ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Εκπαιδευτικό Προσωπικό και Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται πίνακες οι οποίοι αναφέρουν στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 : Οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 : Οι σπουδαστές της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 : Οι σπουδαστές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

Εικόνα 4.1 : Το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. & των Σχολών του

Εικόνα 4.2 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από το ΄Ίδρυμα ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.

Εικόνα 4.3 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.

Εικόνα 4.4 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

‘Έτος

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Καθ Επ.Καθ. Καθ.Εφ. ΕΤΠ ΕΕΠ Σύνολο Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες Σύνολο
Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα
1994-95

9

10

11

5

3

38

3

47

-

75

125

163

1995-96

11

10

15

5

3

44

20

35

-

103

158

202

1996-97

12

10

20

6

3

48

9

67

3

109

188

236

1997-98

12

13

21

8

3

54

6

78

3

120

207

261

1998-99

11

13

21

8

3

53

6

72

4

130

222

275

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

‘Έτος

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Καθ Επ.Καθ. Καθ.Εφ. ΕΤΠ ΕΕΠ Σύνολο Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες Σύνολο
Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα
1994-95

5

4

8

4

3

24

1

20

-

13

34

58

1995-96

6

4

12

4

3

29

13

15

-

10

38

67

1996-97

7

5

13

5

3

33

3

35

-

2

40

73

1997-98

7

6

13

6

3

35

-

38

-

1

39

74

1998-99

6

6

13

6

1

32

-

31

-

2

33

65

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

‘Έτος

ΜΟΝΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ
Καθ Επ.Καθ. Καθ.Εφ. ΕΤΠ ΕΕΠ Σύνολο Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες Σύνολο
Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα Πλήρη Προσόντα Ελλιπή Προσόντα
1994-95

4

2

-

1

-

7

-

11

-

56

67

74

1995-96

5

2

-

1

-

8

5

3

-

86

94

102

1996-97

5

2

4

1

-

12

-

19

3

99

121

133

1997-98

5

3

4

1

-

13

-

26

3

110

139

152

1998-99

5

3

4

1

2

15

-

31

4

117

152

167

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 : Το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

  Σύνολο Εγγεγραμμένων σπουδαστών

Αριθμός Σπουδαστών που εισάγονται

Σπουδαστές που αποχωρούν λόγω

Ποσοστό επί της δύναμης των εγγεγραμμένων σπουδαστών που Ποσοστό των εισαγόμενων σπουδαστών που δεν εγγράφονται
Πανελλήνιες εξετάσεις Μεταγραφή Κατάταξη

Σύνολο

Εγγράφονται Μεταγραφή Διαγραφή Λήψη Πτυχίου Αποχωρούν Λαμβάνουν Πτυχίο

1994-95

1834

760

34

794

639

392

183

21%

10%

25%

1995-96

1865

863

37

900

770

503

164

27%

8.8%

19%

1996-97

2.258

1.253

61

1.314

1.144

517

164

23%

7.3%

18%

1997-98

2.563

1.145

44

1.189

1.090

602

146

23%

5.6%

12%

1998-99

2.992

1.195

57

1.252

1.166

525

104

18%

3.5%

12%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 : Οι σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

  Σύνολο Εγγεγραμμένων σπουδαστών

Αριθμός Σπουδαστών που εισάγονται

Σπουδαστές που αποχωρούν λόγω

Ποσοστό επί της δύναμης των εγγεγραμμένων σπουδαστών που Ποσοστό των εισαγόμενων σπουδαστών που δεν εγγράφονται
Πανελλήνιες εξετάσεις Μεταγραφή Κατάταξη

Σύνολο

Εγγράφονται Μεταγραφή Διαγραφή Λήψη Πτυχίου Αποχωρούν Λαμβάνουν Πτυχίο

1994-95

837

293

20

313

288

178

54

21 %

6,5 %

14 %

1995-96

888

305

22

327

302

249

52

28 %

5,9 %

14 %

1996-97

969

395

16

411

356

200

50

21 %

5,2 %

17 %

1997-98

1.017

425

16

441

390

231

57

23 %

5,6 %

15 %

1998-99

1.255

489

19

508

466

252

48

20 %

3,8 %

12 %

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 : Οι σπουδαστές της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

 

 

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

  Σύνολο Εγγεγραμμένων σπουδαστών

Αριθμός Σπουδαστών που εισάγονται

Σπουδαστές που αποχωρούν λόγω

Ποσοστό επί της δύναμης των εγγεγραμμένων σπουδαστών που Ποσοστό των εισαγόμενων σπουδαστών που δεν εγγράφονται
Πανελλήνιες εξετάσεις Μεταγραφή Κατάταξη

Σύνολο

Εγγράφονται Μεταγραφή Διαγραφή Λήψη Πτυχίου Αποχωρούν Λαμβάνουν Πτυχίο

1994-95

622

250

12

262

232

164

97

26 %

16 %

16 %

1995-96

678

340

9

349

343

197

71

29 %

7 %

4 %

1996-97

978

690

44

734

647

253

73

26 %

7,5 %

18 %

1997-98

1.146

540

26

566

546

326

53

28 %

4,6 %

8 %

1998-99

1.356

511

36

547

535

263

52

19 %

3,8 %

8 %

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 : Οι σπουδαστές της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

Εικόνα 4.1 : Το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. & των Σχολών του

 

 

 

 

Εικόνα 4.2 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από το ΄Ίδρυμα ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

 

Εικόνα 4.3 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

Εικόνα 4.4 : Ποσοστό (%) σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο, που αποχωρούν από τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ή που δεν αποδέχονται την εγγραφή τους κατά την τελευταία πενταετία.