών ετών.

2. Οι Επίκουροι Καθηγητές και οι Καθηγητές Εφαρμογών μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους τη μονιμοποίησή τους στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη συμπλήρωση της τριετίας. Η κρίση για μονιμοποίηση γίνεται από το οικείο εκλεκτορικό σώμα κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16. Στο εκλεκτορικό αυτό σώμα μετέχουν όσοι κατέχουν μόνιμη θέση στην ίδια με τον αιτούντα βαθμίδα και στις ανώτερες από αυτή βαθμίδες. Αν η κρίση είναι θετική ο αιτών μονιμοποιείται στην θέση που κατέχει. Αν η κρίση είναι αρνητική ή αν δεν υποβληθεί η σχετική αίτηση λήγει αυτοδικαίως η θητεία του κρινόμενου. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και γενικώς κάθε μορφής έργο του αιτούντα στο Τ.Ε.Ι., όπως ειδικότερα ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός.

3. α) Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές, που έχουν διανύσει τριετή προϋπηρεσία στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μέχρι δύο (2) φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη, την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή αντίστοιχα και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Η εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή και στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή γίνεται προκήρυξη της θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα αντίστοιχα προσόντα σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 15, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως, όπως και οι λοιπές διατάξεις του ίδιου αυτού άρθρου. Η έναρξη διαδικασίας για εξέλιξη γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος εφόσον υπάρχει κενή θέση στην ανώτερη βαθμίδα.
β) Για την εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16.

4. Αν μέλος του E.Π. του ίδιου T.E.Ι. είναι υποψήφιο για κατάληψη, με οποιονδήποτε τρόπο, θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά την κρίση συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτή ή τις προηγούμενες βαθμίδες.

5. Οι διατάξεις του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και όταν πρόκειται για εξέλιξη, μονιμοποίηση ή μετάκληση.  Η λήξη της θητείας των μελών Ε.Π. διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του  Τ.Ε.Ι, διαπιστώνονται επίσης και όσα αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Ε.Π., όπως τα έτη υπηρεσίας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων, η χορήγηση αδειών κάθε μορφής και η χορήγηση αδειών κάθε μορφής και η χορήγηση επιδομάτων και παροχών.

 

Β. Το άρθρο 18 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 «Άρθρο 18 Ειδικό Διδακτικό προσωπικό.

1. Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Τ.Ε.Ι. διορίζονται με θητεία τριών ετών και προσφέρουν ειδικό εκπαιδευτικό έργο, που συνίσταται στη διδασκαλία ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.

2. Οι οργανικές θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. ανήκουν στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής  (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.) του Τ.Ε.Ι. που συνιστάται με την παρούσα διάταξη σε κάθε Τ.Ε.Ι., αποτελεί εκπαιδευτική μονάδα του κάθε ιδρύματος επιπέδου αντίστοιχου με Τμήμα Τ.Ε.Ι. και υπάγεται στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. και ύστερα από συνεργασία με τα Τμήματα και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων και του Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τις ειδικότητές τους.

3. Όργανα του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Συμβούλιο και ο Διευθυντής.

4. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. και εκπροσώπους σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.ΔΙ.Π..  Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με αποφάσεις των σπουδαστικών συλλόγων.

5. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από το Διευθυντή, τρία (3) μέλη Ε.ΔΙ.Π. διαφορετικής ειδικότητας το καθένα, εφόσον υπάρχουν και έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Τ.Ε.Ι., που ορίζεται με απόφαση των σπουδαστικών συλλόγων. 

6. Ο Διευθυντής εκλέγεται για τριετή θητεία και τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για ετήσια θητεία. Η εκλογή τους γίνεται από το σύνολο των μελών του Ε.ΔΙ.Π.  και εκπροσώπους των σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών του Ε.ΔΙ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής εκλέγεται από το Συμβούλιο ένα από τα τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π., που είναι μέλη του.

7. α) Για τις αρμοδιότητες των ανωτέρω οργάνων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9. Λεπτομέρειες ορίζονται με το εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.
β) Το εκλεκτορικό σώμα εκλογής Διευθυντή και μελών του Συμβουλίου λειτουργεί και ως εκλεκτορικό σώμα για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Την αρμοδιότητα για την σύγκληση των εκλεκτόρων και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής έχει ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. ή Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. που αυτός ορίζει.

