skip to main content

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πρόγραμμα Σωκράτης

Γενικός  στόχος του Προγράμματος Σωκράτης είναι να συμβάλλει στην προαγωγή της Ευρώπης της Γνώσης με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευσης και την κατάρτιση, ενθαρρύνοντας την δια βίου μάθηση, βάση τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης. Στοχεύει επίσης στη βελτίωση ποιότητας και της σημασίας της εκπαίδευσης για παιδιά, νέους και ενηλίκους, εκτείνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία και αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόσβασης στο ευρύ φάσμα δυνατοτήτων μάθησης που προσφέρονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων, με επίγνωση της ευρωπαϊκής διάστασης στα θέματα που μελετούν, να αυξήσουν τις ευκαιρίες αποκόμισης προσωπικών εμπειριών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να συνειδητοποιήσουν καλύτερα τη συμμετοχή τους στην έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να διαμορφώνονται και να προσαρμόζονται στις μεταβολές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
 • Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των επιπέδων, ώστε να παγιωθεί το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, βασιζόμενο στην πολιτιστική κληρονομιά των κρατών μελών και η βελτίωση της ποιότητας της προσφερόμενης εκπαίδευσης
 • Προώθηση της ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των λιγότερο διαδεδομένων και των λιγότερο διδασκομένων ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η προαγωγή της διαπολιτιστικής διάστασης της εκπαίδευσης.
 • Προώθηση της ευρείας και εντατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων στα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιείται το πνευματικό δυναμικό τους.
 • Ενθάρρυνση της κινητικότητας των διδασκόντων, ώστε οι σπουδές να λαμβάνουν ευρωπαϊκή διάσταση και οι δεξιότητές τους να βελτιωθούν ποιοτικά.
 • Ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών με το να τους επιτρέπεται να πραγματοποιούν ένα μέρος των σπουδών σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και να παραχθεί η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ μαθητών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη προαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευσή τους.
 • Ενθάρρυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης των διπλωμάτων των περιόδων σπουδών και απόκτησης άλλων προσόντων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ανοικτού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.
 • Ενθάρρυνση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του παρόντος προγράμματος.
 • Προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εμπειριών, ώστε η ποικιλία και οι ιδιομορφίες των εκπαιδευτικών συστημάτων στα κράτη μέλη να καταστούν πηγές πνευματικού εμπλουτισμού και αμοιβαίας ενθάρρυνσης.

Η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών (CDI, CDA, EM), τα οποία είτε είναι τελείως νέα είτε έχουν τροποποιηθεί, ώστε να συμπεριλάβουν μια προσέγγιση ανά αυτοτελή τομέα σπουδών, Ευρωπαϊκή διάσταση, νέες τεχνικές ή τεχνολογίες.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

1.      τα 15 κράτη πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2.      οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λικτενστάιν.)
3.      οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Βουλγαρία, Σλοβενία) και
4.      η Κύπρος και η Μάλτα.

Έρασμος

Έρασμος είναι η κύρια δράση του Σωκράτη για τη Γ’ βάθμια Εκπαίδευση. Η δράση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων, την κινητικότητα τόσο των σπουδαστών όσο και των μελών του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων, την διαφάνεια και την προαγωγή ακαδημαϊκής αναγνώρισης σπουδών και ακαδημαϊκών τίτλων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση «Έρασμος» απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αφορά όλους τους κλάδους και τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, διδακτορικό δίπλωμα).

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΑΣΜΟΣ είναι οι εξής:

 • Κινητικότητα σπουδαστών (ΜS).
 • Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία μικρής διάρκειας (TS).
 • Εντατικά προγράμματα σπουδών μικρής διάρκειας με τη συμμετοχή σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού Ιδρυμάτων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (IP).
 • Σχέδια από κοινού ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων από τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες (MOD).
 • Θεματικά Δίκτυα (Thematic Networks) για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης στο πλαίσιο ενός δεδομένου ακαδημαϊκού/επιστημονικού κλάδου ή γνωστικού πεδίου, με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

http://www.socleoyoyth.be

Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία μικρής διάρκειας (TS)

Στο πρόγραμμα φυσικής κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού όπως και στο πρόγραμμα κινητικότητας των σπουδαστών ισχύει η αρχή της διμερούς συνεργασίας, ενώ για όλες τις άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Ιδρύματος ισχύει η αρχή των δικτύων.

Τα προγράμματα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού προσφέρουν τη δυνατότητα διδασκαλίας σε ένα συνεργαζόμενο ίδρυμα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας από κοινού τους πνευματικούς πόρους και προσδίδοντας ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές.

Η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού αναφέρεται σε μετακινήσεις βραχείας διάρκειας, μιας έως οκτώ εβδομάδων και σκοπός τους είναι:

 • Να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα σπουδαστικής κινητικότητας (και είναι βέβαια οι περισσότεροι) να επωφεληθούν από τη γνώση και την εμπειρία του διδακτικού προσωπικού από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 • Να δημιουργηθεί ένας πραγματικός Ευρωπαϊκός Εκπαιδευτικός χώρος.
 • Να παρωθηθούν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τον κύκλο μαθημάτων που προσφέρουν στους σπουδαστές τους.
 • Να παρασχεθούν στο διδακτικό προσωπικό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Να προωθηθεί η ενίσχυση σταθερών δεσμών μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Για τη δραστηριότητα της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων.
 • Οι διδάσκοντες που μετακινούνται να έχουν λάβει γραπτή πρόσκληση διδασκαλίας από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υποδοχής.
 • Το μάθημα ή τα μαθήματα που θα διδαχθούν να αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, η διδασκαλία να έχει ουσιαστική χρονική διάρκεια και να συνεισφέρει σε μάθημα που αξιολογείται ως προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου
Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού που διακινείται στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/Έρασμος υποχρεούται να καταθέσει στο Ίδρυμα προέλευσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πριν την αναχώρησή του προς το Ίδρυμα του εξωτερικού (και εφόσον υπάρχει διμερής συμφωνία):

Α) γραπτή πρόσκληση διαδασκαλίας από το εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής.
Β) απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου του τμήματος που ανήκει (έχει προηγηθεί υποβολή σχετικής αίτησης κινητικότητας διδακτικού προσωπικού στο τμήμα από τον ενδιαφερόμενο διδάσκοντα).
Γ) συμπληρωμένο το έντυπο της σύμβασης για την υποτροφία κινητικότητας διδακτικού προσωπικού.

