Νόμος 2916/2001 (ΦΕΚ 114/11.06.2001, τεύχος Α)
"Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής"

 

¶ρθρο 3
Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Ε.Π.

 

Το άρθρο 16 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«¶ρθρο 16 Εκλογή και πλήρωση θέσεων Ε.Π.

1. α) Για την εκλογή μελών Ε.Π. ενός Τμήματος δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο σώμα εκλεκτόρων έχουν όλα τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση. Για τη συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων απαιτούνται τουλάχιστον επτά (7) μέλη Ε.Π. Η συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων, είτε πρόκειται για εκλογή σε μία θέση είτε σε συνδυασμό θέσεων, γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος.

β) Εφόσον τα μέλη
E.Π. ενός Τμήματος που πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης είναι λιγότερα από επτά (7), το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται από μέλη E.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ιδίου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες  αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς την θέση που πρόκειται να πληρωθεί.

Η συμπλήρωση του σώματος εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων του ίδιου Τ.Ε.Ι. ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν πρόκειται για μέλη Ε.Π. Τμημάτων άλλου Τ.Ε.Ι., μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή επιστήμονες ερευνητικών κέντρων. Αν κανένα μέλος Ε.Π. του Τμήματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο οικείο εκλεκτορικό σώμα, η συγκρότησή του γίνεται όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται εισήγηση του Συμβουλίου του οικείου Τμήματος.

Όταν γίνεται συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων με μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, αυτά είναι: αα) της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή αν πρόκειται για θέση Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., ββ) της βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή αν πρόκειται για θέση Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι., γγ) της βαθμίδας Καθηγητή αν πρόκειται για θέση Καθηγητή Τ.Ε.Ι..

2. α) Για να εκλεγεί ο υποψήφιος απαιτείται να έχει λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του πέντε.  Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν λάβει την απόλυτη αυτή πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους και εκλέγεται αυτός που λαμβάνει την ανωτέρω απόλυτη πλειοψηφία.  Αν υπάρχουν ισοψηφίες, για να προκύψουν οι δύο υποψήφιοι γίνεται επιμέρους ψηφοφορία.  Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί, η προκύρυξη, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής, θεωρείται άγονη. 

β) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς μέσα σε δέκαπέντε ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, οπότε αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των εκλεκτόρων.  Για την εκλογή του υποψηφίου στην περίπτωση συτή απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία πλειοψηφία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σχηματίζεται με λιγότερους από πέντε (5) εκλέκτορες. Οι εκλέκτορες είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν την ψήφο τους. Η απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων περιλαμβάνει οπωσδήποτε: κατάσταση των υποψήφιων με τα προσόντα τους, κατάσταση υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί. Την αιτιολογία της ψήφου κάθε εκλέκτορα, τον αριθμό των ψήφων κάθε υποψήφιου και το όνομα του υποψήφιου που τυχόν εκλέγεται. 

γ) Η προκήρυξη πλήρωσης θέσης Ε.Π. Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να γίνεται σε συνδυασμό θέσεων είτε Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή είτε Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές οι υποψήφιοι κρίνονται αρχικά από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων για τη θέση της ανώτερης από τις δύο βαθμίδες. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν εκλεγεί στη θέση της ανώτερης βαθμίδας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών, συνέρχεται το οικείο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην θέση της κατώτερης βαθμίδας.  Στις περιπτώσεις αυτές, στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή στην κατώτερη βαθμίδα συμμετέχουν και όλοι οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για την ανώτερη βαθμίδα.

δ) Δεν μετέχουν στα εκλεκτορικά σώματα του παρόντος άρθρου ούτε υπολογίζονται στον συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων όσοι απουσιάζουν σε αναρρωτική ή εκπαιδευτική άδεια ή τελούν σε αναστολή ή απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

ε) Τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψήφιους. Η πράξη του Προέδρου δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τότε που περιήλθε η πράξη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την άσκηση του ελέγχου αυτού, εφ όσον κριθεί νόμιμη ή μετά την άπρακτη παρέλευση της άνω προθεσμίας, η πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση. Αν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας η πράξη αναπέμπεται στο Τ.Ε.Ι. 

στ) Η μη συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα χωρίς σοβαρό αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Μέλη του E.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης E.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας στο ίδιο ή άλλο T.E.Ι., εάν δεν περάσουν τρία έτη από το διορισμό τους στο T.E.Ι. που υπηρετούν.