8. Ο Διευθυντής του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι μέλος της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. και μετέχει συμβουλευτικά στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. όταν συζητούνται θέματα αρμοδιότητας του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α.

9. Για την προκήρυξη των θέσεων, τη διαδικασία εκλογής, τον διορισμό, την ανάληψη καθηκόντων και τη μονιμοποίηση των μελών Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17. Το Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. είναι αρμόδιο για τη επιλογή και απασχόληση των Ε.Ε.Μ. σύμφωνα με το άρθρο 19. Για τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 20.   

10. Για την εκλογή σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. απαιτούνται:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.
β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.
Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται.

11. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.ΔΙ.Π. ορίζονται σε δέκα έξι και του  Διευθυντή σε οκτώ.»

Γ. Το άρθρο 19 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 19
Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων, Επισκέπτες Καθηγητές.

«1. α) Για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Η σύμβαση μπορεί να διαρκεί μέχρι ένα ακαδημαϊκό έτοςκαι μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη. 
β) Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό προσλαμβάνεται σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και
  Εργαστηριακού Συνεργάτη καθώς και την κατηγορία Εκπαιδευτικού Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών καθώς και των μελών Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα. Στο εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό ανατίθεται η εκτέλεση όμοιου διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου επιστημονικού και οργανωτικού έργου που έχει προβλεφθεί για το μόνιμο Ε.Π. της αντίστοιχης με τα προσόντα του βαθμίδας ή τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.
γ) Η απασχόληση του εκπαιδευτικού αυτού προσωπικού μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η μηνιαία αποζημίωσή του είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Ε.Π. ή των μελών Ε.ΔΙ.Π., κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης, ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική.
δ) Για την προκήρυξη και την πρόσληψη ή την ανανέωση της σύμβασης αποφασίζει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος ή του Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. κατά περίπτωση. Η προκήρυξη, στην οποία ορίζονται μεταξύ άλλων το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση θέσης και η εβδομαδιαία απασχόληση, δημοσιεύεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και η σύμβαση μεταξύ του Τ.Ε.Ι. και του προσλαμβανόμενου υπογράφεται πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.

2. Σε περίπτωση προκηρύξεων που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η ανάθεση, με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψηφίους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών Τ.Ε.Ι. και των Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι. της παραγράφου αυτής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών και των Εργαστηριακών Συνεργατών της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) και τις δέκα πέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα. Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Ε.Ε.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως.

3. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη Επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών και Ε.Ε.Μ. που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους.

4. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται  η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο T.E.Ι..

5. α) Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
β) Με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλάβουν και τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, καλύπτοντας για το λόγο αυτό το μικρότερο μέρος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους.
 

6. Με τους όρους του παρόντος άρθρου που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ή Ε.Ε.Μ. Τ.Ε.Ι., μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε (5) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε μόνιμους ή όχι υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ύστερα από άδεια της υπηρεσίας τους.

7. Με απόφαση του Συμβουλίου του T.E.Ι. ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος,  μπορεί να καλούνται συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κάτοχοι τίτλου Πανεπιστημίου ή T.E.Ι. και κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή σε οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να προσλαμβάνονται ως Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας, που μπορεί να ανανεώνεται, και με ωριαία αντιμίσθια.  Οι Ειδικοί Συνεργάτες πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, σε εξαετή τουλάχιστον, μετά την λήψη του πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες T.E.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός ή δύο μαθημάτων εξειδίκευσης, με συνολική απασχόληση μέχρι πέντε  ώρες εβδομαδιαίως. Ως προς την ωριαία αντιμισθία και τον τρόπο καταβολής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 2. 

8. Με απόφαση του Συμβουλίου του T.E.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα και γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος, μπορούν να προσκαλούνται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, ως επισκέπτες, καθηγητές T.E.Ι., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν προσόντα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή T.E.Ι. ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ανώτατο ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Για τη μηνιαία αποζημίωσή τους εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1. Προκειμένου για Καθηγητές ή Αναπληρωτές καθηγητές Πανεπιστημίου ή T.E.Ι. απαιτείται προηγούμενη έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Πανεπιστήμιο ή το T.E.Ι. που ανήκουν.

