skip to main content

Ευρωπαϊκά Προγράμματα - Leonardo

Το ευρύτερο Κοινοτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής φοιτητών Leonardo ενσωματώνει το μέχρι σήμερα γνωστό πρόγραμμα “Comment”. Οι στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι μάλλον πιο εξειδικευμένοι από αυτούς των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα αυτό δίνεται, κυρίως, βαρύτητα στον τομέα της τεχνολογίας και της πρακτικής εφαρμογής της. Το πρόγραμμα προβλέπει κυρίως την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε επιχειρήσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Κατά συνέπεια απαιτεί μια σχετική γνώση της κάθε ειδικότητας, οπότε είναι μάλλον δύσκολη η παρακολούθησή του από σπουδαστές κατωτέρων ετών.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Leonardo για το ΤΕΙ Λαμίας είναι ο κ. Δουλγέρης. Το ΤΕΙ Λαμίας είναι εταίρος στο πρόγραμμα αυτό μαζί με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με συντονιστή του προγράμματος το ΤΕΙ Αθήνας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO
ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΤΥΠO ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν πρόγραμμα τοποθετήσεων / ανταλλαγών στοχεύει στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης, όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό (στόχος β΄ του Κοινού Πλαισίου Στόχων). Διανύοντας μία περίοδο 3 μηνών σε Επιχειρήσεις χωρών διαφορετικών από αυτές, που σπουδάζουν και ζουν οι ασκούμενοι αναμένεται να εμπλουτίσουν τις πρακτικές γνώσεις τους και να εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες, που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συμπληρωματική περίοδο πρακτικής άσκησης (1 επιπλέον τρίμηνο για να συμπληρωθεί η θεσμικά κατοχυρωμένη 6μηνη πρακτική άσκηση), η οποία θα διεξαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε άλλη Επιχείρηση και σε άλλη χώρα, οι ασκούμενοι θα δράσουν ως φορείς και αγγελιοφόροι γνώσεων και πρακτικών, που χρησιμοποιούνται σε ομοειδείς (λόγω της απαραίτητης ταύτισης ειδικότητας - τομέα - δραστηριοτήτων επιχειρήσεων) Επιχειρήσεις, σε διακρατικό επίπεδο.

Η παράλληλη ενεργοποίηση των υποτρόφων LEONARDO στη γνώση και τη μεταφορά ορισμένων πολιτιστικών χαρακτηριστικών των χωρών προέλευσης και υποδοχής θεωρείται δεδομένη. Καταλυτικά στη δραστηριότητά τους αυτή θα δράσει και ο αντίστοιχος Οδηγός γλώσσας και πολιτισμού για τη χώρα υποδοχής, ο οποίος θα χορηγείται στους υποτρόφους.

Με την ευκαιρία της πρακτικής άσκησης κάθε φοιτητή στην επιχείρηση υποδοχής ενισχύεται επίσης και η συνεργασία πανεπιστημίων & επιχειρήσεων είτε άμεσα με τη συμμετοχή των υποτρόφων σε προγράμματα εφαρμογής και μεταφοράς τεχνολογίας, είτε έμμεσα, μέσω των επαφών, που θα υπάρξουν (εξορισμού, με βάση τα Συμβόλαια συνεργασίας) μεταξύ των εκπαιδευτικών & ακαδημαϊκών υπευθύνων των Τμημάτων προέλευσης των φοιτητών και των εποπτών πρακτικής άσκησης (Supervisors) των Επιχειρήσεων.

Τέλος, οι απόψεις από κάθε δίδυμο «φοιτητής - επόπτης» σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών, που ακολουθούνται στα Ιδρύματα αποστολής, αφού αξιολογηθούν και επεξεργαστούν, θα διαμορφώσουν ανάλογες προτάσεις προς τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι ενδεχόμενες αλλαγές, αναμένεται και με τη συνεργασία του αντίστοιχου μέτρου του ΕΠΕΑΕΚ, δηλαδή της «Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών» να συντείνουν στη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα κράτη-μέλη.

