ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Οικονομικά Μεγέθη του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται πίνακες οι οποίοι αναφέρουν οικονομικά στοιχεία (έσοδα και έξοδα) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά τα τελευταία 5 οικονομικά έτη. Τα οικονομικά μεγέθη για το έτος 1999 είναι κατά προσέγγιση σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιδρύματος. Παρατίθενται επίσης και εικόνες με γραφήματα τα οποία αναπαριστούν τα οικονομικά μεγέθη κατά τα 4 τελευταία οικονομικά έτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : Έσοδα του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 : Δαπάνες μισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 : Σπουδαστικές παροχές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 : Δαπάνες για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 : Δαπάνες για προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 : Συνολικές δαπάνες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

Εικόνα 5.1 : Έσοδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.1)

Εικόνα 5.2 : Δαπάνες μισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία πενταετία (από τον Πίνακα 5.2).

Εικόνα 5.3 : Δαπάνες για σπουδαστικές παροχές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.3).

Εικόνα 5.4 : Δαπάνες για εργαστηριακό εξοπλισμό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.4).

Εικόνα 5.5 : Δαπάνες για προμήθεια βιβλίων & Συγγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.5).

Εικόνα 5.6 : Συνολικές Δαπάνες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.6).

 

 

ΕΣΟΔΑ

1995

1996

1997

1998

1999

Από Π.Δ.Ε 100.000.000 35.327.647 397.400.000 434.900.000 2.795.000.000
Από Τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ Λαμίας 974.032.140 1.005.769.595 878.179.000 1.0055.330.00 1.052.530.000
ΣΥΝΟΛΟ

1.074.032.140

1.041.097.242

1.275.579.000

1.490.230.000

3.847.530.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 : Έσοδα του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1995

1996

1997

1998

1999

Μονίμου Ε.Π. από κρατικό προϋπολογισμό 197.930.790 231.227.548 253.438.608 335.752.900 350.000.000
Έκτακτο Ε.Π. από προϋπολογισμό του ΤΕΙ-Λ 167.041.644 174.474.031 290.346.215 309.766.705 350.000.000
Μονίμου Δ.Π. και Ε.Τ.Π. από κρατικό προϋπολογισμό 85.214.686 126.055.064 148.428.508 153.701.762 170.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

450.187.120

531.756.643

692.231.331

799.121.367

870.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 : Δαπάνες μισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1995

1996

1997

1998

1999

ΣΙΤΙΣΗ από τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ-Λ 84.117.552 104.614.902 168.602.710 184.718.357 190.000.000
ΣΤΕΓΑΣΗ από τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ-Λ 37.735.400 61.672.542 65.800.754 85.849.831 90.000.000
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ από τακτικό προϋπολογισμό ΤΕΙ 12.455.972 12.046.753 15.442.993 17.753.766 65.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

134.308.924

178.334.195

249.846.457

288.321.954

345.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 : Σπουδαστικές παροχές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1995

1996

1997

1998

1999

Από Π.Δ.Ε. 90.313.644 36.925.605 21.823.692 72.140.506 300.000.000
Από Τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ-Λ 79.769.176 124.210.390 32.013.587 22.741.721 124.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

170.082.820

161.135.995

53.837.279

94.882.227

424.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 : Δαπάνες για προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1995

1996

1997

1998

1999

Για την βιβλιοθήκη από τακτικό προϋπολογισμό 1.865.460 4.761.095 739.023 2.221.001 2.500.000
Για τους σπουδαστές από τακτικό προϋπολογισμό 12.455.972 12.046.753 15.442.993 17.753.766 65.000.000
ΣΥΝΟΛΟ

14.321.432

16.807.848

16.182.016

19.974.767

67.500.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 : Δαπάνες για προμήθεια βιβλίων & συγγραμμάτων του Τ.Ε.Ι Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία (μη συμπεριλαμβανομένου του Β΄ ΚΠΣ).

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1995

1996

1997

1998

1999

Μισθοί

450.187.120

531.756.643

692.231.331

799.121.367

870.000.000

Σπουδαστικές Παροχές

134.308.924

178.334.195

249.846.457

288.321.954

345.000.000

Εργ. Εξοπλισμός

170.082.820

161.135.995

53.837.279

94.882.227

424.000.000

Βιβλιοθήκη

1.865.460

4.761.095

739.023

2.221.001

2.500.000

Λοιπές δαπάνες

237.278.319

314.952.490

288.646.456

230.135.056

296.030.000

ΣΥΝΟΛΟ

993.722.643

1.190.940.418

1.285.300.546

1.414.681.605

1.937.530.000

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6 : Συνολικές δαπάνες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά την τελευταία πενταετία.

 

 

 

 

Εικόνα 5.1 : Έσοδα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.1)

 

 

Εικόνα 5.2 : Δαπάνες μισθοδοσίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία πενταετία (από τον Πίνακα 5.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.3 : Δαπάνες για σπουδαστικές παροχές του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.3).

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.4 : Δαπάνες για εργαστηριακό εξοπλισμό του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.4).

 

Εικόνα 5.5 : Δαπάνες για προμήθεια βιβλίων & Συγγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.5).

Εικόνα 5.6 : Συνολικές Δαπάνες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας σε εκατομμ. Δρχ κατά την τελευταία τετραετία (από τον Πίνακα 5.6).