ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Υποβολή Αίτησης στις Γραμματείες των Τμημάτων μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, με τα εξής δικαιολογητικά :
 • Αναλυτική βαθμολογία τρέχοντος εξαμήνου
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Βεβαίωση αποδοχής από τον Οργανισμό Υποδοχής (εφόσον υπάρχει)

2. Αξιολόγηση Υποψηφίων από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους και την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων με τα ακόλουθα κριτήρια : 

 • Επίδοση σε μαθήματα / εργαστήρια
 • Συνολική προσωπικότητα και συγκρότηση του /της υποψηφίου /ας, η οποία προκύπτει από τη συνεργασία του /της με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων 
 • Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της γλώσσας που ομιλείται στη χώρα υποδοχής του /της υποψηφίου, εφόσον απαιτείται από την Επιχείρηση Υποδοχή

3. Τελική Επιλογή Υποψηφίων από το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων (Πρόγραμμα LdV) του Τ.Ε.Ι. με κριτήρια :

  • Σειρά αξιολόγησης υποψηφίων, όπως προκύπτει από την λίστα προεπιλογής των Τμημάτω
  • Κάλυψη θέσεων, με προτεραιότητα σε Τμήματα με μειωμένη έως μηδενική συμμετοχή από προηγούμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος
  • Τήρηση ισοκατανομής θέσεων πρακτικής άσκησης σε όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι.-Α και των ανάλογα προβλεπόμενων για τα συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Διαθεσιμότητα κενών θέσεων και συνεργαζόμενων εταίρων υποδοχής
  • Προτεινόμενος χώρος εργασίας από τον υποψήφιο

4. Προσδιορισμός περιεχομένου πρακτικής άσκησης:

Στις περιπτώσεις των ήδη συνεργαζόμενων φορέων υποδοχής που έχουν συμπληρώσει το ειδικό έντυπο (Questionnaire) για τον προσδιορισμό του profile του υποτρόφου που επιθυμούν να απασχολήσουν, αποστέλλονται:

Αιτήσεις/ Βιογραφικά Σημειώματα, ανάλογα με το αντικείμενο-ειδικότητα των φοιτητών και την επιθυμία του υποψηφίου ή και του ακαδημαϊκού υπευθύνου, για το θέμα της πρακτικής άσκησης των υποτρόφων

Σε περίπτωση αποδοχής του υποτρόφου από τον οργανισμό Υποδοχής, υπογράφεται:

 • το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.-Α ή των άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχα, συμβάλλει μέσω ενδιάμεσων φορέων (Πανεπιστήμια, Επιχειρήσεις, ΣΠΕΚ κλπ.), στην εύρεση χώρου εργασίας

5. Χορήγηση υποτροφίας :

Εφόσον έχει εντοπισθεί ο χώρος υποδοχής, ο/η υπότροφος μετά από συνεργασία με εκπρόσωπο του Τμήματος Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και πριν την αναχώρησή του/της για το εξωτερικό, προσκομίζει στο Πρόγραμμα ERA-Places :

 • Συμπληρωμένο έντυπο ''ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ''.  Συμπληρώνεται με τη βοήθεια του Ακαδημαϊκού υπευθύνου του Τμήματός σας και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (leothes@teiath.gr)
 • Συμπληρωμένο έντυπο ''ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ''.  Aποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (leothes@teiath.gr)
 • Φωτοαντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης από τις αντίστοιχες κρατικές υγειονομικές αρχές ή ασφαλιστικά ταμεία στα οποία, ενδεχομένως, είναι ασφαλισμένοι οι φοιτητές
 • Απόδειξη πληρωμής και φωτοαντίγραφο εισιτηρίου
 • Επικυρωμένη Εξουσιοδότηση για την παραλαβή της υποτροφίας, σε περίπτωση μη παραλαβής της υποτροφίας πριν την αναχώρησή σας (καθυστέρηση υπογραφής συμβολαίου από τον εταίρο υποδοχής κλπ.

Αντίστοιχα, παραλαμβάνει από το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι.:

 • Το παρόν Ενημερωτικό φυλλάδιο με περιγραφή υποχρεώσεων υποτρόφου και όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κατά την διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό, καθώς και των παραστατικών /δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει με την ολοκλήρωση της υποτροφίας του
 • Αντίγραφο Υπογεγραμμένης Σύμβασης, που έχει υπογραφεί, σε 3 (τρία) αντίγραφα, από τα συμβαλλόμενα μέρη (Τ.Ε.Ι.-Α, Οργανισμός Υποδοχής, Υπότροφος) εφόσον έχει καθορισθεί η διάρκεια, το αντικείμενο εργασίας, ο επόπτης (Supervisor) της τοποθέτησης και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει οριστεί από το Τμήμα του υποτρόφου
 • Χάρτη φοιτητή ERASMUS (αναρτημένο αρχείο στην ιστοσελίδα του προγράμματος)
 • Έντυπο Τελικής Έκθεσης πρακτικής άσκησης φοιτητή ERASMUS (αναρτημένο αρχείο στην ιστοσελίδα του προγράμματος)
 • Ασφαλιστικά συμβόλαια σε περίπτωση ατυχήματος και αστικής ευθύνης για τη χρονική περίοδο της Σύμβασης.  Και στις 2 περιπτώσεις, αν συμβεί κάτι και πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρούς, νοσοκομεία κλπ., όλα τα παραστατικά που θα συγκεντρωθούν θα πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά από το Προξενείο ή την Πρεσβεία της περιοχής.
 • Γλωσσικό και Πολιτισμικό Οδηγό για τη χώρα μετάβασης σε CD-Rom

Λήψη χρηματικής υποτροφίας ως εξής : 

Μεταφορά του 80% (αρχικά) του συνόλου των εξόδων διαβίωσης (το υπόλοιπο 20% αποπληρώνεται με την επιστροφή του υποτρόφου στην Ελλάδα και εφόσον έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα παραστατικά από το Πρόγραμμα) σε Τραπεζικό Λογαριασμό του/της υποτρόφου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Ε.Τ.Ε.).  Το 80% χορηγείται εφόσον υπογραφεί η Σύμβαση Εργασίας από όλους τους εταίρους.

Στο τέλος της συνάντησης, ο υπότροφος υπογράφει ''Υπεύθυνη Δήλωση'' (βλ. συνημμένο υπόδειγμα), μέσω της οποίας δεσμεύεται για την ανταπόκρισή του /της στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραμονής στην επιχείρηση υποδοχής για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 μηνών (διακοπή της πρακτικής άσκησης) ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει στο ακέραιο όλα τα χρήματα της υποτροφίας που έχει λάβει.

Για τους υποτρόφους άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν σε αντίστοιχες συναντήσεις, η αρχική /γενική ενημέρωση γίνεται από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και  με παράλληλη επικοινωνία με το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων (μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

6. Υλοποίηση Υποτροφιών : 

1η ΦΑΣΗ ΈΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ       
Ο/η υπότροφος, μετά την προσέλευσή του στην Επιχείρηση Υποδοχής, αποστέλλει στο Πρόγραμμα ERA-Places:

 • Στοιχεία διαμονής του/της (διεύθυνση, τηλ./fax/e-mail κτλ.
 • Βεβαίωση ανάληψης εργασίας από τον οργανισμό υποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

2η ΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (στο μέσον της διάρκειας της πρακτικής άσκησης)
Ο/η υπότροφος αποστέλλει στο Πρόγραμμα ERA-Places:

Ενδιάμεση Έκθεση (Interim Report) για την πορεία της εργασίας του/της.   Εμπειρίες, εντυπώσεις από το εργασιακό περιβάλλον αλλά και από τη χώρα και τους ανθρώπους, καθήκοντα εργασίας, προβλήματα που ίσως έχετε αντιμετωπίσει και αφορούν την διαβίωση και την εργασία σας, κτλ.  Γράφεται σε greeklish, εκτός κι αν υπάρχει η δυνατότητα να γραφτεί με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως επισυναπτόμενο αρχείο.

3η ΦΑΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (επιστροφή του/της υποτρόφου στη χώρα προέλευσης)
ο/η υπότροφος υποβάλλει στο Πρόγραμμα ERA-Places:

 • Συμπληρωμένη Τελική Έκθεση Πρακτικής Άσκησης (το αρχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος) και συμπληρωματική Τελική έκθεση (final report) της πρακτικής άσκησης, με αναφορά στα καθήκοντα, τις εργασίες και τα αποτελέσματα καθ' όλην τη διάρκεια της τοποθέτησης. 
 • Τελική Βεβαίωση (πρωτότυπη) για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πρακτικής εξάσκησης από τον οργανισμό υποδοχής (ημ/νίες έναρξης /λήξης, αναφορά στο πρόγραμμα, καθήκοντα εργασίας, αξιολόγηση, σχόλια κτλ.), τυπωμένη σε επιστολόχαρτο της επιχείρησης.
 • Πρωτότυπα αποκόμματα εισιτηρίων (μετάβασης/επιστροφής) & κάρτες επιβίβασης (boarding pass).  Επίσης, σε περίπτωση που εκδοθεί εισιτήριο επιστροφής κατά την περίοδο παραμονής στο εξωτερικό  (αν δεν έχει εκδοθεί αρχικά μετάβασης/επιστροφής), προσκομίζετε και την απόδειξη πληρωμής του.

7. Ολοκλήρωση της υποτροφίας

Με την προσκόμιση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, ο /η υπότροφος παραλαμβάνει από το Τ.Ε.Ι.:

Το υπόλοιπο ποσό (20%) της υποτροφίας του και προσκομίζει στο Πρόγραμμα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Έντυπο ατομικής παραλαβής υποτροφίας (το αρχείο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος) καθώς και την απόδειξη είσπραξης από την Τράπεζα. Βεβαίωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.

Το Europass Κινητικότητα που πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  Είναι ένα έγγραφο που χορηγείται μέσω του Προγράμματος από τον ΟΕΕΚ.   Παρακαλείται ο φοιτητής να επισκεφθεί την ιστοσελίδα  του Europass http://europass.oeek.gr για την ενημέρωσή του

 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Era Places
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία και Έγγραφα συμμετοχής
Επιλογή, Αναγνώριση και Άλλα
Χώρες που συμμετέχουν
Πίνακας Υποτροφιών
Χρήσιμα Links

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ

Αίτηση Υποψηφίου
Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας
Δελτίο Ατομικού Λογαριασμού φοιτητή
Έκθεση Πρακτικής Άσκησης
Confidential Supervisor's Report
 
 
©2008-2009 Τει Λαμίας