Ειδικοί Στόχοι που αφορούν κυρίως τους πτυχιούχους:

 • Εξοικείωση των φοιτητών / νέων πτυχιούχων με νέες τεχνολογίας και πρακτικές, που χρησιμοποιούνται σε Επιχειρήσεις, άλλες από αυτές, που έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στη χώρα όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό τους Ίδρυμα.
 • Μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσιών από το πανεπιστήμιο στην επιχείρηση.
 • Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των «κεκτημένων» γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται στα Αμφιθέατρα ή τα Εργαστήρια των Σχολών.
 • Βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων και των γνώσεων για τη πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, των υποτρόφων LEONARDO.
 • Διεύρυνση της επιχειρηματικής αντίληψης και νοοτροπίας, που χαρακτηρίζει όσους παραμένουν διαρκώς στη χώρα, όπου γεννήθηκαν, σπούδασαν και κατά κανόνα θα εργασθούν μετά το πτυχίο τους.
 • Κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκαιοτητών, που είναι συνυφασμένες με την Ευρωπαϊκή Αγορά και Εργασία.

  Προτεραιότητες του προγράμματος τοποθετήσεων / ανταλλαγών
 • Η προσέγγιση των Ιδρυμάτων εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ ΙΙ. Η προσέγγιση αυτή θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των παρακάτω δραστηριοτήτων:
 • μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο στην Επιχείρηση, από τους ασκούμενους φοιτητές.
 • εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών και μεταφορά τους προς τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα αποστολής, μέσω των προτάσεων της αλυσίδας: «φοιτητές (έκθεση σπουδών) - Πρόγραμμα ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ ΙΙ (αξιολόγηση / μελέτη προτάσεων) - ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι - Τμήματα Σχολών», με στόχο την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
 • δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών ή/και ερευνητικών προγραμμάτων, με τη συνεργασία των εποπτών (επιχείρηση) και των ακαδημαϊκών υπευθύνων (πανεπιστήμιο) ή ακόμα και τη συμμετοχή των ίδιων των υποτρόφων LEONARDO.

  Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υποβληθείσα από το ΤΕΙ Αθήνας Αίτηση για ανταλλαγές - πρακτική άσκηση 110 φοιτητών / νέων πτυχιούχων.

  Το νέο αυτό Πρόγραμμα ανταλλαγών καλύπτει τη διετία Δεκέμβριος 1998 - Νοέμβριος 2000. Αφορά τοποθετήσεις φοιτητών και νέων πτυχιούχων διάρκειας 12 εβδομάδων σε διάφορες επιχειρήσεις όπου οι υπότροφοι θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε προ-συμφωνημένα πεδία / αντικείμενα εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές ευρίσκονται στις εξής χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Ιρλανδία και βέβαια Ελλάδα, για τους μη Έλληνες φοιτητές. Επίσης συμμετέχουν οι συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα Leonardo χώρες: Κύπρος, Τσεχία και Ισλανδία.

  Στη Σύμπραξη αυτή Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων που συντονίζει το Ίδρυμά μας θα χρηματοδοτηθούν και πρακτικές ασκήσεις φοιτητών που προέρχονται και από άλλα (εκτός του ΤΕΙ Αθήνας) Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΤΕΙ Λαμίας, ΤΕΙ Καλαμάτας, ΤΕΙ Καβάλας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κλπ.) και του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Fachhochschule Trier & Lippe, Agricultural University of Sweden, Helsinki Polytechnic κλπ.). Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των υποτρόφων προβλέπεται να προέρχεται από το ΤΕΙ Αθήνας. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ούτως, ώστε να καλυφθούν όσον το δυνατό περισσότερα Τμήματα -ειδικότητες.
  Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπει το Πρόγραμμα είναι:
 • εισιτήρια F μέχρι 350 EURO
 • έξοδα διαμονής / διατροφής F 390 EURO / 4 εβδομάδες
 • ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος για το διάστημα της πρακτικής άσκησης

  Σε ποιο πλαίσιο (θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό) εντάσσεται το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ ΙΙ) και γιατί


  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά και των υπολοίπων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, είναι θεσμικά κατοχυρωμένη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών τους. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από το τυπικό Πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Ι. είναι εξάμηνης (6) διάρκειας. Ωστόσο, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσον το δυνατόν περισσότερους φοιτητές να δώσουν την προσδοκούμενη «Ευρωπαϊκή διάσταση» στις σπουδές τους, η παρούσα πρόταση περιλαμβάνει - κατά κανόνα - τοποθετήσεις διάρκειας 3 μηνών.

Ο περιορισμός της χρονικής διάρκειας για την κάθε τοποθέτηση έχει και ένα άλλο -επωφελές, κατά την άποψή μας αποτέλεσμα. Το υπόλοιπο τμήμα (3μηνο) που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο θεσμικά προβλεπόμενος χρόνος της πρακτικής άσκησης του κάθε φοιτητή, θα διεξαχθεί σε Επιχείρηση της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία σπουδάζει ο κάθε φοιτητής. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα της συγκριτικής αξιολόγησης του «επιχειρησιακού περιβάλλοντος» που υφίσταται στις δύο εμπλεκόμενες χώρες αλλά και «καταλύεται» η μεταφορά τεχνολογίας από χώρα σε χώρα. Ο κάθε φοιτητής, ανεξάρτητα από το πού θα πραγματοποιήσει το πρώτο τρίμηνο της πρακτικής του άσκησης, κατά την διάρκεια του β΄ τριμήνου θα λειτουργήσει ως «διαγονιδιακό κύτταρο» στην αντίστοιχη (κατά κανόνα ομοειδή) επιχείρηση υποδοχής. Θα ενθαρρύνεται μάλιστα να προτείνει (προς την ιεραρχία της εταιρίας επόπτη σπουδών) συγκεκριμένες τεχνολογικές αλλαγές ή πρακτικές, που ακολουθούνται σε ομοειδείς επιχειρήσεις στην άλλη χώρα, την εμπειρία των οποίων θα έχει ήδη αποκτήσει.

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:
  α) βελτίωση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών (σε συνεργασία και με το αντίστοιχο μέρος του ΕΠΕΑΕΚ-2ου ΚΠΣ), που θα προκύψει μετά την αξιολόγηση των προτάσεων-αναφορών των υποτρόφων και των εποπτών πρακτικής άσκησης (σύγκριση με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και προγράμματα μαθημάτων).
  β) ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με Επιχειρήσεις του εξωτερικού με στόχο την κατάστρωση και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων Ε. και Α.
  γ) προσαρμογή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, ώστε να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της βιομηχανίας.
 • για τις Επιχειρήσεις:
  α) δυνατότητα εφαρμογής πλέον σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων και καινοτομιών, που διατίθενται ή/και προτείνονται από τα Πανεπιστήμια.
  β) γνωριμία με το εν δυνάμει εργατικό δυναμικό άλλων χωρών.
  γ) δημιουργία δεσμών με τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα με προοπτική περαιτέρω συνεργασίας προς όφελος αμφοτέρων.
  δ) γνωριμία με τεχνικές και μεθόδους, που εφαρμόζονται σε ομοειδείς Επιχειρήσεις άλλων κρατών (β΄ τρίμηνο πρακτικής άσκησης-άλλη επιχείρηση).
 • για τους φοιτητές / πτυχιούχους:
  εκτός των ωφελειών, που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και ειδικότερα στο Η3, αξίζει να σημειωθεί ότι η διακρατική γνώση και εμπειρία, που θα αποκτήσουν οι υπότροφοι, θα διευκολύνουν τη δυνατότητα πρόσβασής τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θα συμβάλλουν στη δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού με υψηλούς δείκτες επαγγελματικών προσόντων. Η απόκτηση ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών γνώσεων και πρακτικών θα αποτελέσει την «προστιθέμενη αξία» του προγράμματος. Η τελευταία, μαζί με την πολιτισμική γνώση και εμπειρία, θα ενσωματωθούν στο περιεχόμενο σπουδών και γενικότερα την «παιδεία» (κουλτούρα), που παρέχεται από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης).