9. α) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το οικείο Τ.Ε.Ι. με πιστώσεις που προέρχονται είτε από ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασμών. 
β) Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι εκπαιδευτικοί του παρόντος άρθρου μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζόμενης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.
 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, και την πειθαρχική δικαιοδοσία. 

11.α) Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εντάσσονται και προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα, το οποίο τους αναθέτει τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας.  Αν υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, για την ένταξη αποφασίζει ο Διευθυντής της Σχολής ή, αν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές σχολές, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι..
β) Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα, μη προβλεπόμενα από το νόμο αυτό, έναντι του Τ.Ε.Ι. ή του Δημοσίου.»

Δ. Στο άρθρο 20 του ν. 1404/1983 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στο κεφάλαιο Α΄ καταργείται η παράγραφος 2 και στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται η φράση «Οι Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές» με τη φράση «Οι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές».

2. Στο κεφάλαιο Β΄:
α)  Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π. ορίζονται κατά βαθμίδα ως ακολούθως:
α)
  Καθηγητής  10 ώρες.
β)
  Αναπληρωτής Καθηγητής 12 ώρες.
γ)
  Επίκουρος Καθηγητής.  14 ώρες.
δ)
  Καθηγητής Εφαρμογών 16 ώρες ».

β) Στην παράγραφο 2 διαγράφεται η λέξη «διοικητικά» και μετά τη λέξη «διάστημα» τίθεται η φράση: «Τα είδη των πρόσθετων καθηκόντων για τα οποία επιτρέπεται η μείωση του διδακτικού ωραρίου, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου, καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Το διδακτικό ωράριο των μελών Ε.Π. μερικής απασχόλησης ορίζεται στο μισό του διδακτικού ωραρίου των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης».

3. Το κεφάλαιο Δ΄ καταργείται και τα κεφάλαια Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄ Θ΄  γίνονται Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Ζ΄ και Η΄ αντιστοίχως.

4. Η παράγραφος 5 του κεφαλαίου Δ΄ «Εκπαιδευτικές Άδειες», όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Τμήματος. Το αργότερο δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειάς του, το μέλος Ε.Π. υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής άδειας στο Τμήμα του, το οποίο και την αξιολογεί. Η απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στο μέλος Ε.Π. και η αξιολόγηση της έκθεσής του κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.».

5. Το κεφάλαιο Ζ΄ όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε μετονομάζεται σε «Θέματα ασφάλισης, περίθαλψης και ηλικίας αποχώρησης» και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Για θέματα υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του
E.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των T.E.Ι ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. αντίστοιχα των Πανεπιστημίων.

2. Τα μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι. αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους. Η διαπιστωτική πράξη συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Οικείου ΤΕΙ το πρώτο τρίμηνο του ακαδημαϊκού έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνεται το όριο αυτό, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο και γνωστοποιείται στο οικείο Τμήμα.

3. Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος απονέμει τον τίτλο του «Ομότιμου Καθηγητή Τ.Ε.Ι.» σε όσα μέλη της βαθμίδας Καθηγητή εξέρχονται της υπηρεσίας, συνεκτιμώντας το έργο και την προσφορά τους».

6. Το κεφάλαιο Η΄ «Λοιπές υποχρεώσεις», όπως ανωτέρω τροποποιήθηκε αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από τριάντα εργάσιμες ημέρες, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα.  Για το παράπτωμα αυτό το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει την ποινή της οριστικής παύσης.      

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των T.E.Ι. έχει την υποχρέωση μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το T.E.Ι., η Σχολή, το Τμήμα ή το Παράρτημα που ανήκει η θέση του.

β) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του στοιχείου α΄ ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης.»

Ε. Στο άρθρο 21 του ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως:
«9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις κενές οργανικές θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Τ.Ε.Ι.»
 

ΣΤ. Στο άρθρο 22 του ν. 1404/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Για όσους προΐστανται των γραμματειών των Σχολών και των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2083/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000».

Ζ. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 2530/1997 προστίθενται τα ακόλουθα:
" Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ισχύει αναλόγως προκειμένου περί μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.που κατέχουν τακτική θέση.".

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προκειμένου για μέλη Ε.Π. που κατέχουν τακτική θέση.»

γ) Στην παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 προστίθενται τα ακόλουθα: «Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 ισχύει αναλόγως προκειμένου περί μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κατέχουν τακτική θέση».

