ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.Γ

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας αποφάσισε να συμμετέχει στην παρούσα Ενέργεια έχοντας τους ακόλουθους στόχους και αναμένοντας τα ακόλουθα αποτελέσματα.

 

1.1 Στόχος του προτεινόμενου έργου

Με το παρόν έργο, το Ίδρυμα αποβλέπει

1. στην παρουσίαση της διοικητικής - θεσμικής του διάρθρωσης

2. στον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του

3. στην βελτίωση των υπηρεσιών του καθώς και της παροχής του ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα

4. στην δημιουργία ενός οδηγού - εντύπου που θα περιγράφει πλήρως το Ίδρυμα και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα ιδρύματα στις διαδικασίες της αυτόματης αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων

5. στην καταγραφή και αξιολόγηση

- της διοικητικής και υλικοτεχνικής του υποδομής

- όλων των μέσων και μεθόδων διδασκαλίας του

- των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών του

- των εκπαιδευτικών του

- των ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων του

-της άποψης όλων των μελών του Ιδρύματος και φορέων που απασχολούν τους αποφοίτους του

- των προτάσεων για βελτίωση του Ιδρύματος

- του τρόπου αξιολόγησης των σπουδαστών του

 

1.2 Συνεισφορά της προτεινόμενης αποτίμησης των ιδρυμάτων/τμημάτων στην ανάπτυξη

Η αποτίμηση, εντοπίζοντας τα αδύναμα σημεία του Ιδρύματος, θα δώσει την δυνατότητα εντατικότερης εργασίας στους αντίστοιχους τομείς σκοπεύοντας στην ανάπτυξη και αναβάθμιση του Ιδρύματος.

Η αποτίμηση θα συνεισφέρει

- στην βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών-συγγραμμάτων

- στην βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών

- στην βελτίωση των μεθόδων επιλογής εκπαιδευτικών

- στην προσπάθεια που γίνεται μέσω άλλων ενεργειών του ΕΠΕΑΕΚ για βελτίωση της βιβλιοθήκης και των δικτύων πληροφορικής

- στην προσπάθεια διασύνδεσης του Ιδρύματος με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς κυρίως του εξωτερικού

- στην προσπάθεια ανάπτυξης ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων

- στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ιδρύματος και προσέλκυσης νέων σπουδαστών

- στη προσπάθεια ‘’μετατροπής’’ του σε κέντρο παραγωγής γνώσης και πυρήνα δημιουργίας της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας.

Η έκθεση της αποτίμησης θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα του Ιδρύματος σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με άλλους φορείς κυρίως του εξωτερικού. Θα δώσει ταυτόχρονα και την δυνατότητα στην πολιτεία να συγκρίνει το Ίδρυμα με άλλα παρόμοια Ιδρύματα της χώρας. Θα δοθεί η δυνατότητα στην σπουδάζουσα νεολαία να γνωρίσει το Ίδρυμα και να ενημερωθεί έγκυρα για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.