ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
EILC's
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Οι στόχοι της κινητικότητας φοιτητών στο πλαίσιο της δράσης ERASMUS είναι οι εξής:

 • Η παροχή ευκαιριών σε φοιτητές ώστε να επωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής και εκπαιδευτικής πλευράς, από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών και από τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών.
 • Ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του ιδρύματος υποδοχής.
 • Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, τα οποία ανταλλάσσουν σπουδαστές.
 • Η συμβολή στην αναβάθμιση της κοινωνίας γενικότερα εφοδιάζοντας τους νέους με υψηλή εξειδίκευση, ευρεία αντίληψη και διεθνή εμπειρία με στόχο να αποτελέσουν τους επαγγελματίες του μέλλοντος.
 • Η συμβολή στις δαπάνες κινητικότητας και η παροχή ευκαιριών για την πραγματοποίηση μιας περιόδου σπουδών στο εξωτερικό σε φοιτητές, στους οποίους άλλως δεν θα ήταν εφικτό.
 • Ειδική μέριμνα υποστήριξης λαμβάνεται για τη μετακίνηση φοιτητών και καθηγητών με αναπηρίες.

 

ΟΦΕΛΗ

Είναι αυτονόητο ότι οι φοιτητές μας υπότροφοι συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κινητικότητας "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/ERASMUS", πρόκειται να αποκομίσουν οφέλη και σημαντικές εμπειρίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο όπως:

 • Απόκτηση μιας Ευρωπαϊκής Διάστασης των σπουδών τους μέσω της διδασκαλίας από καθηγητές με άλλη παιδεία και κουλτούρα, της διαφορετικής διδασκαλίας και μεθοδολογίας του γνωστικού αντικειμένου, της μελέτης ξένης βιβλιογραφίας και της δυνατότητας επαφής και διερεύνησης νέων θεματικών αντικειμένων.
 • Εξοικείωση με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της επαφής με τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής της άλλης χώρας.
 • Καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας της χώρας υποδοχής.
 • Διερεύνηση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και επεξεργασία πιθανών ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα προσωπικής εξέλιξης και ωρίμανσης μέσω των νέων εμπειριών.
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προς την αγορά εργασίας.
 • Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του πανεπιστημίου προέλευσης και υποδοχής.
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Erasmus
Στόχοι και Οφέλη
Πρόσβαση στο πρόγραμμα ERASMUS
Δικαίωμα συμμετοχής
Διαδικασία συμμετοχής
Έγγραφα συμμετοχής
Συνεργαζόμενα ιδρύματα
Χάρτης φοιτητή
ECTS
Επιχορήγηση Υποτροφία
Χρήσιμα Links

 

 

 

 
©2008-2009 Τει Λαμίας