ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Για τη δραστηριότητα της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει διμερής συμφωνία μεταξύ των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων.
 • Οι διδάσκοντες που μετακινούνται να έχουν λάβει γραπτή πρόσκληση διδασκαλίας από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα υποδοχής.
 • Το μάθημα ή τα μαθήματα που θα διδαχθούν να αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής, η διδασκαλία να έχει ουσιαστική χρονική διάρκεια και να συνεισφέρει σε μάθημα που αξιολογείται ως προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου.
 • Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παράδοσης διδασκαλίας να είναι 5 ώρες, και η μέγιστη διάρκεια να είναι 6 εβδομάδες.

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού που πρόκειται να μετακινηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/ Erasmus υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Πριν την αναχώρησή του προς το Ίδρυμα του εξωτερικού (και εφόσον υπάρχει διμερής συμφωνία):

 • Teaching Assignment από το ίδρυμα προέλευσης και το ίδρυμα υποδοχής.
 • Συμπληρωμένο το έντυπο "Αίτηση Υποψηφίου".
 • Συμπληρωμένο το έντυπο "Σύμβαση Υποτροφίας Κινητικότητας Διδακτικού Προσωπικού".

Με την επιστροφή του από το Ίδρυμα του εξωτερικού, ο διακινούμενος διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει στο Γραφείο "Δια Βίου Μάθησης/Erasmus" του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης συμπληρωμένα τα εξής έντυπα:

 • Το έντυπο "Έκθεση Διδακτικού Προσωπικού"
 • Βεβαίωση διδασκαλίας από το Ίδρυμα Υποδοχής όπου να αναγράφεται ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποίησε ο διδάσκων
 • Εντολή Μετακίνησης από την Διεύθυνση Διοικητικού του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης.

 Προτεραιότητες - Στόχοι

Προτεραιότητα δίνεται σε εργασίες στο πλαίσιο της κινητικότητας οι οποίες:

 • Θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού.

 • Θα χρησιμοποιηθούν για την εδραίωση και την επέκταση των δεσμών μεταξύ τμημάτων και σχολών και για την προπαρασκευή σχεδίων μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου αποστολής και του πανεπιστημίου υποδοχής.

Προκειμένου, να μεταβούν στο εξωτερικό όσο το δυνατόν περισσότεροι διδάσκοντες, δίνεται προτεραιότητα σε όσους επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό για πρώτη φοράκατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Στόχος των κοινοτικών υποτροφιών είναι η συμβολή στις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται η διδασκαλία στο εξωτερικό. Ο αριθμός των υποτροφιών κινητικότητας που χορηγούνται στα μέλη του διδακτικού προσωπικού από τις εθνικές μονάδες συντονισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως:

 • Ο αριθμός των εξερχόμενων διδασκόντων, ο οποίος δηλώνεται στην αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη θεσμικής σύμβασης των πανεπιστημίων.
 • Η διάρκεια του προς χρηματοδότηση διδακτικού έργου.
 • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.
 • Η ισόρροπη ροή διδασκόντων μεταξύ των χωρών και των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.
 • Η διαθεσιμότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλες πηγές.
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού
Κινητικότητα για διδασκαλία
Κινητικότητα για επιμόρφωση
Έγγραφα συμμετοχής
Πίνακας επιχορήγησης για STA και STT
 
©2008-2009 Τει Λαμίας