ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η τρίτη φάση όπου ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 2007 και ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

 • Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι χώρες της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία).
 • Η Τουρκία (απο τον Απρίλιο του 2004).

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης το διαχειρίζονται σε μεγάλο μέρος οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει ορισθεί για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα (www.iky.gr).

Συγγεκριμένα τα προγράμματα που ανήκουν στη Δια Βίου Μάθηση είναι 5 και ορίζονται ως εξής:

COMENIUS Σχολική εκπαίδευση

 • Συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων.
 • Δίκτυα Comenius.
 • Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού σχολικών ιδρυμάτων.
 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας.
 • Ατομικές υποτροφίες κατάρτισης.

Το Πρόγρα΅΅α Comenius, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της, ιδίως ΅έσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας ΅εταξύ εκπαιδευτικών ιδρυ΅άτων που παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση, ΅ε την επιχορήγηση σχολικών συ΅πράξεων, πολυ΅ερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας ΅αθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού και δραστηριοτήτων ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών.

ERASMUS Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία.
 • Κινητικότητα σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού.
 • Θεματικά Δίκτυα.

To πρόγρα΅΅α Erasmus προσφέρει την δυνατότητα κινητικότητας και συνεργασίας στα Ιδρύ΅ατα τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό τους 31 χωρών της Ευρώπης. Οι διάφορες δραστηριότητες κινητικότητας και πολυ΅ερούς συνεργασίας χρη΅ατοδοτούνται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους.
Σκοπός του προγρά΅΅ατος είναι η υποστήριξη της δη΅ιουργίας του Ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθ΅ιας εκπαίδευσης και η ενίσχυση της συ΅βολής της ανώτερης επαγγελ΅ατικής κατάρτισης στην προώθηση της καινοτο΅ίας.

LEONARDO DA VINCI

Το Πρόγρα΅΅α Leonardo da Vinci, καλύπτει τις ανάγκες ευρωπαϊκής συνεργασίας στον το΅έα της επαγγελ΅ατική εκπαίδευσης και κατάρτισης (εκτός του τριτοβάθ΅ιου επιπέδου), ΅ε την επιχορήγηση πολυ΅ερών σχεδίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας.

GRUNDTVIG Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί

 • Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας.
 • Εκπαιδευτικές συμπράξεις.
 • Ατομικές υποτροφίες κατάρτισης προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Δίκτυα Grundtvig.

To Πρόγρα΅΅α Grundtvig επιχορηγεί δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτο΅ίας και της ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους το΅είς εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνεται σε:

  • Κάθε ίδρυ΅α/οργανισ΅ό/φορέα που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων, ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, ΅η τυπική ή άτυπη εκπαίδευση.
  • Εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, εθελοντές και ενήλικες εκπαιδευό΅ενους φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2008-2009

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/10/2008

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 15/04/2009

 
©2008-2009 Τει Λαμίας