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι άμεσοι αποδέκτες του προγράμματος ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ ΙΙ είναι κυρίως φοιτητές ανωτέρων εξαμήνων, που δικαιούνται βάσει του κανονισμού σπουδών να εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση σε Επιχειρήσεις.

Σε μικρότερο ποσοστό (20%) το πρόγραμμα αφορά και νέους πτυχιούχους, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές, που δεν έχουν εξασκηθεί πρακτικά σε επιχειρήσεις (επειδή ο κανονισμός σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης δεν προβλέπει κάτι ανάλογο) και σε αυτούς, που έχουν μεν διανύσει περίοδο πρακτικής άσκησης (σε επιχειρήσεις της χώρας, όπου έλαβαν το πτυχίο τους), ωστόσο κρίνονται κατάλληλοι να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συνεργασίας Πανεπιστημίου-Επιχείρησης. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται και ορισμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι, βάσει του προγράμματος σπουδών τους, είναι υποχρεωμένοι να διανύσουν ορισμένη περίοδο πρακτικής άσκησης, όπως για παράδειγμα ο μεταπτυχιακός κύκλος μαθημάτων “Food Science and Technology” που διεξάγεται στη Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι.-Α. σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Lincolnshire & Humberside.

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα θα προέρχονται κυρίως από το Τ.Ε.Ι.-Αθήνας, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο, όσον αφορά τον αριθμό των φοιτητών, εκπαιδευτικό Ίδρυμα, από τα συνεργαζόμενα στο ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ ΙΙ. Θα προέρχονται, επίσης, από τα Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καλαμάτας και Καβάλας αλλά και ξένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα συνεργασίας, που επισυνάπτονται. Ενδεικτικά αναφέρονται το Σουηδικό Γεωργικό πανεπιστήμιο, τo Fachhochschule Rheinland-Pfalz, το Εvangelische Fachhochschule Lieppe, το Frederick Institute of Technology της Κύπρου, το Κajaani Polytechnic της Φινλανδίας κ.α. Συμμετέχουν επίσης και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φοιτητές των οποίων θα επιλεγούν μέσω της αντίστοιχης συνεργασίας, που έχει συμφωνηθεί από Φορείς-Οργανισμούς, οι οποίοι λειτουργούν ως «Liaison Offices», όπως οι πρώην ΣΠΕΚ, ΑΓΡΟ-ΣΠΕΚ, AUEF Lorraine, PEA-COMARGO, INTERCOM, κ.λ.π.

Όσον αφορά τις τεχνολογικές κατευθύνσεις - ειδικότητες των υποτρόφων (άμεσοι αποδέκτες), αυτές, σύμφωνα με την: α) την εμπειρία μας από το ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ Ι (ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση), β) τις καλές και εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με ορισμένες επιχειρήσεις και γ) την πρόσφατη συλλογή / αξιολόγηση αιτήσεων φοιτητών, αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 • επαγγέλματα υγείας (τοποθετήσεις σε νοσοκομεία κ.λ.π.)
 • επιχειρήσεις τεχνολογίας παραγωγής (ηλεκτρονικής, πληροφορικής, αρχιτεκτονικής, γραφικών τεχνών, μηχανολογίας)
  τουριστικά επαγγέλματα (ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδίων)

  Κατά τη διάρκεια όμως της υλοποίησης των τοποθετήσεων, ιδιαίτερα με τη στρατηγική ενημέρωσης των φοιτητών - τμημάτων αλλά και τη διαρκή επαφή με τις επιχειρήσεις θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψης - κατά το δυνατόν - και ορισμένων τεχνολογικών τομέων αιχμής με έμφαση στους τομείς διαχείρισης περιβάλλοντος, και τις μονάδες καλλιέργειας και τυποποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα (π.χ. βιοτεχνολογία).

Ανάλογες δραστηριότητες και οφέλη θα προκύψουν και για τους έμμεσους αποδέκτες του σχεδίου όπως: νοσοκομεία, ξενοδοχεία, βιομηχανίες τροφίμων, επιχειρήσεις τεχνολογικών προϊόντων, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π., που έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με το Τ.Ε.Ι. της Αθήνας και τέλος τις Συμπράξεις Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων (ΣΠΕΚ) που συνεργάζονται μαζί μας, ως Εταίροι και αυτοί του Προγράμματος.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Προεπιλογή υποτρόφων

  Η φάση αυτή περιλαμβάνει την πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους φοιτητές των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ανάλογες προσκλήσεις-προεπιλογές προβλέπεται να γίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και θα είναι, κατά κανόνα, δύο ετησίως. Σημειώνεται ότι η πρόταση, προκειμένου ένας υποψήφιος να περιληφθεί στη λίστα προεπιλογής υποτρόφων γίνεται με κοινή συνεργασία των Τμημάτων (ακαδημαϊκός υπεύθυνος-Επιτροπή πρακτικής άσκησης) και του αρμόδιου Γραφείου για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων).
 • Προσδιορισμός περιεχομένου-υλοποίηση πρακτικής άσκησης

  Τα βιογραφικά σημειώματα/αιτήσεις των προεπιλεγμένων υποψηφίων υποτρόφων διαβιβάζονται στους συνεργαζόμενους φορείς (Επιχειρήσεις, ΣΠΕΚ κλπ.) ανάλογα με το αντικείμενο-ειδικότητα των φοιτητών ή των νέων πτυχιούχων και την πρόταση του υποψηφίου ή και του ακαδημαϊκού υπευθύνου, για το θέμα της πρακτικής τους άσκησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν ήδη συμπληρώσει ειδικό έντυπο (Questionnaire) από το οποίο προσδιορίζεται η χρονική περίοδος της απασχόλησης του κάθε υποτρόφου, καθώς και η φύση/περιεχόμενο της εργασίας (Project).

Μόλις υπάρξει συμφωνία για το περιεχόμενο και τη χρονική περίοδο της πρακτικής άσκησης απ΄ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αφού γίνουν και οι σχετικές συνεννοήσεις για ορισμένα άλλα θέματα, που αφορούν τη διαμονή των υποτρόφων στη χώρα υποδοχής (στέγαση, σίτιση κλπ.), υπογράφεται το σχετικό Συμβόλαιο, όπως και στο ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ Ι και ο/η φοιτητής/τρια ξεκινά την υλοποίηση της πρακτικής του/της άσκησης. Σe όλη τη διάρκειά της υπάρχει παρακολούθηση της πορείας της εργασίας αλλά και των πιθανών προβλημάτων, που αντιμετωπίζονται με τη συνεργασία των εποπτών πρακτικής άσκησης (Supervisors), των ακαδημαϊκών υπευθύνων και του Γραφείου / Προγράμματος LEONARDO.

Οι υπότροφοι αποστέλλουν, επίσης, Ενδιάμεση Έκθεση (Interim Report) της πορείας της πρακτικής άσκησης και όλες τις σχετικές πληροφορίες, που αφορούν τη διαχείριση του προγράμματος.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης υποβάλλεται στο Γραφείο η Τελική Έκθεση της πρακτικής άσκησης. Σημαντική παράμετρο της Τελικής αυτής Έκθεση αποτελούν και οι κρίσεις-σχόλια και προτάσεις του/της υποτρόφου, σχετικά με το πρόγραμμα και περιεχόμενο των μαθημάτων, που ισχύει για τα Τμήματα από τα οποία προέρχονται.

 • Αξιολόγηση-Διάδοση
  Η κάθε υποτροφία πρακτικής άσκησης LEONARDO αξιολογείται τόσον από τεχνική άποψη (υποστήριξη, ύπαρξη και αντιμετώπιση προβλημάτων, συνεργασία, συμφωνία με τον εσωτερικό κανονισμό κλπ.), όσον και από άποψη περιεχομένου.

Με τη συμμετοχή και των ακαδημαϊκών υπευθύνων των Τμημάτων, οι προτάσεις για αναμόρφωση του προγράμματος και του περιεχομένου των μαθημάτων σπουδών αξιολογούνται και συντάσσονται οι αντίστοιχες εκθέσεις προς τις Επιτροπές αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών, που λειτουργούν στα διάφορα τμήματα, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (2ο ΚΠΣ).

Για όσες περιπτώσεις η υποτροφία LEONARDO χορηγείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί το α΄ από τα δύο τρίμηνα της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, το πρόγραμμα ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής άσκησης του κάθε Τμήματος/ φοιτητή, προκειμένου να γίνει εντοπισμός της κατάλληλης (ομοειδούς) Επιχείρησης, στην οποία ο/η ασκούμενος/η θα συνεχίσει την εργασία για να ολοκληρώσει την υποχρεωτική 6μηνη περίοδο πρακτικής άσκησης, που προβλέπεται από τον κανονισμό Σπουδών. Υπενθυμίζεται ότι η κατάτμηση αυτή της πρακτικής άσκησης σε δύο περιόδους - δύο Επιχειρήσεις έχει ως στόχο την προστιθέμενη αξία για διεπιχειρησιακή μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας με φορείς τους ίδιους τους υποτρόφους. Ανάλογη προστιθέμενη αξία θα προκύψει ακόμα και εάν η περίοδος χορήγησης της υποτροφίας LEONARDO συμπίπτει με το β΄ τρίμηνο της πρακτικής άσκησης (μεταφορά τεχνογνωσίας από την α΄ επιχείρηση στη β΄). Τα αποτελέσματα των επιμέρους αξιολογήσεων των τοποθετήσεων αλλά και της συνολικής αξιολόγησης του ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ, θα πάρουν τη μορφή Εισήγησης προς τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Επιχειρήσεις και βέβαια θα περιληφθούν στην Τελική Έκθεση του προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO

Εταίροι αποστολής (Πανεπιστήμια & Σ.Π.Ε.Κ.)

· Frederick Institute of Technology - Yanni Frederickan 7, CY- 1303 Nicosia, + 357 2 431355
· Centre of Professional Preparation - V Kolonii 1804, CZ- 28802 Nymburk, +42 325 2764
· Evangelische Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe - Immanuel-Kant-Strasse 18-20, D - 44803 Bochum, +49 234 36901
· Kontakt Hochschule-Wirtschaft Rheinland-Pfalz - FH Schneidershof Postfach 1826, D - 54208 Trier, +49 651 8103349
· Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιερά Οδός 75, EL - 11855 Αθήνα, +30 210 5294884-3
· Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καβάλας - Εθνικής Αντιστάσης 8Γ, EL - 65403 Καβάλα, +30 51 244348
· Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Καλαμάτας - Αντικάλαμος, EL - 24100 Καλαμάτα, +30 721 69218
· Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λαμίας - 3ο χλμ. ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών, EL - 35100 Λαμία +30 231 48024
· AUEF LORRAINE - 34 Cours Leopold, F - 54052 Nancy, +33 3 83176742
· PEA / COMAGRO - 100 Rte de Paris, F - 69260 Charbonnieres Les Bains, +33 472383040
· Helsinki Polytechnic-College of Midwifery and Nursing - Sofianlehdonkatu 5B, FIN - 00610 Helsinki, +358 93108150
· Kajaani Polytechnic - PO Box 52, FIN -87101 Kajaani, +358 86167455
· Universita degli Studi di Milano - Via L. Emanueli 15, I - 20126 Milano, +39 264474500
· INTERCOM - Dunhagi 5, IS - 107 Reykjavik, +354 5254900
· Den Bosch University of Applied Agriculture - PO Box 90108, NL - 5200 MA Den Bosch, +31 736923728
· ΕCCEAMST - PO Box 80175, NL - 3508 TD Utrecht, +31 302534402
· Εscola Superior de Biotecnologia - Rua Dr. Antonio Bernardino de Almeida, P - 4200 Porto, +351 2 5580001/2
· Swedish University of Agri. Sciences - Ind. Liaison Office - PO Box 53, S- 23053 Alnarp, +46 40 415000

Εταίροι Υποδοχής (Επιχειρήσεις / Οργανισμοί)

· Laboratoria De Nayer v.z.w - J. De Nayerlaan 5, Β - 2860 Sint-Katelijne-Waver, +32 15 316944
· Ginette Hosay Institute Performance - 13 Place D? Arles, Β - 4800 Verviers, +32 87 227221
· Imperial Meat Products NV - Grote Baan 200, Β - 9920 Lovendegem, +32 9 3700211
· Xenometrix Reference Labo - Jan De Nayerlaan 9, Β - 2860 St. Katelijne Waver, +32 15 321775
· Fred TV Limited - Yanni Frederickan 7, CY - 1303 Nicosia, +357 2 431355
· Puppentheater Helmholtzstrasse - Helmholtzstrasse 38, D - 40215 Dusseldorf, +49 211 372401
· Hotel Regina - Vergara 2-4, E - 08002 Barcelona, +34 93 3013232
· Εκπαιδευτικό Κέντρο ΑΤΕ - Ελευθερίου Βενιζέλου 154 & Αντιγόνης, 14671 N. Ερυθραία, Αθήνα, +30 210 6202687
· Εύδρομον Travel & Shipping - Φαρρών 40, 24100 Καλαμάτα, +30 721 94030
· Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας - Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά, 15125 Μαρούσι, +30 210 6840333
· Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) - 18ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15344 Παλλήνη, +30 210 6666380
· ASSET TECHNOLOGY - Aλεξάνδρου Πάντου 4-6, 17671 Αθήνα, +30 210 9248264
· TOP PLAN - Παναγή Τσαλδάρη 28, 15122 Μαρούσι, Αθήνα, +30 210 6141088
· Grassignoux Edgard-Reliure - 91 Rue Pascal, F - 75013 Paris, +33 1 43362044
· Villa D? Este - Cernobbio, I - 22012 Lago di Como, +39 31 3481
· Adrews Ophthalmic Opticians - 20 Grand Parade, U.K.- Green Lanes N4 1LA London, +44 181 8029903
· Bradford Hospital NHS Trust - Little Horton Lane, U..K. - BD5 ONA Bradford, +44 1274 365544
· Green Park Hotel - Half Moon Street, Mayfer, U.K. - W1Y 8BP London, +44 171 6297522
· King’s Lynn & Wisbech Hospitals NHS - Gayton Road, King’s Lynn, U.K. - PE30 4ET Norfolk, +44 15 53 613759
· Meldreth Manor School - Hertfordshire, U.K. - SG8 6LG Royston, +44 1763 260771
· Specsavers Opticians - 5 Charles Square, U.K. - RG12 1DF Bracknell, Berkshire, +44 1344 303344
· Rutland House School - Elm Bank, Mapperley Road, U.K. - NG3 6AG Nottingham, +44 115 9621315
· South Manchester University Hospitals NHS Trust - Nell Lane, West Didsbury, U.K. - M20 2LR Manchester, +44 161 4458111
· THE BERKELEY - Wilton Place, Knightsbridge, U.K. - SW1X 7RL London, +44 171 2356000
· Occupational Therapy Dept. West Wales General Carmarthen Wales - Carmarthen, U.K. - SA31 2AF Wales, +44 1267 235151

ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

 • Για τις επιχειρήσεις

  LEONARDO COOPERATION AGREEMENT

between the
............................................................................................................................
and
the TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ATHENS

We, the undersigned Organisation, agree to continue our cooperation with the T.E.I. of Athens, in the field student placements, within the framework and objectives of the Leonardo da Vinci Programm, LEO - THESES II, as described in the relevant application of strand II.1.2.a.

The Contractor (T.E.I. of Athens) will identify the most suitable for the placement vacancies / training projects candidates and forward their applications to our academic supervisor. Following a well structured project description of mutual interest, the trainees will spend a 3 or 6 month period, working in the premises of our Organisation. The time period for each student will be agreed upon in respect to the actual demand and oppurtunities of each Partner.

The trainees will become familiar with career prospects in the new technologies and innovation activities of the Enterprise. In parallel, the latter will share a European dimension and will be aware of the latest scientific / technical knowledge applied in the sending Universities. Close collaboration of the staff supervising the placement will be used to evaluate each practical training and to form a basis for mutual benefits (staff / experience exchange, transfer of know - how / innovation, adaptation of curricula according to the training needs).

The Contractor will provide the trainees with the financing support as it will be allocated to each participant after the Commission ‘s final decision. Possible financial contribution of our Enterprise can be examined, according to each canditature.

Together with the Partners involved in this project will do our best to promote European collaboration and agree to the dissemination and transfer of results during the forthcoming period of mutual collaboration. Synergistic effects and joint activities between LEO - THESES II and other E.U. Programmes will be considered on horizontal as well as vertical level.

Name:

position / function:

Date, signature and stamp:

Contact person:

No of students: a) to be received:

Participation in other E.U. Programmes:

 • Για τα Πανεπιστήμια & τα Σ.Π.Ε.Κ.

  LEONARDO PARTNERSHIP AGREEMENT
  between the
  ............................................................................................................................
  and
  the TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF ATHENS

In the framework of the European Programme LEONARDO DA VINCI, we agree to cooperate with the T.E.I. of Athens for the development, implementation and evaluation of the project LEO - THESES II, submitted and coordinated by the T.E.I. of Athens (measure II.1.2.a.), in the 1998 call for proposals.

The basic principles of our cooperation are the following:
1. Identification of the most suitable for the Leonardo requirements students / graduates, in order to spend a 3 or 6 month period of practical training in Enterprises of the participating countries.
2. Identification of host Enterprises, willing to collaborate and accept students / graduates for their practical training. The placements will be organised with the aim to provide a well structured on the job training for the trainees but also to act as channels for the transfer of knowledge and innovation from University to Industry.
3. Supervision and support for the trainees. The Leonardo financial contribution for all trainees (travel and subsistence costs, insurance e.t.c.) will be paid by the Contractor (T.E.I. of Athens). The exact amount allocated to each trainee will be made clear after the Commission ‘s final decision. Nevertheless efforts will be made to increase the monthly Leonardo grant for the participants, with the financial assistance of the corresponding host Enterprises.
4. Evaluation of the placements and proposals / reports to the sending Universities for potential modifications on their programmes of studies. This and similar dissemination and tansfer measures are designed with the objective to upgrade the trans - european vocational training, supporting also the efforts made by the Leonardo and other E.U. Programmes for the implementation of the Common Framework of Objectives in Industry and Universities.
With the above placements and extended cooperation we are aiming at developing stronger networks with sectoral organisations in Europe and also to develop a common framework of objectives for further joint activities, programmes and Community initiatives.

Name:

 

position / function:

 

Date, signature and stamp:

Contact person:

No of students: a) to be received:

b)to be sent:

Participation in other E.U. Programmes:

 


ΕΝΤΥΠO ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

           

 

LEONARDO DA VINCI

 
 

Πρόγραμμα «ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ’»

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 
 

                     Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci

     

                     η  φοιτήτρια

   
     

                    του Τμήματος

   
     

                    της Σχολής

   
 

                    του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ολοκλήρωσε μέρος της πρακτικής  άσκησης με την

 

                   3μηνη εργασία στον τομέα

   
 

                    Η πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε στην

   
 

                    στην επιχείρηση

   
 
 

   από

 

   μέχρι

   
 

                     και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ.

 
 

                                                                                         Aιγάλεω       04  /   01  /  1999

 
 
           
 

                                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 

Copyright © 2003 - 2004  - T . Ε . Ι .  Λ α μ ί α ς