Με την επιστροφή του από το Ίδρυμα του εξωτερικού, ο διακινούμενος διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Λαμίας συμπληρωμένο το έντυπο της έκθεσης διδακτικού προσωπικού.

Καθορισμός ύψους ατομικής υποτροφίας διδακτικού προσωπικού

Το ποσό της εβδομαδιαίας οικονομικής ενίσχυσης για το διδακτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2003/2004 ορίζεται ως εξής:

Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία),

Βαλτικές χώρες (Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία) και Ισλανδία:

800 ευρώ ανά εβδομάδα για την πρώτη εβδομάδα μετακίνησης και 700 ευρώ ανά εβδομάδα για τις επόμενες εβδομάδες μετακίνησης.

Λοιπές χώρες: 700 ευρώ ανά εβδομάδα για την πρώτη εβδομάδα μετακίνησης και 600 ευρώ ανά εβδομάδα για τις επόμενες εβδομάδες μετακίνησης.

Για τους διδάσκοντες με αναπηρίες το ποσό της εβδομαδιαίας υποτροφίας για την πρώτη εβδομάδα ορίζεται σε 800 ευρώ ανεξαρτήτως χώρας προορισμού. Οι επόμενες εβδομάδες θα χρηματοδοτούνται όπως για όλους τους διδάσκοντες.

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί για όλη την περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό είναι 2000 ευρώ ανά διδάσκοντα.

Προπαρασκευαστική Επίσκεψη (Preparatory Visit – PV)

Η χορηγούμενη επιδότηση στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή PV, μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η PV πρέπει να πραγματοποιείται προς ή από επιλέξιμα ιδρύματα εταίρους, σε χώρα άλλη από εκείνη του δικαιούχου.
 • Για κάθε εγκεκριμένη ροή PV, το ίδρυμα αποστολής ή υποδοχής της επίσκεψης πρέπει να ανήκει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής (συνεπώς οι επισκέψεις μεταξύ ιδρυμάτων που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επιλέξιμες.
 • Δεν επιτρέπονται οι δραστηριότητες PV με τομείς ιδρυμάτων – εταίρων, τα οποία ήδη συμμετέχουν σε δραστηριότητες εγκεκριμένες με την παρούσα συμφωνία (για παράδειγμα, επίσκεψη σε ίδρυμα – εταίρο που ήδη συμμετέχει σε δραστηριότητες εγκεκριμένες στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, μόνον εφόσον το αντικείμενο της επίσκεψης αφορά τμήματα με τα οποία δεν υπάρχει συνεργασία σε δραστηριότητες θεσμικής σύμβασης στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας.
 • Κάθε πραγματοποιούμενη προπαρασκευαστική επίσκεψη δεν μπορεί να διαρκέι πάνω από 3 εβδομάδες (δηλ. 21 ημέρες).
Κανόνες σχετικά με τη χρήση της επιδότησης θεσμικής σύμβασης για PV

Στο πλαίσιο μιας επιλέξιμης δραστηριότητας PV, δεν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι ακόλουθες:

 • Όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε μη επιλέξιμο εταίρο.
 • Όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη μεταξύ δύο ιδρυμάτων που δεν ανήκουν σε χώρες της ΕΕ
 • Όλες οι δαπάνες που αφορούν σε επίσκεψη σε κάποιο ίδρυμα από την ίδια επιλέξιμη χώρα
 • Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν μετά τη λήξη της ανώτατης διάρκειας επίσκεψης, δηλ. 21 ημέρες.
 • Όλες οι δαπάνες που αφορούν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο μιας επιλέξιμης δραστηριότητας PV, θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες οι ακόλουθες:

 • Έξοδα ταξιδίου, διαμονής και διαβίωσης που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
 • Διοικητικές δαπάνες.

Κινητικότητα σπουδαστών (MS)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να αποκτήσει ένας σπουδαστής την ιδιότητα του Ερασμιακού σπουδαστή (Erasmus student) ή ελεύθερα διακινούμενου σπουδαστή (free mover) πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο σπουδαστής να είναι υπήκοος χώρας πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός από τα παρακάτω κράτη:

Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάϊν αλλά και των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης (δηλαδή Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Εσθονία Λιθουανία, Λετονία) και τέλος της Μάλτας και της Κύπρου. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές με υπηκοότητα ενός κράτους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και αυτοί με Κυπριακή υπηκοότητα δεν μπορούν να μετακινηθούν προς Ιδρύματα του Κράτους του οποίου έχουν την υπηκοότητα. Οι πολίτες όλων των άλλων κρατών συμμετέχουν στο πρόγραμμα μόνο υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας και αυτό να πιστοποιείται επίσημα.

 • Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Τμήμα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (δηλαδή να έχει περατώσει τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών).
 • Τα ενδιαφερόμενα Ιδρύματα και κατ’ επέκταση τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να έχουν υπογράψει συμφωνία για την αποστολή και υποδοχή συγκεκριμένου αριθμού σπουδαστών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται λόγος.
 • Το Τμήμα να έχει εγκρίνει εισήγηση συνεργασίας ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού μα συγκεκριμένο Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ε.Ε. και σε συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
 • Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής να διαρκεί από τρεις (3) το λιγότερο έως ένα το πολύ ακαδημαϊκό έτος. Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό συνιστά αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης.
 • Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό να τυγχάνει πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης από το Ίδρυμα προέλευσης. Στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδαστικής κινητικότητας του ERASMUS πλήρης ακαδημαϊκής αναγνώριση σημαίνει την ανάληψη δέσμευσης από το Ίδρυμα προέλευσης να αναγνωρίσει την περίοδο σπουδών που διανύθηκε στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων, ομοίως, των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης), θεωρώντας ότι αντικαθιστά αντίστοιχη περίοδο σπουδών (συμπεριλαμβανομένων, ομοίως των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης) στο Ίδρυμα προέλευσης του σπουδαστή.
 • Τα Ιδρύματα εταίροι και ο κάθε σπουδαστής συνάπτουν συμφωνία όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί πριν μεταβεί ο σπουδαστής στο εξωτερικό. Ο σπουδαστής πρέπει να ενημερώσει γραπτώς σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας. Στο τέλος της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Υποδοχής θα πρέπει να χορηγεί εγγράφως, τόσο στο Ίδρυμα προέλευσης όσο και στον σπουδαστή , αφ’ ενός μεν βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι το συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών έχει ολοκληρωθεί, αφ’ ετέρου δε τα αποτελέσματα των σπουδών του ερασμιακού σπουδαστή.
 • Οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση) με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Ίδρυμα προέλευσης του σπουδαστή ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του.
 • Δεν καταβάλλεται κανενός είδους αμοιβή (δίδακτρα, εγγραφή, εξέταστρα, δικαίωμα χρήσης εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, κλπ) προς το Ίδρυμα υποδοχής. Είναι ωστόσο δυνατό οι σπουδαστές να επιβαρύνονται με ορισμένες δαπάνες, όπως με την ασφάλιση, τους συλλόγους σπουδαστών και τη χρήση διαφόρων υλικών, για παράδειγμα φωτογραφικών μηχανημάτων, προϊόντων εργαστηρίου, κλπ. Όπως άλλωστε και οι κανονικοί σπουδαστές του Ιδρύματος.

Συνεχίζεται η καταβολή στο ακέραιο των εθνικών υποτροφιών και δανείων άλλων παροχών που συνδέονται με τις σπουδές στο Ίδρυμα αποστολής των εξερχομένων σπουδαστών.

Τονίζεται ότι το να είναι κάποιος "σπουδαστής του ERASMUS" δε σημαίνει αναγκαστικά ότι ο σπουδαστής λαμβάνει υποτροφία κινητικότητας από το ERASMUS. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο αριθμός των υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούν οι Εθνικοί Φορείς στους σπουδαστές ERASMUS δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των εξερχόμενων και εισερχόμενων σπουδαστών που αναφέρει ένα πανεπιστήμιο στην αίτησή του προς την Επιτροπή αλλά και από τις διαθέσιμες πιστώσεις, την ισορροπία της ροής σπουδαστών μεταξύ χωρών και διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και από τη διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές κ.λ.π. 

Δεν είναι επιλέξιμοι για υποτροφία Σωκράτης/Έρασμος όσοι:

είναι πρωτοετείς φοιτητές

 • ενισχύονται, για την ίδια χρονική περίοδο, στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Leonardo da Vinci, Tempus, κατάρτιση και κινητικότητα ερευνητών, κλπ.)
 • έχουν τύχει άλλης υποτροφίας για το εξωτερικό κατά την ίδια χρονική περίοδο, από διμερείς πολιτιστικές συμφωνίες, ιδιωτικούς δωρητές, διεθνείς φορείς ή εθνικές υποτροφίες
 • ενδιαφέρονται για έρευνα και σπουδές σε μεταδιδακτορικό επίπεδο
 • ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν διασκέψεις, συμπόσια, σεμινάρια, συνέδρια και άλλες συναφείς δραστηριότητες
 • έχουν τύχει υποτροφίας ΕΡΑΣΜΟΣ κατά τα προηγούμενα έτη και έχουν διακινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (ως φοιτητές ΔΠΣ, free movers, ECTS, LINGUA ΙΙ).

Διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας σπουδαστών

Αρμόδιο για τη διαχείριση των υποτροφιών κινητικότητας σπουδαστών στα πλαίσια του ERASMUS είναι το δίκτυο των Εθνικών Φορέων που έχουν ορισθεί από τις συμμετέχουσες χώρες. Στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών που έθεσε η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιτροπή του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ, η διαχείριση και το ύψος των υποτροφιών ποικίλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις που επιλέγονται από τον Εθνικό Φορέα, ο οποίος μπορεί να χορηγεί τις υποτροφίες είτε άμεσα στους σπουδαστές είτε έμμεσα μέσω του ιδρύματος αποστολής (η τελευταία διαδικασία είναι επί του παρόντος η συνηθέστερη).

Στόχος των υποτροφιών είναι η συμβολή στην κάλυψη των εκτάκτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό και δεν καλύπτουν τις δαπάνες που θα πραγματοποιούσαν κανονικά οι σπουδαστές στο ίδρυμα προέλευσης τους.

Η οικονομική μηνιαία ενίσχυση ανά σπουδαστή για το διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 ανά ζώνη χωρών ορίζεται ως εξής:

Α’ ζώνη

Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Γερμανία

260 ευρώ/μήνα

Β’ ζώνη

Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία)
Βαλτικές χώρες (Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία)
Ισλανδία

370 ευρώ/μήνα

Γ’ ζώνη

Λοιπές χώρες

300 ευρώ/μήνα

Σε περίπτωση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες μπορεί να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις, περιλαμβανόμενης της χορήγησης υποτροφιών που υπερβάλουν το ανώτατο όριο. Ένας πολύ περιορισμένος αριθμός υποτροφιών μπορεί να διατεθεί σε σπουδαστές ERASMUS, οι οποίοι, παρόλο που πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις, δεν υπάγονται στα πλαίσια συμφωνίας διαπανεπιστημιακής συνεργασίας (ελεύθερα διακινούμενοι, FREE MOVERS). Οι ρυθμίσεις που διέπουν τις υποτροφίες αυτές εξαρτώνται από την πολιτική που ακολουθεί κάθε συμμετέχουσα χώρα ή/και από το επίπεδο της συνολικής ζήτησης ενισχύσεων από τους σπουδαστές σε αυτή τη χώρα.

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 για τους σπουδαστές με αναπηρίες, το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ορίζεται σε 500 ευρώ/μήνα, ανεξαρτήτων χώρας προορισμού. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να καταβληθεί για ένα ακαδημαϊκό έτος είναι 5000 ευρώ ανά φοιτητή.

Ελεύθερα διακινούμενοι σπουδαστές (Free Mover) (Ανακοίνωση ΙΚΥ 06.02.98)

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να έχουν την υπηκοότητα ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ-ΕΟΧ, (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτεστάιν), των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Τσεχία, Ουγγαρία) και της Κύπρου ή να αναγνωρίζονται ως μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος.
 • Να έχουν περατώσει το πρώτο έτος σπουδών τους (να έχουν περατώσει τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών).
 • Να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα που επιθυμούν να μεταβούν.
 • Να φροντίσουν (αποκλειστικά οι ίδιοι) για την εξασφάλιση της αποδοχής τους από το Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα που εδρεύει σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ, των χωρών ΕΖΕΣ - ΕΟΧ, των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου ως σπουδαστές πλήρους φοιτήσεως στα πλαίσια του ERASMUS.
 • Να εξασφαλίσουν από το ΤΕΙ Λαμίας (Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων) πιστοποιητικό από το οποίο να αποδεικνύεται η απουσία διαπανεπιστημιακής συνεργασίας με το   Ίδρυμα υποδοχής στο συγκεκριμένο τομέα σπουδών.
 • Οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση) με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Τμήμα προέλευσης του σπουδαστή ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματός του.
 • Να εξασφαλίσουν απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων στο  Ίδρυμα Υποδοχής.
 • Να εξασφαλίσουν βεβαίωση-δήλωση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Προέλευσης, ότι η περίοδος των σπουδών που θα διανυθεί στο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Υποδοχής θα αναγνωρισθεί πλήρως και θα προσμετρηθεί για τη λήψη του πτυχίου.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS)

Ορισμός και στόχοι

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόσθηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Σύμβασης. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Αυτό καθαυτό, το ECTS σε καμία περίπτωση δε ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια εκπαιδευτικά ιδρύματα για να θέσουν μία ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS επιβάλλουν:

 • να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, σύμφωνα με την αρχή ότι ο φόρτος εργασίας ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους ισοδυναμεί με 60 βαθμούς, να παρουσιάζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα,
 • να υπογράφεται, πριν την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη "συμφωνία εκμάθησης" μεταξύ του ιδρύματος προέλευσης, του ιδρύματος υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα "πιστοποιητικό βαθμολογίας" το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή,
 • το ίδρυμα υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο "πιστοποιητικό βαθμολογίας" με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα,
 • το ίδρυμα προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το ίδρυμα προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι όσο το δυνατόν περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να στραφούν προς ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων που είναι δοκιμασμένο, και ότι, στις παρούσες συνθήκες, το ECTS είναι το καλύτερο πρότυπο που υπάρχει. Τα πανεπιστήμια που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο του ERASMUS ενθαρρύνονται έντονα, συνεπώς, να καταρτίσουν σχέδια για την εφαρμογή του ή του ECTS ή εάν εφαρμόζουν ήδη το σύστημα πειραματικά, να επεκτείνουν τη χρήση του σε ευρύτερο φάσμα τμημάτων / σχολών.

Διαδικασία Υλοποίησης OMS και ECTS

Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από όλα τα μέρη, προκειμένου για την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση προγράμματος κινητικότητας σπουδαστών (OMS), που καλύπτεται από διμερή συμφωνία μεταξύ του ΤΕΙ Λαμίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού.

1ο: Συμμετοχή του Τμήματος σε συγκεκριμένες δραστηριότητες του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στα μέσα του Εαρινού Εξαμήνου Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους κοινοποιεί στα Τμήματα πίνακες που περιέχουν αναλυτικά όλες τις δραστηριότητες που με απόφαση του Τμήματος έχουν συμπεριληφθεί στην Αίτηση του Ιδρύματος και πρόκειται να υλοποιηθούν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στους πίνακες αυτούς αναγράφονται:

 • Οι χώρες και τα ιδρύματα αποστολής και υποδοχής.
 • Ο αριθμός διακινούμενων σπουδαστών (εισερχομένων και εξερχομένων), η διάρκεια σπουδών τους στο εξωτερικό και το όνομα του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για την εφαρμογή της εγκεκριμένης από το Τμήμα διμερούς συμφωνίας προγράμματος κινητικότητας σπουδαστών (OMS).
 • Ο αριθμός διακινούμενων εκπαιδευτικών (εισερχομένων και εξερχομένων) για πραγματοποίηση διδασκαλίας βραχείας διάρκειας, η διάρκεια μετακίνησης στο εξωτερικό και το όνομα του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Για την εφαρμογή της εγκεκριμένης από το Τμήμα διμερούς συμφωνίας κινητικότητας διδακτικού προσωπικού (TS).
 • Η συμμετοχή του Τμήματος σε πρόγραμμα Μεταφερόμενων Ευρωπαϊκών Διδακτικών Μονάδων (ECTS) και το όνομα του Συντονιστή του Τμήματος.
 • Η συμμετοχή του Τμήματος σε δραστηριότητες εντατικών προγραμμάτων (IP), ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων σπουδών (CDI, CDA και EM).
 • Προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σε ιδρύματα με τα οποία δεν υπάρχει προγενέστερη συνεργασία, για την προετοιμασία διμερούς συμφωνίας σε προγράμματα (OMS και TS).
2ο: Πρόσκληση του Τμήματος για υποβολή Αιτήσεων υποψηφίων υποτρόφων ERASMUS

Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει την πρόθεσή του (με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), να υλοποιήσει το πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών (OMS), και ορίζει επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων.  Έργο της επιτροπής αξιολόγησης είναι η κατάταξη των υποψηφίων σε αξιολογική σειρά, και η πρόταση συγκεκριμένου αριθμού υποψηφίων ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων που έχει κάθε διμερής συμφωνία για κάθε ίδρυμα υποδοχής.

