ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Υπάρχουν δύο δυνατότητες για την Κινητικότητα Για Επιμόρφωση Προσωπικού, είναι οι ακόλουθες:

  • Το προσωπικό του Ιδρύματος μεταβαίνει σε επιχείρηση και το αντίστροφο. Σκοπός είναι η μάθηση μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας ή γνώσεων και η απόκτιση πρακτικών δεξιοτήτων. Οι δραστηριότητες μπορεί να διαφοροποιούνται: σεμινάρια, εργαστήρια, μαθήματα και συνέδρια, περίοδοι πρακτικής άσκησης, μικρής διάρκειας αποσπάσεις κ.α.

  • Το προσωπικό του Ιδρύματος μεταβαίνει σε άλλο Ίδρυμα. Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων μέσω της εμπειρίας και της καλής πρακτικής ενός Ιδρύματος-εταίρου και η βελτίωση των δεξιωτήτων εργασίας. Οι δραστηριότητες θα συνίστανται σε μικρής διάρκειας παραμονή στο Ίδρυμα-εταίρο, η οποία θα μπορούσε να αποκαλείται: μικρή περίοδος απόσπασης, επίσκεψη μελέτης κ.α.

Η επιλογή θα γίνεται από το Ίδρυμα προέλευσης όπως και στην περίπτωση του κλασσικού TS. Η μετακίνηση προσωπικού από επιχείρηση σε Ίδρυμα, πραγματοποιείται με πρόσκλήση του Ιδρύματος προς το στέλεχος της επιχείρησης.

Το ποσόν χρηματοδότητσης το διαχειρίζεται το Ίδρυμα.

Ο αιτών οφείλει να υποβάλλει ένα "Πρόγραμμα Εργασίας" για την περίοδο της κινητικότητας το οποίο θα περιέχει: τον σκοπό και τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο πλαίσιο της μάθησης ή κατάρτισης, οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν και, ει δυνατόν ένα πρόγραμμα της περιόδου. Το "Πρόγραμμα Εργασίας θα υπογράφεται και από το Ίδρυμα ή επιχείρηση προέλευσης και από το Ίδρυμα ή επιχείρηση υποδοχής.

Τα Ιδρύματα θα είναι υπέυθυνα για την ποιότητα της περιόδου μετακίνησης στο εξωτερικό. Με την επιστροφή του ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει σύντομη έκθεση με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της περιόδου.

Σχετικά με την διάρκεια, ο γενικός κανόνας θα είναι από 1 έως 6 εβδομάδες.Δεδομένου ότι για τα στελέχη των επιχειρήσεων ή και για καθηγητές ή υψηλόβαθμα στελέχη Ιδρυμάτων η αποσία από την εργασία για 1 εβδομάδα είναι πρακτικώς αδύνατη, θα επιτραπούν και μικρότερης διάρκειας μετακινήσεις. Σε παρόμοιες περιπτώσεις τα Ιδρύματα θα αιτιολογήσουν τη μικρότερη διάρκεια.

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού
Κινητικότητα για διδασκαλία
Κινητικότητα για επιμόρφωση
Έγγραφα συμμετοχής
Πίνακας επιχορήγησης για STA και STT
 
©2008-2009 Τει Λαμίας