Η. Το άρθρο 15 του ν. 2530/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15 Αποδοχές μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι..

1. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., καθώς και των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:     
α) Καθηγητής  1,50
β) Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30
γ) Επίκουρος Καθηγητής  1,15
δ) Καθηγητής Εφαρμογών  1,00
ε) Μέλος Ε.ΔΙ.Π.  1,00
Ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) δραχμές.

2. Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
α) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
β) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13.
γ) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο ως ακολούθως:
αα)  Καθηγητής 190.000  δρχ.
ββ)  Αναπληρωτής Καθηγητής 170.000 »
γγ)  Επίκουρος Καθηγητής 130.000 »
δδ)  Καθηγητής Εφαρμογών  90.000 »
εε)  Μέλος Ε.ΔΙ.Π.    40.000 »

δ) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως ακολούθως:
αα)  Καθηγητής 110.000 δρχ.
ββ)  Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000 »
γγ)  Επίκουρος Καθηγητής 60.000 »
δδ)  Καθηγητής Εφαρμογών 50.000 »
εε)  Μέλος Ε.ΔΙ.Π. 30.000 »

ε) Ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας, οριζόμενο ως ακολούθως:
αα)  Καθηγητής          60.000      δρχ.
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 60.000 »
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 50.000 »
δδ) Καθηγητής Εφαρμογών 40.000 »

στ) Ειδικό επίδομα μεταδιδακτορικής έρευνας για μέλη που κατέχουν τακτικές θέσεις, οριζόμενο ως ακολούθως:
αα)  Καθηγητής           30.000      δρχ.
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής 20.000 »
γγ) Επίκουρος Καθηγητής 15.000 »

ζ) Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.

η) Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.

θ) Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών και Προϊσταμένους Τμήματος οριζόμενα ως ακολούθως:
αα)  Πρόεδρος 130.000      δρχ.
ββ)  Αντιπρόεδρος 110.000 »
γγ)  Διευθυντής Σχολής 60.000  »
δδ)  Προϊστάμενος Τμήματος  40.000    »

ι) Τα ποσά των περιπτώσεων i) των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.

3. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Τ.Ε.Ι.

4. Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών και των επιδομάτων αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται πλήρως.

5. Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά ή εξεταστικά).

6. Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των στοιχείων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9».

Θ. Το άρθρο 32 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Το άρθρο 32 του ν. 1404/1983, όπως αντικαθίσταται με την περίπτωση Θ΄ του άρθρου 4 του νομοσχεδίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"Άρθρο 32.
Πειθαρχικά θέματα.
1. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τ.Ε.Ι. ρυθμίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές και η πειθαρχική δικαιοδοσία για τα μέλη του Τ.Ε.Ι. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2. Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μπορούν να παυθούν για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις διατάξεις συγκρότησης του οικείου Συμβουλίου προβλέπεται Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. νοείται ο αντίστοιχος Αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. και όπου προβλέπεται Πρύτανης νοείται Πρόεδρος Τ.Ε.Ι.".

 

Ι. Το άρθρο 34 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 34 Αλλαγή Τμήματος

1. Μέλη του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. ενός Τμήματος Τ.Ε.Ι. μπορούν να τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις άλλου Τμήματος του ιδίου Τ.Ε.Ι. μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)  Για την κάλυψη αναγκών σε νεοϊδρυόμενο Τμήμα ή Παράρτημα του Τ.Ε.Ι.
β) Σε περίπτωση κατάργησης των θέσεών τους λόγω κατάργησης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν οι οργανικές τους θέσεις.

Οι τοποθετήσεις  αυτές διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από πρόταση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. και αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ίδρυση ή κατάργηση του Τμήματος ή του παραρτήματος κατά περίπτωση.

2. Τοποθέτηση  μέλους Ε.Π. σε θέση αντίστοιχης βαθμίδας και ειδικότητας σε Τμήμα άλλου Τ.Ε.Ι. λόγω κατάργησης της κατεχόμενης θέσης σε καταργούμενο Τμήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση  σε άλλο Τμήμα του ιδίου Τ.Ε.Ι. με εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.  Οι τοποθετήσεις  της περίπτωσης αυτής διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων που περιλαμβάνει τρεις (3) προτιμήσεις και γνώμη των Συμβουλίων των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι.».