Οι ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων υποτρόφων Erasmus θα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει το Γραφείο τον αριθμό των διακινούμενων σπουδαστών ώστε να μπορεί έγκαιρα να καθορίζει το ποσοστό κάλυψης της κινητικότητας και να προσδιορίζει το ύψος της υποτροφίας για κάθε διακινούμενο σπουδαστή.

3ο: Υποβολή Αιτήσεων σπουδαστών για συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας σπουδαστών (ΟΜS).

Οι υποψήφιοι υπότροφοι Erasmus, μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων κα Διεθνών Σχέσεων, καταθέτουν στο γραφείο του  Τμήματος αυτού, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αφού συγκεντρωθούν στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων αποστέλλονται στους αρμόδιους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για την τελική επιλογή.

Οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι που έχουν προτείνει και τη διμερή συμφωνία της κάθε κινητικότητας είναι κατά κανόνα σε θέση, να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, σε ότι αφορά το ίδρυμα υποδοχής, το χρόνο έναρξης της υποτροφίας και το περιεχόμενο σπουδών που έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά το ίδρυμα και τη χώρα υποδοχής μπορείτε να επισκεφθείτε το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Η υπεύθυνη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Λαμίας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για συμπληρωματικές πληροφορίες.

Επίσης, πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποδοχής μπορούν να βρουν οι σπουδαστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.braintrack.com στην οποία υπάρχουν οι ηλεκτρονικές σελίδες όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου. Στις σελίδες των ιδρυμάτων που αφορούν τις Διεθνείς Σχέσεις και ειδικότερα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σωκράτης/Έρασμος παρέχεται ενημέρωση για τη διαδικασία εγγραφής, τη δυνατότητα στέγασης, το πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια των εξαμήνων και για άλλα πρακτικά θέματα που είναι σημαντικά για τους εξερχόμενους σπουδαστές.

4ο: Επιλογή υποψηφίων

Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί και υποβάλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κατάλογο προτεινομένων σπουδαστών και επιλαχόντων. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:

 • Η συνολική προσωπικότητα και συγκρότηση του υποψηφίου.
 • Η επίδοσή του στα μαθήματα.
 • Η γνώση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα υποδοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι επιπέδου κατώτερου του Lower Certificate ή αντίστοιχου διπλώματος, για τις άλλες γλώσσες. Σημειώνεται, ότι είναι δυνατή η επιλογή σπουδαστή με γνώσεις ξένης γλώσσας διαφορετικής από αυτή, που ομιλείται στη χώρα υποδοχής, εφόσον βέβαια την αποδέχεται ως γλώσσα επικοινωνίας το ίδρυμα υποδοχής.


  5ο: Έγκριση υποτροφίας
 • Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος κάθε Τμήματος ανακοινώνει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων σπουδαστών Erasmus
 • Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει την οργάνωση της κινητικότητας των υποτρόφων και κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη χρηματοδότησή τους.

 • Οι προτεινόμενοι σπουδαστές προσέρχονται στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και παραλαμβάνουν:

1. Αίτηση του ΙΚΥ καθώς και τα έντυπα Σύμβασης χρηματοδότησης τα οποία και πρέπει να συμπληρώσουν πολύ πριν την έναρξη της υποτροφίας. Τη συμπληρωμένη Αίτηση του ΙΚΥ υπογράφει και σφραγίζει ο Γραμματέας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος και διαβιβάζουν στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

2. Αίτηση αποδοχής του Ιδρύματος υποδοχής (συμπληρώνεται από τον υπότροφο και αποστέλλεται στο ίδρυμα υποδοχής).

3. Αίτηση για συμμετοχή σε πρόγραμμα ECTS και Learning Agreement. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται από τον υπότροφο με την βοήθεια του Συντονιστή ECTS του Τμήματος και χρειάζονται μόνο αν υπάρχει διμερής συμφωνία για εφαρμογή του συστήματος ECTS.

Οι υπότροφοι υποβάλουν εγκαίρως στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα συμπληρωμένα, προκειμένου, με ευθύνη του τμήματος αυτού να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χορήγησης της υποτροφίας.

Ο κάθε σπουδαστής είναι υπεύθυνος για τις συνεννοήσεις που αφορούν στη στέγασή του από τα Ιδρύματα υποδοχής (υπογραφή συμφωνητικών, προκαταβολή στέγασης κ.λ.π.) και γενικά τις ενέργειες τις οποίες κάνει. Το προσωπικό του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων από την πλευρά του θα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να εξυπηρετεί τους υποτρόφους στις επαφές τους με τα Ιδρύματα όπου και όπως μπορεί (χορήγηση βεβαιώσεων, κ.λ.π.). 

Επίσης ο φοιτητής θα πρέπει να φροντίσει να εξασφαλίσει, πριν από την αναχώρησή του για το εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένος το έντυπο υγειονομικής περίθαλψης Ε 128, το οποίο θα πρέπει να έχει μαζί του. Το έντυπο αυτό χορηγείται από όλα τα Ταμεία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανήκει σε κανένα ασφαλιστικό Ταμείο, θα πρέπει ή να ασφαλιστεί σε Ιδιωτική εταιρία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό ή να ασφαλιστεί στη χώρα που θα μεταβεί για σπουδές. 

6ο Αναγνώριση σπουδών

Πριν από την αναχώρησή του για το εξωτερικό, ο σπουδαστής οφείλει να συμβουλευτεί το υλικό του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος για το οποίο έχει επιλεγεί και σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό του υπεύθυνο να επιλέξει από το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματα τα οποία να παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα του στο ΤΕΙ Λαμίας. Τα μαθήματα που επιλέγει ο σπουδαστής αναγράφονται στο ειδικό τμήμα της Αίτησης που υποβάλλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων. Απαραίτητο είναι να γίνει συνεννόηση και με τους διδάσκοντες των μαθημάτων τα οποία έχει επιλέξει. Σκοπός όλων αυτών είναι να γίνει εφικτή η αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό και η προσμέτρησή της για την απονομή του πτυχίου.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει ο σπουδαστής και το πρόγραμμα σπουδών του στο εξωτερικό είναι θέματα αρμοδιότητας του ακαδημαϊκού υπευθύνου του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο σπουδαστής και γι’ αυτό το λόγο η συμπλήρωση των εντύπων που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών κάθε σπουδαστή Erasmus πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο.

Μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό, και εφόσον ο σπουδαστής επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο επίδοσης στα μαθήματα που έχουν συμφωνηθεί να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής, γίνεται και η ουσιαστική αναγνώριση των σπουδών του σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό του υπεύθυνο αλλά και με τους διδάσκοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα μαθήματα τα οποία είχε επιλέξει.

7ο Χορήγηση Υποτροφίας

 • Η χρηματοδότηση γίνεται κατόπιν εντολής του ΤΕΙ Λαμίας μας στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στη Λαμία, για όλους τους υποτρόφους είτε αυτοί διαμένουν εντός Λαμίας είτε εκτός. Η σχετική εντολή περιέρχεται στους υποτρόφους 10-15 ημέρες πριν την αναχώρησή τους στο εξωτερικό.
 • Η υποτροφία χορηγείται εφάπαξ και καλύπτει μόνο το χρόνο που αναγράφεται στη σύμβαση. Αν η υποτροφία είναι τρίμηνης διάρκειας και ο απουδαστής επέστρεψε νωρίτερα από το εξωτερικό, υποχρεούται την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας. Αν η υποτροφία του είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τρεις (3) μήνες και δεν κάνει χρήση όλου του χρόνου, που του έχει χορηγηθεί για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επιστρέψει το ποσό - σε EURO πάντα - που αναλογεί στο χρόνο, τον οποίο διανύσε στο εξωτερικό.
 • Παραλαμβάνεται από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων φάκελος στον οποίο εμπεριέχονται :

α) Το έντυπο της σύμβασης του υποτρόφου με το ΤΕΙ Λαμίας υπογεγραμμένο.
β) Το έντυπο «Έκθεσης Σπουδών».

Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικά και σύμφωνα με τις οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτό και να υποβληθεί στο ΤΕΙ Λαμίας (Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).

γ) Το έντυπο “Confidential Report

To έντυπο αυτό θα παραδώσει ο σπουδαστής στον Επόπτη σπουδών του στο  Ίδρυμα Υποδοχής και θα αποσταλεί συμπληρωμένο στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Λαμίας. Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφονται ακριβώς οι ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, γεγονός που θα πρέπει να επισημανθεί στον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του σπουδαστή στο εξωτερικό, για να αποφευχθούν οι άσκοπες αλληλογραφίες κατόπιν.

δ) Το έντυπο "Aτομικής Βεβαίωσης παραλαβής Υποτροφίας κινητικότητας σε σπουδαστές".

Το έντυπο αυτό θα περιέλθει στο ΤΕΙ Λαμίας (Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων) αμέσως μετά την είσπραξη του ποσού της υποτροφίας συνοδευόμενο υποχρεωτικά από την «απόδειξη είσπραξης για τον πελάτη» της Τράπεζας του εξωτερικού.

Αν όμως πρόκειται να χορηγηθεί και δεύτερη δόση τότε θα αποσταλεί στο ΤΕΙ Λαμίας αμέσως μετά τη λήψη και του υπόλοιπου της υποτροφίας μαζί με τα αποδεικτικά της τράπεζας.

ε) επιταγή με το αντίστοιχο ποσό της υποτροφίας στο νόμισμα της χώρας υποδοχής (για να παραλάβει από την υπηρεσία μας την επιταγή κάποιο άλλο άτομο, θα πρέπει προηγουμένως ο υπότροφος να το εξουσιοδοτήσει με αναγνώριση του γνήσιου της υπογραφής από την Αστυνομία).

θα πρέπει, επίσης, να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξης - λήξης της υποτροφίας μπορούν να γίνουν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γιατί θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι η σύμβαση είναι δημόσιο έγγραφο που δεν επιδέχεται διορθώσεις. Κάθε διόρθωση ή αλλαγή θα πρέπει να γίνεται και από τους δυο συμβαλλόμενους και να υπάρχει απόλυτη αιτιολόγηση.

Η υποτροφία που χορηγείται έχει διάρκεια μόνο για όσο χρόνο αναγράφεται στη σύμβαση.
Παράταση της υποτροφίας είναι δυνατή στην περίπτωση που ο φοιτητής παραμείνει για να παρακολουθήσει μαθήματα του προγράμματος σπουδών, μόνο εφόσον κατατεθεί, πριν την έναρξη της παράτασης στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, έγγραφη εισήγηση των υπεύθυνων καθηγητών των δύο ιδρυμάτων (ΤΕΙ Λαμίας και Ίδρυμα Υποδοχής).