4. Αν διοριστεί κάποιος σε θέση Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και δεν αποδέχεται τον διορισμό, τότε η υπόθεση, μετά την εξάντληση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας που προβλέπεται και την ανάκληση και δημοσίευση της σχετικής πράξης διορισμού από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι., επανέρχεται στο εκλεκτορικό σώμα, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που είχαν λάβει μέρος στη σχετική διαδικασία εκλογής και είχαν τα νόμιμα προσόντα.  Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο διορισμός αυτός δεν έλαβε χώρα και η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να είναι απαραίτητη άλλη έγκριση για την πλήρωση ή την πίστωση της θέσης.

5. α) Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων σε κενή θέση βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι., εφόσον ο μετακαλούμενος κατέχει θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο ή άλλο T.E.Ι ή αντίστοιχου επιπέδου θέση σε ομοταγές εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.
   
β) Η πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται στη Γ.Σ. του Τμήματος από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του
E.Π. του Τμήματος, πριν από τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη της κενής θέσης. Η απόφαση μετάκλησης λαμβάνεται από το σύνολο των Καθηγητών του Τμήματος με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού τους, οι οποίοι συνέρχονται ως εκλεκτορικό σώμα και συνεδριάζουν παρουσία των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος. Αν η απόφαση μετάκλησης είναι θετική, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., η οποία επέχει θέση διορισμού. Για τη μετάκληση εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που αναφέρονται στην εκλογή και τον διορισμό μελών Ε.Π.

γ) Αν για οποιονδήποτε λόγο η μετάκληση ανακληθεί ή ακυρωθεί και  ο επιστήμονας που μετακλήθηκε προέρχεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο ίδρυμα από το οποίο προέρχεται και καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε πριν από την μετάκληση, αν η θέση αυτή είναι κενή.  Αν η θέση έχει πληρωθεί ή καταργηθεί, καταλαμβάνει ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση που συνιστάται αυτοδικαίως με τη διαπιστωτική πράξη για την επάνοδο του.

6. Οι θέσεις μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία προκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα και χωρίς να απαιτείται έγκριση από αρμόδιο όργανο για την πλήρωση των θέσεων αυτών».

7. Ο προγραμματισμός νέων θέσεων στα Τ.Ε.Ι. γίνεται σε ετήσια βάση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσειςοι όροι, οι διαδικασίες του ετήσιου αυτού προγραμματισμού και την υλοποίησή του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  Οι σχετικές πιστώσεις που χορηγούνται κάθε φορά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. στα τμήματα και από τις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) των Τμημάτων στους Τομείς.

8.  Η προκήρυξη των κενών θέσεων γίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Γ.Σ. του Τομέα.  Στην προκύρηξη ορίζονται το Τμήμα, ο Τομέας, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που πληρώνεται και η βαθμίδα ή, εάν η θέση ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, η ειδικότητα, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα.  Πριν από την προκήρυξη, το Συμβούλιο του Τμήματος αποφασίζει όσα προβλέπονται, σχετικώς με την θέση που προκηρύσσεται, στις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφου 3 στοιχείο β΄ του παρόντος νόμου.  Η απόφαση αυτή μνημονεύεται στην απόφαση για προκήρυξη της θέσης και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της προκήρυξης.

9.  Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. και υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.  Μέσα σε δέκα ημέρες από τηνγνωστοποίηση του αντίστοιχου Φ.Ε.Κ. από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο οικείο Τ.Ε.Ι., η προκήρυξη δημοσιεύεται, με την φροντίδα του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., δύο τουλάχιστον φορές, με διαφορά δέκα τουλάχιστον ημέρες η μία δημοσίευση από την άλλη, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του αντίστοιχου Τ.Ε.Ι., εφόσον κυκλοφορεί.  Η προκήρυξη γνωστοποιείται σε επιστημονικά ή επαγγελματικά έντυπα, σε όλα τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. και σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας καθώς και στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.

10.  α) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.  Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου σε τρία αντίτυπα καθώς και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.  Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις αρχές που τα εξέδωσαν.  Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις.  Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

β)  Για τον διορισμό ή την εξέλιξη στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. μέλους Ε.Π. που ήδη υπηρετεί, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή νόμιμων δικαιολογητικών και αρκεί η υποβολή επικυρωμένων από την αρμόδια υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. αντιγράφων τους, τα οποία βρίσκονται στον υπηρεσιακό φάκελο του και υπέυθυνη δήλωσης, σύμφωνα με το νόμο, ότι το περιεχόμενο τους ισχύει και δεν μεσολάβησε γεγονός που θα αποτελούσε λόγω εκπτώσεως από το λειτούργημα ή νόμιμο κώλυμα διορισμού.

11.  Συμπλήρωση των διακιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από την οικεία εισηγητική επιτροπή ή το εκλεκτορικό σώμα και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

12. α)   Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την γνωστοποίηση του Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στην παράγραφο 9, συγκροτείται, με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα.  Αν πρόκειται να γίνει εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, οι σχετικές διαδικασίες αρχίζουν μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.  Το εκλεκτορικό σώμα, σε κάθε περίπτωση συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την συγκρότηση του και ορίζει τριμελή Εισηγητικ΄γ Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη του, του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου.  Αν δεν υπάρχουν τουλάχιστον τέτοια μέλη, το εκλεκτορικό σώμα συγκροτεί Εισηγητική  Επιτροπή και αναθέτει σε δύο μέλη Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, σε κάθε περίπτωση του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού πεδίου, τη σύνταξη, ύστερα από μελέτη των φακέλων των υποψηφίων, υπομνήματος αξιολόγησης των υποψηφίων, το οποίο προσαρτάται στην έκθεση της Εισηγητικής Επιτροπής.

β)  Όταν προβλέπεται από ειδική διάταξη συγκρότηση πενταμελών εκλεκτορικών σωμάτων, δεν συγκροτείται Εισηγητική Επιτροπή.

13.  Η Εισηγητική Επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών από τον ορισμό της, η οποία μπορεί να παραταθεί για είκοσι ακόμη ημέρες με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου του Τμήματος, υποβάλλει στο Συμβούλιο του Τμήματος γραπτή έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται:  α) πλήρης πίνακας των υποψηφίων κατ’αλφαβητική σειρά, στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά μόνο προσόντα των υποψηφίων, β) πίνακας των εκλόγιμων υποψηφίων που περιλαμβάνει ουσιαστική κρίση για το βαθμό ανταπόκρισης αυτών στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, γ) πίνακας με κατάταξη κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το στοιχείο β΄, ο οποίος προκύπτει από προηγούμενη σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Η εισηγητική έκθεση διανέμεται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και κοινοποιείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και με απόδειξη, στους υποψηφίους, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα στο εκλεκτορικό σώμα.

14.  Μετά πάροδο είκοσι ημερών και όχι αργότερα από τριάντα ημέρες από την διανομή της εισηγητικής έκθεσης στα μέλη του σώματος των εκλεκτόρων, συγκαλείται, μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του Τμήματος, το εκλεκτορικό σώμα.  Η συμμετοχή των μελών του εκλεκτορικού σώματος είναι υποχρεωτική.  Στην αρχή της συνεδρίασης το εκλεκτορικό σώμα εκλέγει, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ως Πρόεδρο, μέλος αυτού της ανώτερης βαθμίδας.  Χρέη Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών ασκεί διοικητικός υπάλληλος, ο οποίος μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζεται, από τους διατεθειμένους στο Τμήμα υπαλλήλους, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος με την πράξη σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος.  Σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος υπαλλήλων, ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή της Σχολής, ύστερα από αίτημα του Προϊσταμένου του Τμήματος.

15.  α) Τις τις προκαταρτικές εργασίες του εκλεκτορικού σώματος, κατά τις οποίες γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εισηγητικής Επιτροπής καθώς και των τυχόν υπομνημάτων των υποψηφίων, μπορούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  Στους υποψηφίους που παρίστανται και στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης παρέχεται δικαίωμα λόγου, προκειμένου να εκθέσουν και προφορικά τις απόψεις τους.

β)  Οι σπουδαστές, μέλη της Γενικής Συνέλευσης, εκθέτουν τις απόψεις τους μόνο ως προς την διδακτική ικανότητα των υποψηφίων.

γ)  Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος αποσύρονται σε διάσκεψη και ψηφοφορία.  Το εκλεκτορικό σώμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, αποδέχεται ως έχουν η τροποποιεί αιτιολογημένα τους πίνακες της ανωτέρω παραγράφου 13 στοιχεία α΄και β΄, που συνέταξε η Εισηγητική Επιτροπή.  Αν δεν υπάρχουν ουσιαστικά ή διαδικαστικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν με ψηφοφορία, ακολουθεί η ψηφοφορία των μελών επί της εκλογής. 

δ)  Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής, ο Πρόεδρος του εκλεκτορικού σώματος ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της επόμενης σύγκλησης, η οποία μπορεί να γίνει την ίδια μέρα  και πάντως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της προηγούμενης.

ε)  Οι εργασίες του εκλεκτορικού σώματος ολοκληρώνονται με τη σύνταξη πρακτικού, του οποίου αναπόσπαστο μέρος αποτελεί η εισηγητική έκθεση.

16.  Ο διορισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.  Οι διοριζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν για ορκωμοσία και ανάληψη καθηκόντων μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ανακοίνωση του διορισμού τους.  Παράταση της προθεσμίας αυτής για εύλογο χρονικό διάστημα, επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι.  Σε κάθε περίπτωση η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού.