ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.Γ

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ

ΈΚΘΕΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Foreword ..........................................................................................................p4

1.0 Introduction .................................................................................................p4

1.1 The Assessment of the T.E.I. of Lamia .............................................p4

 

2.0 The Infrastructure of the T.E.I. of Lamia .......................................................p5

2.1 Main campus ...................................................................................p5

2.2 Annex at Karpenisi ..........................................................................p5

2.3 Annex at Amfissa ............................................................................p5

2.4 Local Interest in a new Annex .........................................................p6

2.5 Facilities .........................................................................................p6

2.6 Main recommendations ...................................................................p7

 

3.0 The Administrative Structure of the T.E.I. of Lamia. ....................................p8

3.1 General Income and Expenditure Information ..................................p8

3.2 Administration and Responsibility ...................................................p8

3.3 Teaching Staff Numbers .................................................................p9

3.4 Teaching Staff Qualifications ...........................................................p9

3.5 Administrative Staff Numbers .........................................................p10

3.6 Main recommendations ..................................................................p11

 

4.0 The Educational Process at Lamia ..............................................................p12

4.1 Course Work ................................................................................p12

4.2 Examinations .................................................................................p13

4.3 Work Placement ...........................................................................p14

4.4 Student and Lecturer Evaluation ....................................................p15

4.5 Student Numbers ..........................................................................p15

4.6 Postgraduate Studies ....................................................................p16

4.7 Main recommendations ................................................................p17

 

5.0 Planning and Development at the T.E.I. of Lamia ......................................p19

5.1 Levels of Planning and Development .............................................p19

5.2 Staff Training ................................................................................p20

5.3 European Union Grants ................................................................p21

5.4 Main recommendations ................................................................p22

 

6.0 Summary of Main Recommendations ........................................................p23