Η υποτροφία, προβλέπει ελάχιστο χρόνο παραμονής στο εξωτερικό 3 μήνες. Αν η υποτροφία είναι λοιπόν τρίμηνης διάρκειας και ο φοιτητής επιστρέψει νωρίτερα από το εξωτερικό υποχρεούται στην επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση που, λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, το Ίδρυμα του εξωτερικού ορίζει τη διάρκεια του τριμήνου μικρότερη των 90 ημερών.

Αν η υποτροφία είναι μεγαλύτερης διάρκειας από 3 μήνες και δεν γίνει χρήση όλου του χρόνου που έχει χορηγηθεί, για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα επιστραφεί το ποσό -σε EURO πάντα- που αναλογεί στον χρόνο που δεν διανύθηκε στο εξωτερικό. Είναι δυνατή η επάνοδος και παραμονή στην Ελλάδα εφόσον δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες σε δεκάμηνο πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό ή τις 15 ημέρες σε εξάμηνο πρόγραμμα.
Το ΤΕΙ Λαμίας με απευθείας επικοινωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής στο εξωτερικό έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ακριβώς το χρόνο παραμονής. Έτσι, μετά από έλεγχο, μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε να επιστραφεί μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης που έχει υπογραφεί, δηλαδή ο φοιτητής δεν έχει παραμείνει στο εξωτερικό όσο χρόνο αναγράφει η σύμβασή του.

Επισημαίνεται ακόμη ότι:

Κάθε επιστροφή ποσού συνεπάγεται συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν αποκλειστικά τον υπότροφο. Πρέπει δηλαδή να επιστραφεί ακριβώς το ποσό σε EURO που οφείλει, αλλά η επανασυναλλαγματοποίηση σε EURO θα γίνει με την τιμή της ημέρας που το ποσό κατατίθεται στην Τράπεζα.

Η υποτροφία χορηγείται με επιταγή εφάπαξ σε όσους παραμείνουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 6-7 μηνών και σε δύο δόσεις αν το χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο. Αρχικά χορηγείται το ποσό των έξι μηνών και εν συνεχεία το υπόλοιπο στέλνεται στο εξωτερικό πάλι με επιταγή εξωτερικού.
Για όσους λοιπόν παραμείνουν στο εξωτερικό πέραν των έξι (6) μηνών, εσωκλείεται επιπλέον ένα έντυπο στο οποίο θα αναγράφουν την πλήρη διεύθυνσή τους στο εξωτερικό και το οποίο πρέπει να περιέλθει στο ΤΕΙ Λαμίας, τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα από τη λήξη του εξαμήνου. Κάθε αργοπορία ή αμέλεια είναι εις βάρος του υποτρόφου και η Υπηρεσία δεν προβαίνει σε αποστολή χρημάτων μέχρις ότου περιέλθει στο ΤΕΙ Λαμίας το έντυπο αυτό συμπληρωμένο. Η χρηματοδότηση γίνεται κατόπιν εντολής μας σε Τράπεζα.

8ο: Ολοκλήρωση της υποτροφίας.

Στο τέλος της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό ο/η υπότροφος φροντίζει για την αποστολή από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο υποδοχής στο ΤΕΙ Λαμίας, του Confidential Report, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία του/της υποτρόφου και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών στο ίδρυμα υποδοχής.

Αμέσως μετά την επιστροφή ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Αθήνας:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο "Έκθεση Σπουδών".

2. Το έντυπο «Confidential Report».

3. Το έντυπο "Ατομικής Βεβαίωσης παραλαβής Υποτροφίας κινητικότητας σε σπουδαστές".

4. Απόκομμα των εισιτηρίων (μετάβασης - επιστροφής) προκειμένου να γίνουν διαδικασίες πληρωμής συμπληρωματικής χρηματοδότης 100.000 δραχμών.

Επισημαίνεται, ότι εάν κάποιο από τα έντυπα 1, 2 και 3 δεν περιέλθει στο ΤΕΙ Λαμίας, έως τα τέλη Μαϊου (για τους υποτρόφους του χειμερινού εξαμήνου) και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου (για τους υποτρόφους του εαρινού εξαμήνου) θεωρείται παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του υποτρόφου και θα ζητηθεί η επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.

Γλωσσική Προετοιμασία

 Σχετικά με το θέμα της γλωσσικής προετοιμασίας, νεότερες πληροφορίες αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα από το ΙΚΥ, οπότε και θα ενσωματωθούν στη σελίδα αυτή. Οι πληροφορίες που έπονται είναι αυτές που ως τώρα ίσχυαν και προφανώς θα εξακολουθήσουν να ισχύουν με κάποιες μικρές ίσως αλλαγές.

Όσοι από τους φοιτητές ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε μια από τις χώρες: Ιταλία, Πορτογαλία, Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Ολλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία και Σουηδία, μπορούν να τύχουν γλωσσικής προετοιμασίας χρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε. για 4-8 εβδομάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παρακολουθήσουν μαθήματα επί ένα ακαδημαϊκό έτος ή επί τουλάχιστον ένα εξάμηνο στην χώρα υποδοχής. Οι αιτήσεις των φοιτητών αυτών θα πρέπει να προηγηθούν των υπολοίπων αιτήσεων, ώστε να υποβληθούν εγκαίρως στο Ι.Κ.Υ. το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή. Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί έχει την παρακάτω μορφή:

SOCRATES - ERASMUS
APPLICATION FOR INTENSIVE LANGUAGE COURSE 1997CHOSEN LANGUAGE (please tick one box only)

Danish
Greek
Portuguese

Deutch
Icelandic
Norwegian

Finnish
Italian
Swedish

KNOWLEDGE OF HOST LANGUAGE:
(please tick one box only)

BEGINNER
INTERMEDIATEHOME INSTITUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUBJECT OF STUDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAMILY NAME . . . . . . . . . . FIRST NAME(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE . . . . . . . . . . . SEX:MALE/FEMALE (please delete as applicable)
TERM TIME ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATES AT THIS ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAMILY NAME . . . . . . . . . . FIRST NAME(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VACATION ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATES AT THIS ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOST INSTITUTION FOR STUDY PERIOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROPOSED NUMBERS OF MONTHS OF STUDY PERIOD IN HOST COUNTRY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
START DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAME OF HOME INSTITUTIONAL SOCRATES/ERASMUS CO-ORDINATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX: . . . . . . . . . . EMAIL: . . . . . . . . . .

