ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. KYA KA/679/96
2. ΝΟΜΟΙ - Π.Δ.. - Y.A.

Νόμος 1514/85 «Περί ανάπτυξης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας»

Νόμος 2083/92 (ΦΕΚ 159, Α) Άρθρο 28 παρ. 16
"Μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία μετέχουν σε ερευνητικό πρόγραμμα ΑΕΙ, ΕΠΙ ή άλλων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων δικαιούνται να λαμβάνουν από τους επιμέρους φορείς πρόσθετες αποδοχές ή αποζημίωση ή οποιασδήποτε μορφής απολαβές οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών τους".

Νόμος 2188/94 (ΦΕΚ 18, Α) Άρθρο 2, παρ. 6
"Για το ερευνητικό και επιμορφωτικό πρόγραμμα που μετέχουν εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 28 του Ν. 2083/ 1992".

Νόμος 2327 /95 ( ΦΕΚ 156, Α ) Άρθρο 11 , παρ.6
"α) Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2, παρ. 8 του Ν. 2188/94 αύξηση καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διακρίσεις του επόμενου στοιχείου αυτής της παραγράφου... στα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των ΤΕΙ τα οποία δεν κατέχουν άλλη θέση ούτε απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, μόνιμα ή πρόσκαιρα...
β) Κατ' εξαίρεση, δεν υπάγονται στους περιορισμούς του προηγούμενου στοιχείου τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται : αα) λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα που έχει εγκριθεί και διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε ερευνητικό πρόγραμμα των Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) του οικείου ή άλλου ΤΕΙ...".

Νόμος 2413/96 (ΦΕΚ 124, Α) Άρθρο 50
"..............................................................................
Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την εκτέλεση έργων , μελετών και λοιπών δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" γίνεται μέσω του ειδικού λογαριασμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους ειδικούς λογαριασμούς αυτών που έχουν συσταθεί με το π.δ. 432/1981και την υπουργική απόφαση Β1/819/1988.
Οι σκοποί των λογαριασμών αυτών επεκτείνονται και στη χρηματοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ο τρόπος ο τρόπος διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου των ειδικών λογαριασμών των ΑΕΙ και ΤΕΙ ως προς τα παραπάνω θέματα, καθώς και θέματα έρευνας, κατά τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Β1/819/1988."
Νόμος 2685/99 (ΦΕΚ 35 Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις»


Άρθρο 7
Κίνηση με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα

1. Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιω­τικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με προσωπική Τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου.
2. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

Α. Εντός έδρας
α. Για μετακινήσεις των τεχνικών υπαλλήλων για επίβλεψη των δημόσιων έργων, όπως αυτά προσδιορί­ζονται με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Για μετακινήσεις υπαλλήλων που διενεργούν ε­λέγχους, επιθεωρήσεις ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχολείων, καθώς κα( επισκέψεις κοινωνικού, υγειονο­μικού ή ιατρικού σκοπού, εντός των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σε πόλεις άνω των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου και μέχρι πεντακόσια (500) χιλιόμετρα μηνιαίως. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοι­νωνιακών μέσων.
γ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή χιλιο­μετρικής αποζημίωσης στις προηγούμενες περιπτώσεις είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και η μη λήψη πάγιων εξόδων μετακίνησης κατά το μήνα της μετακίνησης.
δ. Σε όσους από τους ανωτέρω υπαλλήλους δεν διαθέτουν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, τους καταβάλ­λεται το αντίτιμο του εισιτηρίου.

Β. Εκτός έδρας
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
β. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές.
γ. Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται δια­δοχική μετακίνηση.
δ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, με αιτιολογημένη πάντοτε απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

Γ. Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που μετέχει στην προετοιμασία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο των εξετάσεων αυτών.

3. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.
4. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά των υλικών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί).

 

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις και δαπάνες διανυκτέρευσης

1. Διακυκτέρευση είναι η διαμονή του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της νύκτας στον τόπο της εκτός έδρας μετακίνησης του.
2. Η διανυκτέρευση επιτρέπεται:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.
β. Όταν οι υπάλληλοι υποχρεωθούν να διανυκτερεύ­σουν στην ύπαιθρο για αντιμετώπιση θεομηνιών, πυρ­καγιών, επιδημιών, για περιπολίες ή για άλλη υπηρεσιακή ανάγκη, που επιβάλλει, λόγω της φύσεως της, τη διανυκτέρευση στην ύπαιθρο.
γ. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.
3. Ως δαπάνη - διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλ­λόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο.,
Το ύψος της δαπάνης αυτής ανάλογα με την κατη­γορία, στην οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ορί­ζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
α. Κατηγορία Ι περιπτώσεις β' και γ', μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
β. Κατηγορία II, μέχρι δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές.
γ. Κατηγορία III, μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.
δ. Κατηγορία IV, μέχρι δώδεκα χιλιάδες (12.000) δραχμές.
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
4. Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.

Άρθρο 9
Ημερήσια αποζημίωση

1. Ημερήσια αποζημίωση είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης και παραμονής του εκτός έδρας, για ε­κτέλεση υπηρεσίας.
Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου.
Το ανωτέρω ποσό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Η ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη
α. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.
β. Όταν οι δαπάνες διανυκτέρευσης και μόνον αυτές καλύπτονται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
Β. Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που καλύπτονται από ημιδιατροφή.
Γ. Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης δικαιούνται:
α. Για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυ­κτέρευση.
β. Οι μετακινούμενοι σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και επι­στρέφοντες αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.
γ. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, εκτός από τους υπηρετούντες στην Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που μετακινούνται σε απόσταση πάνω από είκοσι (20) και μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων ή ελέγχων του Γεωργικού Τομέα και επιστρέφουν αυ­θημερόν στην έδρα τους. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, που μετακινούνται αποκλειστικά και μόνο για την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας, σποροπαραγωγής, γεωργικής μέριμνας και εφαρμογών και την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων εκάστοτε ελέγχων της αρμοδιότητας τους.

Νόμος 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) άρθρο 15 παρ. 1