The intensive language grants are provided by the European Commission under the SOCRATES / ERASMUUS scheme in develop knowledgeof lesser-spoken, less-widely taught languages within the European Union as a preparation for study period abroad.

I agree that in the event of being awarded an ERASMUS grant for an Intensive Language course:

 • I will attend the full language course and complete all the required work
 • If I do not complete the course I understand that I will be required to refund the ERASMUS grant
 • I will do try best to develop my language skills during the following study period at the host institution
 • I understand that if I withdraw from the language course without adequate warning that I may forfeit my ERASMUS grant for the whole study period.

NAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGNATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I endorse this application on behalf of my University.

NAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(SOCRATES/ERASMUS Institutional Co-ordinator)
SIGNED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Προσδοκώμενα Οφέλη

Είναι αυτονόητο ότι οι σπουδαστές υπότροφοι συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS, πρόκειται να αποκομίσουν οφέλη και σημαντικές εμπειρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Μερικά από τα οφέλη αυτά είναι τα παρακάτω:

 • Απόκτηση μιας Ευρωπαϊκής Διάστασης των σπουδών τους μέσω της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, της διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας του γνωστικού αντικειμένου, της μελέτης ξένης βιβλιογραφίας και της δυνατότητας επαφής και διερεύνησης νέων θεματικών αντικειμένων.
 • Εξοικείωση με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της επαφής με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της άλλης χώρας
 • Βασικές γνώσεις για διάφορες και διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές απαραίτητες για την κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών,κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων εξελίξεων στην ΕΕ.
 • Προώθηση της γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής.
 • Διερεύνηση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και επεξεργασία πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών.
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς την αγορά εργασίας.
 • Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του πανεπιστημίου προέλευσης και υποδοχής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ με ιδρύματα του εξωτερικού για SM και TS

Το ΤΕΙ Λαμίας για το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 έχει συνάψει συμβόλαια συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Socrates/Erasmus με τα παρακάτω εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού:

Πανεπιστήμιο Χώρα Κωδικός χώρας (SHIP REF) AIRWAYBILL Websites
UNIVERSITE DE LIMOGES Γαλλία  27926-IC-1-FR-1-ERASMUS-EUC-1 4289233675 http://www.brive.unilim.fr
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL Πορτογαλία 29226-IC-1-PT-1-ERASMUS-EUC-1  4289242731   http://www.ips.pt
UNIVERSITÄT REGENSBURG   Γερμανία 28568-IC-1-DE-1-ERASMUS-EUC-1 4289228823   http://www.fh-regensburg.de
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA     Ισπανία 29589-IC-1-ES-1-ERASMUS-EUC-1 4289232441 http://www.unican.es
HOGESCHOOL GENT   Βέλγιο 28106-IC-1-BE-1-ERASMUS-EUC-1 4289227246 http //:www.hogent.be
HØGSKOLEN I OSLO   Νορβηγία 29713-IC-1-NO-1-ERASMUS-EUC-1 4289240815 http://www.hio.no
HØGSKOLEN I BUSKERUD    Νορβηγία 29674-IC-1-NO-1-ERASMUS-EUC-1 4289240712 http://www.hibu.no
HØGSKOLEN I VESTFOLD   Νορβηγία 29656-IC-1-NO-1-ERASMUS-EUC-1 4289240631 http://www.hive.no
LINKÖPINGS UNIVERSITET  Σουηδία 29359-IC-1-SE-1-ERASMUS-EUC-1 4289243722 http: //www.liu.se

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO    

Ιταλία 29275-IC-1-IT-1-ERASMUS-EUC-1 4289238575

http: //www.unimi.it


Ιδρυματικός συντονιστής του προγράμματος Socrates/Erasmus είναι η κ. Βας. Σακελλάρη.

Οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι ανά Τμήμα είναι:

List of Socrates Departmental Coordinators

        Vasiliki Sakellari (mrs)

Physiotherapy
3rd km Old National Rd Lamia- Athens
35100-Lamia

Tel: +30 22310 67445
Fax: +30 22310 67770
e-mail: vsakellari@teilam.gr

        Dimitropoulos Dimitrios ((mr)

Nursing
3rd km Old National Rd Lamia- Athens
35100-Lamia

Tel: + 30 22310 60142
Fax: +30 22310 33945

         Sarantakos Stavros (mr)

Electrical Engineering
3rd km Old National Rd Lamia- Athens
35100-Lamia

Tel: +30 22310 60183
Fax: +30 22310 33945
e-mail: SSARANTA@mail.ntua.gr

         Asimakis Nikolaos  (mr)

Electronics
3rd km Old National Rd Lamia- Athens
35100-Lamia

Tel: +30 22310 60192
Fax: +30 22310 33945
e-mail: assimakis@teilam.gr

          Karkanis Stavros (mr)

Informatics & Computer Technology
3rd km Old National Rd Lamia- Athens
35100-Lamia

Tel: +30 22310 60165
Fax: +30 22310 33945
e-mail: sk@teilam.gr

Καταχώρηση Σχολίων (Submit Comments)

Username:
Password:

Δείτε τα Σχόλια

 

Copyright © 2003 - 2004  - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς