ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας. ……………………………..................... 2

Οργανωτικό διάγραμμα & διοικητική διάρθρωση του Ιδρύματος. ……………................ 2

Όργανα διαμόρφωσης πολιτικής & διασφάλισης της ποιότητας. ……………...................5

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στόχοι και επιδιώξεις του Ιδρύματος. ……………………………………....................... 6

Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού. ……………………………………...................... 7

Οικονομικός προγραμματισμός. …………………………………………….................. 8

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. …………………............… 9

Ευρωπαϊκή διάσταση & καταλληλότητα των προγραμμάτων σπουδών. ….................... 10

Βαθμός πτυχίου και ανακήρυξη πτυχιούχων. …………………………......................… 11

Διδασκαλiα και Πρακτική Εκμάθησης. …………………………………....................… 11

 

4. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής – μέσα επιλογής. …………………………………................. 12

Ποσοτικά δεδομένα – Σχόλια. …………………………………………......................... 13

Παροχή συμβουλών και καθοδήγηση σπουδαστών. …………………........................... 14

Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών και εργοδοτών. …………………........................... 14

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ποσοτικά δεδομένα ακαδημαϊκού προσωπικού – Σχόλια. ……………......................... 15

Κατανομή διδακτικών καθηκόντων. ……………………………………....................... 15

Πρόσληψη, ανανέωση, κατάρτιση κ.τ.λ. του προσωπικού. ……………........................ 16

Η πραγματικότητα των εκπαιδευτικών. …………………………………….................. 17

Ποσοτικά δεδομένα διοικητικού / τεχνικού προσωπικού – Σχόλια. ……...................... 18

 

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπηρεσίες υποδομής. ……………………………………………………................... 19

Κτιριακές εγκαταστάσεις. ……………………………………………......................... 20

Εργαστηριακός εξοπλισμός. ……………………………………………..................... 20

 

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας. ……………………………………………....................... 21

Προοπτικές ερευνητικής ανάπτυξης. ……………………………………................... 22

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. ……………………………....................... 22

 

8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαχείριση πληροφοριών & Διοίκηση διαδικασιών – Επιχειρησιακό αποτέλεσμα ….23

Γενικά Σχόλια. ……………………………………………………………................ 24

Προτάσεις για βελτίωση και αναβάθμιση του Ιδρύματος …………………....…. 25

 

1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας είναι ένα από τα 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας, τα οποία μαζί με τα 18 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) προσφέρουν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας ιδρύθηκε το 1994 με το Π.Δ. 210/22-8-94 και σύμφωνα με το Ν. 1404/83, ως ένα ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ.. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων. Πριν από την αυτοδύναμη λειτουργία του αποτελούσε Παράρτημα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας ενώ το Παράρτημα του Καρπενησίου ανήκε στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Το Τ.Ε.Ι. είναι προσανατολισμένο στην εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία ενώ διακρίνεται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση του ίδιου και των αποφοίτων του και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών του από τα Α.Ε.Ι.

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας, έχει το πλεονέκτημα να βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, και συνεπώς την δυνατότητα προσέλκυσης σπουδαστών και εκπαιδευτικών απ΄ όλη την Ελληνική Επικράτεια. Ταυτόχρονα, η επικοινωνία με τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι εφικτή και η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ιδιαίτερα σημαντική. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Τ.Ε.Ι. Λαμίας είναι το μόνο Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, και αναμένεται να διαδραματίσει ένα στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας αποτελείται από 2 Σχολές (Σ.Τ.ΕΦ και Σ.Ε.Υ.Π.), 2 παραρτήματα (Καρπενησίου και Άμφισσας) και έχει συνολικά 7 τμήματα.

Οργανωτικό διάγραμμα & διοικητική διάρθρωση του Ιδρύματος.

Τα Όργανα Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, σύμφωνα με το Ν 1404/83 (Άρθρο 11), είναι :

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι., τους Διευθυντές των σχολών, τους Προϊσταμένους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο του Δ.Π., έναν εκπρόσωπο του ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.), εκπροσώπους των σπουδαστών και το γενικό γραμματέα του Τ.Ε.Ι. Η Συνέλευση:

Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Διευθυντές των Σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Στο Συμβούλιο μετέχει και ο γενικός γραμματέας του Τ.Ε.Ι., αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί θεμάτων των υπηρεσιών που προΐσταται. Το συμβούλιο:

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε συνεργασία με το συμβούλιο. Ο Πρόεδρος έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί στα καθήκοντά του τον Πρόεδρο και είναι υπεύθυνος για τα θέματα σπουδών του Τ.Ε.Ι. Ασκεί ακόμη όσες αρμοδιότητες εκχωρούνται σε αυτόν με πράξη του προέδρου. Αναπληρώνει επίσης τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

Η οργάνωση του Τ.Ε.Ι. έχει μορφή “πυραμίδας”. Μια ομάδα εκπαιδευτικών (Ε.Π.) ενός Τμήματος, που διδάσκει συγγενή γνωστικά αντικείμενα, αποτελεί την Ομάδα Μαθημάτων και εκλέγει τον Υπεύθυνο της Ομάδας Μαθημάτων (Υ.Ο.Μ). Οι (Ε.Π.) κάθε Τμήματος μαζί με τους εκπροσώπους των σπουδαστών αποτελούν την Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του Τμήματος και εκλέγουν τον Προϊστάμενο του Τμήματος. Ο Προϊστάμενος κάθε Τμήματος μαζί με τους Υ.Ο.Μ και ένα εκπρόσωπο των σπουδαστών αποτελούν το Συμβούλιο του τμήματος. Η Γ.Σ. του εκάστοτε τμήματος είναι το ανώτερο όργανο διοίκησης του τμήματος. Τμήματα με συγγενή γνωστικά αντικείμενα αποτελούν την Σχολή. Οι Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής μαζί με εκπροσώπους των σπουδαστών, των διοικητικών και του Ε.Τ.Π. εκλέγουν τον Διευθυντή της Σχολής. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Σχολής μαζί με τον Διευθυντή της Σχολής και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, αποτελούν το Συμβούλιο της Σχολής.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Τ.Ε.Ι. είναι η δημοκρατική δομή και λειτουργία, με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικών - διοικητικών - σπουδαστών) στη λήψη των αποφάσεων, το Ακαδημαϊκό Άσυλο, οι Ακαδημαϊκές Ελευθερίες, καθώς και η ελεύθερη επιστημονική αναζήτηση και διακίνηση ιδεών.

 

Όργανα διαμόρφωσης πολιτικής & διασφάλισης της ποιότητας.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., καθώς και το Συμβούλιο είναι τα αρμόδια Όργανα λήψης αποφάσεων και συνεπώς χάραξης της πολιτικής του Ιδρύματος. Με σκοπό την λήψη μίας απόφασης, τα αρμόδια όργανα επεξεργάζονται ανάλογες εισηγήσεις από επιτροπές ή μεμονωμένα άτομα.

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών παίζει καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος αλλά την τελική επιλογή έχει η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Β΄Κ.Π.Σ. συντονίζει τα αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται στο Ίδρυμα και συνεπώς καθορίζει και αυτή, την πορεία ανάπτυξης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο στη χάραξη πολιτικής διαδραματίζει σύμφωνα με το Νόμο, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν να συμβάλλουν στην χάραξη πολιτικής και διασφάλισης της ποιότητας στο βαθμό που το Ίδρυμα είναι υπεύθυνο.

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στόχοι και Επιδιώξεις του ιδρύματος.

Η ίδρυση και ανάπτυξη των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εθνικές, κοινωνικές και οικονομικές επιλογές που χαράσσονται στα πλαίσια ενός εθνικού μακροπρόθεσμου προγραμματισμού εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι στόχοι του Ιδρύματος καθορίζονται πλήρως από το θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1404/83 οι σκοποί του Τ.Ε.Ι. είναι :

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή του επιβάλλεται να εκπαιδεύει στελέχη εφαρμογής υψηλής ποιοτικής στάθμης, επιστημονικά καταρτισμένα, που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ θεωρίας και πράξης. Τα στελέχη αυτά μεταφέρουν τα επιστημονικά και θεωρητικά δεδομένα στην εφαρμογή με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το Τ.Ε.Ι Λαμίας, όπως και κάθε Ίδρυμα, έχει επιμέρους στόχους που σχετίζονται με το κοινωνικό – οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείτε και οι οποίοι είναι οι εξής :

Διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού.

Οι δραστηριότητες και η ανάπτυξη του Τ.Ε.Ι γίνονται μέσω μιας διαδικασίας σχεδιασμού. Υπάρχει ένας βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός ο οποίος καλύπτει μόνο μία ακαδημαϊκή χρονιά και έχει λίγο ή πολύ λειτουργικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός έχει στενή σχέση με τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. και καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Υπάρχει και ένας μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός ο οποίος έχει λίγο ή πολύ λειτουργικά και στρατηγικά χαρακτηριστικά. Αυτός ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός έχει στενή σχέση με την τριετή θητεία των μελών του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. που εκλέγονται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το γεγονός ότι δεν συμπίπτουν οι εκλογές Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και Διευθυντών των Σχολών συμβάλλει στο να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση και μια συνέχεια στην χάραξη της στρατηγικής του Ιδρύματος.

Η συνολική διαδικασία σχεδιασμού έχει να κάνει κυρίως με τα παρακάτω θέματα :

 

Εξέλιξη του ακαδημαϊκού προφίλ του Τ.Ε.Ι.

Βελτίωση του ανθρωπίνου δυναμικού του Τ.Ε.Ι (προσωπικό και σπουδαστές)

Δεν υπάρχει κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία η οποία να μεριμνά για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος σε χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των τριών ετών. Η διαδικασία αυτή επαφίεται στην δικαιοδοσία της Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου. Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής κάποιου στρατηγικού σχεδιασμού πραγματοποιείται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. σε ετήσια βάση με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό. Επίσης και οι εκλογές που πραγματοποιούνται για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. κάθε τρία χρόνια έχουν απολογιστικό ουσιαστικά χαρακτήρα όσον αφορά την απερχόμενη διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό που εφάρμοσε.

Οικονομικός προγραμματισμός.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με ευθύνη του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. το οποίο και κατανέμει τις πιστώσεις στις Σχολές και τα Τμήματα σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Συμβουλίων των Σχολών. Η βασική πηγή χρηματοδότησης του Τ.Ε.Ι. είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η χρηματοδότηση χωρίζεται σε :

Η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες φοίτησης και στέγασης των σπουδαστών καθώς και τη συμμετοχή του Ιδρύματος σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηματοδότηση από τις δημόσιες επενδύσεις καλύπτει τις δαπάνες για έργα υποδομής και προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού. Υπάρχει κατά περίπτωση, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς φορείς για ειδικές δραστηριότητες καθώς και η χρηματοδότηση της Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών από διάφορους φορείς για ερευνητικά προγράμματα.

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος.

Το περιεχόμενο σπουδών καθορίζεται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε. και του Ι.Τ.Ε.. Το περιεχόμενο των σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις ενός επαγγέλματος και της πιθανής εξέλιξής του. Στα ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται η διάρκεια φοίτησης, άσκησης στο επάγγελμα και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Οι σπουδές καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου και στη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτική κατανομή των υποχρεωτικών μαθημάτων με το αντίστοιχο περιεχόμενο και τις αντίστοιχες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας, σε εξάμηνα σπουδών, που ανταποκρίνονται στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και των εξαρτημένων από αυτά μαθήματα. Επίσης οι σπουδαστές εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία, η οποία βαθμολογείται ιδιαίτερά. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών έχουν άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Το περίγραμμα του προγράμματος σπουδών ενός τμήματος καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού ΕΘνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Ι.Τ.Ε., με βάση το περιεχόμενο σπουδών και περιλαμβάνει:

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καταρτίζει η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του τμήματος, με βάση το περίγραμμα του προγράμματος σπουδών. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών το αργότερο κάθε δύο χρόνια. Η αξιολόγηση των σπουδαστών βασίζεται σε 3 παράγοντες

Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.

Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισμός του Τ.Ε.Ι. καθώς επίσης τυχόν αναγκαία οικονομικά μέσα του Τ.Ε.Ι. Πτυχιακή εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης εκτός Τ.Ε.Ι. σε οργανισμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π., ύστερα από απόφαση του συμβουλίου του τμήματος.

Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά την διάρκεια των σπουδών τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. H πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Επίσης πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και στα Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ευρωπαϊκή διάσταση & καταλληλότητα των προγραμμάτων σπουδών.

Το Τ.Ε.Ι. συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS ,COMETT, TEMPUS κ.λ.π.

Αυτή η δραστηριότητα έδωσε τη δυνατότητα σύγκρισης των προγραμμάτων σπουδών με αντίστοιχα της Ευρώπης και αποτέλεσε το έναυσμα για τον προσανατολισμό προς μια Ευρωπαϊκή διάσταση. Σπουδαστές του Ιδρύματος που μετακινήθηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα μέσω των παραπάνω προγραμμάτων όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στις σπουδές τους σε αντίστοιχα Ιδρύματα Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά αποκόμισαν και θετική κριτική για το επίπεδο των γνώσεων τους καθώς και για τις ικανότητές τους.

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε μέχρι τώρα προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές όσον αφορά το περιεχόμενο σπουδών παρατηρείται ικανοποιητική σύγκλιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με κύριες διαφοροποιήσεις την μεγαλύτερη έμφαση που δίνεται στο μεγαλύτερο αριθμό διδακτικών ωρών που αφιερώνει για αντίστοιχα μαθήματα, την μικρότερη σχετικά εξειδίκευση και την επιμονή στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Ίδρυμα υστερεί λόγω θεσμικού πλαισίου σε καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε σχέση με αντίστοιχα Ιδρύματα της Ευρώπης (π.χ "ανοιχτό Πανεπιστήμιο", προγράμματα για εργαζόμενους, προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες). Τα περισσότερα τμήματα βρίσκονται στην διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα τμήματα της χώρας και το Ι.Τ.Ε., στοχεύοντας στην εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων, νέων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Βαθμός πτυχίου και ανακήρυξη πτυχιούχων

Ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των γινομένων των διδακτικών μονάδων επί το βαθμό για κάθε μάθημα με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων όλων των μαθημάτων. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων που ορίζεται από το Τμήμα και κυμαίνεται από 10-15. Οι διδακτικές μονάδες για κάθε μάθημα σχετίζονται με τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του.

Οι τελειόφοιτοι του τμήματος γίνονται πτυχιούχοι όταν :

Διδασκαλiα και Πρακτική Εκμάθησης

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων, πρακτικές φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

Η διάθρωση αυτή του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται επιτυχής διότι αφενός παρέχει σε ικανοποιητικό βαθμό το αναγκαίο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο γνώσεων, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να συμπληρώσουν την εργαστηριακή τους εκπαίδευση κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας, (πρακτική άσκηση) καθώς και να αναπτύξουν την ικανότητα συστηματικής αντιμετώπισης και επίλυσης ενός προβλήματος (πτυχιακή εργασία).

Οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές μέθοδοι κατά περίπτωση περιλαμβάνουν διδασκαλία με προβολέα και χρήση διαφανειών, διδασκαλiα με χρήσητου πίνακα, μικτή διδασκαλiα, εργαστηριακή διδασκαλία & διδασκαλία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εργαστηριακή διδασκαλία είναι συμπληρωματική του θεωρητικού εκπαιδευτικού μέρους και ιδιαίτερης βαρύτητας σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και προσανατολισμό των Τ.Ε.Ι. Όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι αποσκοπούν στο να κατανοήσει ο σπουδαστής το θεωρητικό υπόβαθρο κάθε γνωστικού αντικειμένου και να εκπαιδευτεί στη σωστή πρακτική εφαρμογή του.

4. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

Προϋποθέσεις εγγραφής – μέσα επιλογής.

Σπουδαστές του Ιδρύματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σ΄αυτό μετά από εισαγωγικές εξετάσεις, μεταγραφή ή κατάταξη. Η έναρξη των σπουδών κάθε σπουδαστή πραγματοποιείται την ίδια χρονική περίοδο με την εγγραφή του ή το αμέσως επόμενο εξάμηνο σπουδών ανάλογα με την σειρά επιτυχίας του στις ανάλογες εξετάσεις. Η εισαγωγή των σπουδαστών γίνεται με Πανελλήνιες εξετάσεις που είναι ενιαίες για όλα τα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών καθορίζεται με απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ μετά από εισήγηση του εκάστοτε τμήματος.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το Τ.Ε.Ι. δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα όσον αφορά την διαδικασία επιλογής των σπουδαστών του. Η διαδικασία εισαγωγής βασίζεται σ΄έναν Εθνικό σύστημα επιλογής που λαμβάνει υπόψη του τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις των υποψηφίων σπουδαστών.

Η παραπάνω διαδικασία επιλογής έχει χαρακτηριστεί κατά καιρούς ως αδιάβλητη και αξιοκρατική αλλά ταυτόχρονα ‘’μη λειτουργική’’. Έχουν διατυπωθεί ερωτηματικά όσον αφορά το κατά πόσον η απρόσωπη επίδοση σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία είναι ουσιαστικό κριτήριο για την μελλοντική επιτυχία του υποψηφίου σπουδαστή. Ταυτόχρονα ο μη καλός επαγγελματικός προσανατολισμός καθώς και η μη σωστή ιεράρχηση των προτιμήσεων των υποψηφίων οδηγούν συχνά στο φαινόμενο ένας σπουδαστής να εισάγεται σε τμήμα ή Ίδρυμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται πραγματικά στις προτιμήσεις του με αποτέλεσμα να μην αποδέχεται την εισαγωγή του ή να εγκαταλείπει τις σπουδές του. Επίσης το ισχύον σύστημα εισαγωγής δεν ενθαρρύνει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο οποίος θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση τους.

Το Ίδρυμα είναι αρμόδιο να επιλέξει μόνο ένα μικρό ποσοστό των σπουδαστών του, που κυμαίνεται στο 4-10% του αριθμού εισαγομένων με Πανελλήνιες εξετάσεις με την διαδικασία της κατάταξης ή μεταγραφής. Επιτρέπεται η μεταγραφή σπουδαστών από αλλά αντίστοιχα τμήματα Τ.Ε.Ι. του εξωτερικού ή του εσωτερικού μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. μόνον όταν συντρέχουν λόγοι υγείας και αναπηρίας ή οικονομικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί και με αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του τμήματος. Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα κατάταξης στα τμήματα του Τ.Ε.Ι σε πτυχιούχους τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργεί για το σκοπό αυτό το εκάστοτε τμήμα.

Είναι προφανές ότι η παραπάνω διαδικασία δεν επιτρέπει στο Ίδρυμα να επιλέξει τους σπουδαστές του και να εφαρμόσει οποιαδήποτε πολιτική όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την δυναμική του σπουδαστικού του πληθυσμού. Ακόμη και ο αριθμός των εισαγόμενων σπουδαστών καθορίζεται ουσιαστικά από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Ποσοτικά δεδομένα – Σχόλια

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας πρόσφερε 1580 θέσεις σε νεοεισαγομένους σπουδαστές με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων το 1999, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4.8% του συνολικού αριθμού εισαγομένων στα Τ.Ε.Ι. της χώρας.

Οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές το 1999 ανέρχονται σε 2.992, αριθμός ο οποίος θεωρείται ικανοποιητικός. Το 12% των εισαγόμενων δεν αποδέχεται την εισαγωγή και συνεπώς δεν εγγράφεται. Το 18% των σπουδαστών αποχωρούν από το Ίδρυμα λόγω διακοπής των σπουδών τους ή μεταγραφής. Τα παραπάνω ποσοστά, αν και είναι μεγάλα, μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικά λόγω του συστήματος εισαγωγής και του γεγονότος ότι πολλοί σπουδαστές δίνουν ξανά εξετάσεις για εισαγωγή σε Πανεπιστημιακό τμήμα ή Τ.Ε.Ι. σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

Είναι αρκετά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία μειώνεται σταδιακά το ποσοστό των σπουδαστών που αποχωρούν ή δεν εγγράφονται στο Ίδρυμα, ενώ αυξάνονται οι εγγεγραμμένοι.

Το ποσοστό των σπουδαστών που παίρνουν πτυχίο είναι αρκετά μικρό (5.6% το 1998) με πτωτική τάση κατά την τελευταία πενταετία. Αυτό όμως εξηγείται από το γεγονός ότι η πρόσφατη δημιουργία νέων τμημάτων (Φυσικοθεραπείας και Τουριστικών Επιχειρήσεων) επιβάλλει την αύξηση των εγγεγραμμένων σπουδαστών, ενώ ταυτόχρονα τα τμήματα αυτά δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει καθομολόγηση πτυχιούχων.

Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το πραγματικό χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών. Εκτιμάται όμως, ότι πρέπει να κυμαίνεται από 4 έως 6 χρόνια κατά μέσο όρο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επαγγελματική απασχόληση αυτών των σπουδαστών και τη μη ύπαρξη προγραμμάτων μερικής φοίτησης. Συνεπώς κάθε σπουδαστής καθορίζει το χρόνο σπουδών του ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιδιώξεις.

Παροχή συμβουλών και καθοδήγηση σπουδαστών

Το θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει ειδικό γραφείο ή σύμβουλο σπουδών αλλά ούτε και το θεσμό το συμβούλου καθηγητή. Η βοήθεια – καθοδήγηση παρέχεται από όλα τα μέλη του Ε.Π. προς τους σπουδαστές σε συνεχή βάση, όποτε αυτό ζητηθεί. Οι σπουδαστές συμβουλεύονται τους εκπαιδευτικούς για τη ροή των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν, των εξειδικεύσεων τους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Η παροχή συμβουλών γίνεται με τη μορφή άτυπων συναντήσεων μεταξύ σπουδαστών και εκπαιδευτικών, ενώ λειτουργεί η Επιτροπή Πτυχιακών εργασιών καθώς και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που έχουν την ευθύνη καθοδήγησης των σπουδαστών για τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

Βαθμός ικανοποίησης σπουδαστών και εργοδοτών

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το βαθμό ικανοποίησης των εργοδοτών. Η ανεύρεση αυτών των στοιχείων απαιτεί μια χρονοβόρα έρευνα και ένα καλά οργανωμένο και ενημερωμένο αρχείο αποφοίτων το οποίο δυστυχώς δεν υφίσταται. Το γραφείο διασύνδεσης που οργανώνεται μέσω του Β΄Κ.Π.Σ., αναμένεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην παροχή των ανάλογων πληροφοριών. Παρ' όλα αυτά υπάρχει άτυπη πληροφόρηση από τους εργοδότες μέσω των επιτροπών πρακτικής άσκησης τα οποία θεωρούνται ικανοποιητικά. Επίσης, με την εφαρμογή του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση” μέσω του Β΄Κ.Π.Σ. υπάρχει μεγάλη ζήτηση από εργοδότες στο να απασχολήσουν και να εκπαιδεύσουν τελειόφοιτους του Ιδρύματος, γεγονός που μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα θετικό.

Στο Ίδρυμα δεν υπάρχει επίσημα καθιερωμένη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών από τους σπουδαστές. Παρόλα αυτά, κατά την διαδικασία εκλογής, εξέλιξης μελών Ε.Π. ή πρόσληψης έκτακτων εκπαιδευτικών ζητείται η γνώμη των εκπροσώπων των σπουδαστών. Στην περίπτωση πρόσληψης εκτάκτων εκπαιδευτικών ή ανάθεσης μαθημάτων σε κάθε εκπαιδευτικό, οι εκπρόσωποι των σπουδαστών έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.

 

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ποσοτικά δεδομένα ακαδημαϊκού προσωπικού – Σχόλια

Το Τ.Ε.Ι Λαμίας διαθέτει συνολικά 48 μόνιμους εκπαιδευτικούς (11 Καθηγητές, 13 Επίκουρους Καθηγητές, 21 Καθηγητές Εφαρμογών και 3 Ε.Ε.Π.). Εκκρεμεί η πρόσληψη 7 νέων μελών Ε.Π. του Παραρτήματος της Άμφισσας. Ένας μόνιμος εκπαιδευτικός αντιστοιχεί σε 62 σπουδαστές. Η αύξηση των μόνιμων Ε.Π. κατά την τελευταία πενταετία είναι της τάξης του 46% ενώ η αύξηση των σπουδαστών της τάξης του 63%.

Δεκαοχτώ μέλη Ε.Π. (38%) κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών, ενώ δέκα μέλη (21%) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Το ήμισυ των μόνιμων εκπαιδευτικών διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη των μόνιμων εκπαιδευτικών καλύπτονται από ένα μεγάλο αριθμό έκτακτων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών που ανέρχονται σε 222 άτομα. Η πλειοψηφία των εκτάκτων εκπαιδευτικών στερείται μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και εξειδίκευσης σε ποσοστό που αγγίζει το 95%. Η μεγαλύτερη έλλειψη σε μόνιμο εκπαιδευτικό και ειδικό τεχνικό προσωπικό παρατηρείται στη Σ.Ε.Υ.Π.

Κατανομή διδακτικών καθηκόντων.

Τα θεωρητικά μαθήματα και το θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων διδάσκεται κατά κανόνα από Καθηγητή ή Επ. Καθηγητή. Στα εργαστηριακά μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος μικτών μαθημάτων συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και από τις 3 βαθμίδες. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ανατίθεται μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του τμήματος θεωρητική διδασκαλία σε Καθηγητές Εφαρμογών. Τα μέλη Ε.Τ.Π. επιτελούν επικουρικό έργο στα εργαστήρια του τμήματος ενώ τα μέλη Ε.Ε.Π. είναι υπεύθυνα για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.

Τα προσόντα διορισμού των μόνιμων Ε.Π., σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο, είναι ικανοποιητικά και συγκρινόμενα μ΄ αυτά των εκπαιδευτικών των Α.Ε.Ι., μπορούν να χαρακτηριστούν ίσως και καλύτερα διότι απαιτούν πέρα των ακαδημαϊκών τίτλων και ανάλογη εμπειρία. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μερικά μέλη Ε.Π. που διορίστηκαν με παλαιότερα νομικά πλαίσια δεν διαθέτουν αυτά τα προσόντα με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί της ίδιας βαθμίδας αλλά με τεράστια διαφορά προσόντων.

Στους επιστημονικούς συνεργάτες ανατίθεται η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων ενώ στους εργαστηριακούς συνεργάτες η διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων. Μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορεί να ανατεθεί σε εργαστηριακούς συνεργάτες η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών είναι ανάγκη να επανακαθοριστεί και να προσαρμοστεί στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Παρατηρούνται φαινόμενα όπου απόφοιτος Τ.Ε.Ι. με διδακτορικό τίτλο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιστημονικός συνεργάτης και συνεπώς να διδάξει θεωρία ενώ συγχρόνως, υπάρχουν θεωρητικά γνωστικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται μόνο στα Τ.Ε.Ι.

Πρόσληψη, ανανέωση, κατάρτιση κ.τ.λ. του προσωπικού

Η πρόσληψη – εκλογή μόνιμου Ε.Π. απαιτεί την προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης με περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του εκάστοτε τμήματος, για υπάρχουσες θεσμοθετημένες θέσεις. Η προκήρυξη ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα από το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., το οποίο έχει και την ευθύνη της προκήρυξης της θέσης. Για μη θεσμοθετημένες – νέες θέσεις απαιτείται κατ’ αρχήν έγκριση από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη δημιουργία των θέσεων. Οι διαδικασίες εκλογής και τα προσόντα των υποψηφίων κατά βαθμίδα καθορίζονται από το Νόμο. Τις διαδικασίες εκλογής πραγματοποιούν εκλεκτορικά σώματα τα οποία αποτελούνται από τα μέλη Ε.Π. του τμήματος ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας από την προς πλήρωση νέα θέση. Τα νέα μέλη Ε.Π. διορίζονται με διετή δοκιμαστική θητεία και μονιμοποιούνται μετά από έκθεση και εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος προς το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.

Όταν οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος δεν μπορούν να καλυφθούν από μόνιμο Ε.Π. μετά από απόφαση του Συμβουλίου Τμήματος και την έγκριση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. προκηρύσσονται θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τις διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων για πρόσληψη έκτακτων εκπαιδευτικών διεκπεραιώνει τριμελής εισηγητή επιτροπή. Η πρόσληψη πραγματοποιείται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι μετά από εισήγηση του εκάστοτε τμήματος.

Η πραγματικότητα των εκπαιδευτικών.

Το Ε.Π. αξιολογείται κατά την εκλογή και την μονιμοποίηση του από τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο Υπεύθυνος της εκάστοτε ομάδας μαθημάτων που αναθέτει το εκπαιδευτικό έργο στα μέλη Ε.Π. και καθοδηγεί την εκπαιδευτική διαδικασία είναι φυσικό, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του, να εφαρμόζει μια άτυπη διαδικασία αξιολόγησης του εκάστοτε εκπαιδευτικού.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών είναι αρκετά ‘’φορτωμένο’’. Ο Καθηγητής Εφαρμογών διδάσκει 20 ώρες την εβδομάδα ενώ συγχρόνως ασκεί και όλα τα άλλα καθήκοντα που του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα ή προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό. Ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών ξεπερνά και αυτό των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το φόρτο των εκπαιδευτικών των Α.Ε.Ι. Αυτός ο υψηλός φόρτος εργασίας δεν επιτρέπει την ύπαρξη αρκετού ελεύθερου χρόνου για μελέτη, επιμόρφωση, έρευνα και αναβάθμιση.

Είναι φυσικό να αναμένει κανείς ότι οι αποδοχές των μελών Ε.Π. είναι ικανοποιητικές και αντιστοιχών στο φόρτο εργασίας τους. Παρόλα αυτά εκφράζονται αρκετά παράπονα λόγω του ότι ενώ τα προσόντα που απαιτούνται από το Νόμο είναι τα ίδια ή περισσότερα από αυτά για τα Α.Ε.Ι., ενώ ο φόρτος εργασίας είναι μεγαλύτερος απ΄αυτό των εκπαιδευτικών Α.Ε.Ι., οι αμοιβές είναι χαμηλότερες.

Το Νομικό πλαίσιο επιτρέπει την λήψη εκπαιδευτικής άδειας σε κάθε μέλος Ε.Π. για μεταπτυχιακές σπουδές και παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων κ.λ.π. σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος. Όταν ένας εκπαιδευτικός αποκτήσει τα προσόντα που απαιτούνται για εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα, τότε μπορεί να ζητήσει την εξέλιξη αυτή. Το ερώτημα που τίθεται είναι πώς να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός με τόσο φόρτο εργασίας, να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο για απόκτηση περισσότερων ακαδημαϊκών προσόντων.

Ποσοτικά δεδομένα διοικητικού/τεχνικού προσωπικού – Σχόλια

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας διαθέτει 33 άτομα μόνιμο διοικητικό προσωπικό συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης. Αντιστοιχεί ένας υπάλληλος σε 91 περίπου σπουδαστές. Υπάρχει ετησίως ένας μικρός αριθμός αποσπασμένων υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες , ο οποίος δεν ξεπερνά τα 2 με 3 άτομα. Το πρόβλημα έλλειψης των διοικητικών υπαλλήλων είναι έντονο και επηρεάζει άμεσα την λειτουργία του Ιδρύματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Το Ίδρυμα έχει υποβάλλει μια νέα πρόταση διοικητικής δομής που θα στελεχώνεται από 126 άτομα αλλά εκκρεμεί εδώ και αρκετό καιρό η έγκριση και υλοποίηση του από το Υπουργείο Οικονομικών. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν διαθέτει την δυνατότητα πρόσληψης διοικητικού προσωπικού αλλά ούτε και του επιτρέπεται να αξιολογήσει τα υπό πρόσληψη πρόσωπα. Έχει μόνο την δυνατότητα να εισηγείται στο Υπουργείο παιδείας προς έγκριση το οργανόγραμμα του και τα προσόντα που απαιτούνται από τον κάθε υπάλληλο.

Το υπάρχον διοικητικό προσωπικό δεν διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και συνεπώς είναι επιτακτική η ανάγκη της κατάρτισης του μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης που διενεργούνται συνήθως από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Παρά την ύπαρξη της ανάγκης αυτής και της επιθυμίας του Ιδρύματος για κατάρτιση του προσωπικού του, πολλές φορές τίθεται το κρίσιμο πρόβλημα της μη δυνατής απουσίας από την υπηρεσία για λόγους εκπαίδευσης του προσωπικού διότι ο μικρός αριθμός τους δεν κάνει δυνατή τη λειτουργία του Ιδρύματος κατά το διάστημα αυτό.

Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας στερείται σωστά στελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες παρά το γεγονός ότι βρίσκονται στη φάση ανέγερσης δύο μεγάλα κτίρια (κτίριο Σ.Ε.Υ.Π. και Βιβλιοθήκη). Υπάρχει μόνο ένας πολιτικός μηχανικός με σύμβαση έργου. Επίσης είναι υπαρκτή η έλλειψη νομικής υποστήριξης και άμεση η ανάγκη πρόσληψης νομικού συμβούλου.

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Υπηρεσίες υποδομής.

Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με την έλλειψη κτιριακής υποδομής δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στο Ίδρυμα. Πολλές από τις υπηρεσίες υποδομής δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό είναι επιφορτισμένο με πολλές αρμοδιότητες για να μπορέσει το Ίδρυμα να ανταπεξέλθει στο έργο του. Το Ίδρυμα δεν διαθέτει νομικό σύμβουλο με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην άμεση επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ερμηνεία του Νόμου.

Το προσωπικό φύλαξης αποτελείται από δύο άτομα τα οποία δεν επαρκούν και η φύλαξη έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία. Επίσης παρατηρούνται προβλήματα με τις τηλεπικοινωνίες και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου. Οι τεχνικές υπηρεσίες στελεχώνονται από ένα άτομο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έναν εκπαιδευτικό του Ιδρύματος οι οποίοι είναι επιπλέον επιφορτισμένοι με το έργο της επίβλεψης των νέων κτιρίων.

Το Ίδρυμα διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία τα τελευταία χρόνια λόγω της συμβολής του Β΄ΚΠΣ διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή βιβλίων. Το πρόβλημα που παρατηρείται είναι η μη επαρκής στελέχωση της με προσωπικό το οποίο θα βοηθήσει στην ολοκληρωμένη χρήση της.

Είναι γεγονός ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου επιβαρύνουν την λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Είναι υπαρκτή η ανάγκη μηχανογράφησης των υπηρεσιών και χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μεγαλύτερο βαθμό. Το Τ.Ε.Ι. έχει συνδεθεί στο διεθνές δίκτυο INTERNET, οι υπηρεσίες του οποίου είναι διαθέσιμες ελεύθερα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος. Το υπάρχον εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν κρίνεται ικανοποιητικό για να καλύψει τις όλο και αυξανόμενες ανάγκες των σπουδαστών και πρέπει να δοθεί σύντομα λύση στο πρόβλημα με το να δημιουργηθεί μεγαλύτερο εργαστήριο το οποίο θα στελεχωθεί με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο θα λειτουργεί όλη την ημέρα. Στο Τ.Ε.Ι. λειτουργεί ραδιοφωνικός σταθμός με σκοπό την δημιουργική απασχόληση των σπουδαστών. Ο σταθμός λειτουργεί με ευθύνη επιτροπής η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς και σπουδαστές.

Κτιριακές εγκαταστάσεις.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες και χρησιμοποιούνται σήμερα αποτελούνται από το κτίριο του διοικητηρίου (3.180 m2 ) και το κτίριο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (4.082 m2 ). Στο χώρο αυτό στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι. και 4 τμήματα. Λόγω της έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων η βιβλιοθήκη λειτουργεί σε ενοικιαζόμενο χώρο στο κέντρο της πόλης. Τα παράρτημα Καρπενησίου στεγάζεται σε χώρο του Ιδρύματος (1.494 m2 ) ενώ το παράρτημα Άμφισσας σε ενοικιαζόμενο χώρο. Η έλλειψη κτιριακών εγκαταστάσεων είναι ένα από τα προβλήματα του Ιδρύματος και σε συνάρτηση με την διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υπεύθυνη για τα λειτουργικά προβλήματα που παρατηρούνται.

Βρίσκονται υπό κατασκευή 2 μεγάλα κτίρια, το κτίριο της Σ.Ε.Υ.Π. (5.735 m2) και το κτίριο της βιβλιοθήκης (2.680 m2), τα οποία αναμένεται να παραδοθούν προς χρήση το καλοκαίρι του 2.000. Επίσης αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του κολυμβητηρίου και του κτιρίου στέγασης του παραρτήματος Άμφισσας. Η παράδοση των 2 κτιρίων, Σ.Ε.Υ.Π. και Βιβλιοθήκης, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό την λειτουργία του ιδρύματος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα δεν διαθέτει δικό του εστιατόριο, αθλητικές εγκαταστάσεις και φοιτητικής εστίας (εκτός μιας μικρής εστίας την οποία διαθέτει το παράρτημα Καρπενησίου). Για την κάλυψη των αναγκών σίτισης, στέγασης και άθλησης των σπουδαστών, το Ίδρυμα χορηγεί επίδομα στέγασης στους δικαιούχους ενώ έχει συνάψει σύμβαση με ιδιωτικό εστιατόριο, ιδιωτικά ξενοδοχεία του Καρπενησίου και χρησιμοποιεί της υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός κρίνεται ικανοποιητικός, απαιτεί όμως ταχείς ρυθμούς ανανέωσης λόγω του αντικειμένου των τμημάτων. Το Τ.Ε.Ι. είναι ένα εκπαιδευτικό Ίδρυμα προσανατολισμένο στην διδασκαλία εφαρμογής θεωρητικών γνώσεων και συνεπώς ο εργαστηριακός εξοπλισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση που παρέχει. Είναι γεγονός ότι οι τυπικές διαδικασίες που επιβάλλει το δημόσιο λογιστικό σύστημα για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, επιφέρει αργούς ρυθμούς στην προμήθεια νέου εξοπλισμού. Παρόλα αυτά το Ίδρυμα οφείλει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες του και να ανανεώνει συνεχώς τον εργαστηριακό του εξοπλισμό.

7. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Έρευνα στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Η έρευνα στα Τ.Ε.Ι. αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την επιστημονική ενημέρωση και προαγωγή του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών. Με την έρευνα επιτυγχάνεται

η συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως άλλωστε, “επιβάλλει” και ο καταστατικός νόμος των Τ.Ε.Ι.

Η υψηλή επιστημονική στάθμη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, τόσο στο θεωρητικό επίπεδο όσο και στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης και των πτυχιακών εργασιών, που με την αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού, αποτελούν το γόνιμο έδαφος για την ουσιαστική, σύγχρονη και έγκυρη κατάρτιση των σπουδαστών.

Για τους λόγους αυτούς, η προώθηση της έρευνας στο Ίδρυμά μας θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους στόχους άμεσης προτεραιότητας και επομένως, είναι απαραίτητο αξιοποιώντας και τις μέχρι σήμερα εμπειρίες μας, να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις (υλικοτεχνική υποδομή, πόρους, ενημέρωση, συντονισμό κ.λ.π.) για την ευόδωση της ερευνητικής δραστηριότητας στο Ίδρυμά μας και μάλιστα σ όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων.

Για τους παραπάνω λόγους συστήθηκε και λειτουργεί η Επιτροπή Ερευνών με σκοπός να αναζητά και να χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά έργα, έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και έργα για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών και εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων. Σήμερα, λόγω και του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. έχει διευρυνθεί o ρόλος της Επιτροπής Ερευνών και η λειτουργία της, ως “Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών” που καθορίζεται από την Υ.Α. 679/22-8-95.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι υπάρχει οργανωμένη ερευνητική δραστηριότητα στο Ίδρυμα. Η υπάρχουσες δραστηριότητες βασίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες εκπαιδευτικών και είναι απόλυτα φυσικό αν ληφθεί υπόψη ο μικρός χρόνος λειτουργίας του Ιδρύματος καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει π.χ. υλικοτεχνική υποδομή και μειωμένο προσωπικό.

Προοπτικές ερευνητικής ανάπτυξης.

Είναι γεγονός ότι οι προοπτικές ερευνητικής ανάπτυξη ενός Ιδρύματος στηρίζονται άμεσα στην υλικοτεχνική υποδομή του, στο έμψυχο υλικό του και στο μακροχρόνιο προγραμματισμό του.

Στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας και στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Β’ Κ.Π.Σ. υλοποιούνται έργα υπό την επίβλεψη της Επιτροπής παρακολούθησης που θα εδραιώσουν στέρεες βάσεις για τη μελλοντική ερευνητική ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Πάγια πολιτική του Ιδρύματος είναι να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες και να δίνονται προτεραιότητες για την παρακολούθηση των πρόσφατων εξελίξεων, τη συμμετοχή σε αυτές, τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και εμπειριών των μελών των Ε.Π., του Τ.Ε.Ι. μέσα από ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μορφωτικές ανταλλαγές, σεμινάρια καθώς και την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων, στους αντίστοιχους επιστημονικούς τομείς εξειδίκευσής τους. Με αυτό το σκεπτικό ενθαρρύνθηκαν ανάλογα αιτήματα και πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γενικά στο χώρο των Τ.Ε.Ι. που σχετίζεται με την ίδρυση κέντρων τεχνολογικής έρευνας. Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας προτίθεται να συμμετέχει σ’ αυτή την προσπάθεια και είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδια του η ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου.

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στη διεύρυνση και στην ενίσχυση δεσμών και συνεργασιών με Τριτοβάθμια Ιδρύματα του εξωτερικού καθώς επίσης και την αρτιότερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας εφάρμοσε πολιτική συνεργασίας και ανταλλαγής σε επίπεδο καθηγητών και φοιτητών (προγράμματα Socrates, Leonardo da Vinci, κ.λ.π,). Για το σκοπό αυτό στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας ιδρύθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων κ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ανέλαβε την υποβοήθηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Socrates και Leonardo Da Vinci.

8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

Διαχείριση πληροφοριών & Διοίκηση διαδικασιών – Επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Το Ίδρυμα, με σκοπό την συλλογή πληροφοριών που απαιτούνται για την δημιουργική λειτουργία του, έχει συστήσει διάφορες επιτροπές οι οποίες σκοπό έχουν να μελετούν διάφορα θέματα και να εισηγούνται ανάλογα στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Παραδείγματα τέτοιων επιτροπών είναι η επιτροπή ηλεκτρονικών υπολογιστών, το γραφείο δημοσίων και διεθνών σχέσεων, η επιτροπή κανονισμού σπουδών κ.τ.λ. Η αρμόδια επιτροπή του εκάστοτε θέματος-προβλήματος που απαρτίζεται από τα πλέον εξειδικευμένα μέλη του Ιδρύματος στο συγκεκριμένο θέμα, αφού μελετήσει το πρόβλημα εισηγείται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα αρμόδια όργανα για να αντιμετωπιστεί ή να βελτιωθεί η οποιαδήποτε κατάσταση.

Η διάχυση των πληροφοριών γίνεται με κοινοποίηση εγγράφων ή προφορικές εισηγήσεις κατά τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών του δημοσίου, συχνά παρατηρείται καθυστέρηση στην διάχυση των πληροφοριών και στην ενημέρωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η διάθεση πληροφοριών που σχετίζονται με το Ίδρυμα και το έργο που παρέχει, προς το εξωτερικό περιβάλλον, θεωρείται αρκετά σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ιδρύματος. Έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες μετάδοσης αυτών των πληροφοριών με την έκδοση και αποστολή σε διάφορους φορείς ενημερωτικών εντύπων, συνεντεύξεων στα τοπικά μέσα επικοινωνίας. Η παρούσα εργασία, καθώς και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων θα συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη διάθεση πληροφοριών προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Ένας βασικός θεσμός αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών του Ιδρύματος είναι η δημοκρατική δομή και λειτουργία. Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όταν εκλέγουν τα αρμόδια όργανα αξιολογούν τα πεπραγμένα της επερχόμενης διοίκησης και ταυτόχρονα με την εκλογή των νέων οργάνων καθορίζουν τη νέα πορεία του Ιδρύματος.

Τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, αποτελούμενα από εκπροσώπους όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν τη δυνατότητα να γίνονται αποδέκτες πληροφοριών από όλες τις κατηγορίες των μελών του Ιδρύματος και ταυτόχρονα να μεταφέρουν προς όλους το στόχο προς τον οποίο εργάζεται το Ίδρυμα.

Το επιχειρησιακό αποτέλεσμα είναι δύσκολο να κριθεί αν ληφθεί υπόψη ότι στη Ελλάδα δεν λειτουργούν ακόμη πλήρως οργανωμένα γραφεία σταδιοδρομίας των αποφοίτων αλλά ούτε και θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης των Ιδρυμάτων. Η παρούσα αξιολόγηση αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην καθιέρωση μιας ορθής διαδικασίας αξιολόγησης η οποία θα δώσει την δυνατότητα ελέγχου του πραγματικού αποτελέσματος λειτουργίας του Ιδρύματος.

Γενικά σχόλια.

Η διαδικασία αξιολόγησης αντιμετωπίσθηκε θετικά (αν και με κάποιο σκεπτικισμό) από την ακαδημαϊκή κοινότητα του Ιδρύματος. Ο μικρός χρόνος ανεξάρτητης ύπαρξης του Ιδρύματος δεν θεωρείται ικανός να επιτρέψει μια αντικειμενική αξιολόγηση λόγω του ότι αναμένεται η ύπαρξη αρκετών προβλημάτων που οφείλονται στο “νεαρό” της ηλικίας του Ιδρύματος και όχι στο ίδιο το Ίδρυμα. Παρόλα αυτά το Ίδρυμα θεώρησε ότι μια αξιολόγηση στα πρώτα βήματα του θα συμβάλλει στην σωστή ανάπτυξη του και θα αποφύγει πιθανά λάθη. Είναι ποιο εύκολο να “χτίσεις” κάτι σωστά από την αρχή παρά να προσπαθήσεις να το βελτιώσεις όταν έχει ήδη “χτιστεί”. Η θέληση του Ιδρύματος για αξιολόγηση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελεί την απόδειξη της δίψας του Ιδρύματος για σωστή ανάπτυξη και αναβάθμιση.

Η παρούσα προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια αξιολόγησης του Ιδρύματος και ταυτόχρονα μια προσπάθεια εκμάθησης της διαδικασίας αξιολόγησης με δεδομένη την έλλειψη εμπειρίας στον τομέα αυτό. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι ότι εντοπίσθηκαν αρκετά σημεία αδυναμίας που σχετίζονται κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης πολλά από τα μειονεκτήματα που εντοπίστηκαν οφείλονται στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδρύματος και επομένως η αντιμετώπιση τους εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα αρμόδια όργανα του κράτους. Το πλεονέκτημα που απέκτησε το Ίδρυμα με την παρούσα αξιολόγηση είναι ότι γνώρισε τον εαυτό του και εντόπισε τα αδύναμα σημεία.

 

Προτάσεις για βελτίωση και αναβάθμιση του Ιδρύματος

Η λειτουργία του Ιδρύματος καθορίζεται από το Νόμο πλαίσιο. Άτομα ή συλλογικά όργανα που έχουν την ευθύνη της διοίκησης ή χάραξης πολιτικής, εκλέγονται από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας με δημοκρατικές διαδικασίες. Το θεσμικό πλαίσιο, ενώ προσφέρει αυτοδυναμία στα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος, ταυτόχρονα επιτρέπει στην πολιτεία την άσκηση εποπτείας. Μεταφέρεται με αυτό τον τρόπο, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης των πεπραγμένων του Ιδρύματος στα αρμόδια όργανα του Κράτους τα οποία μπορούν ταυτόχρονα να επηρεάσουν άμεσα την πολιτική του Ιδρύματος. Η ύπαρξη μεγαλύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος, θα επιτρέψει την ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, θα επιβάλλει μεγαλύτερη αυτογνωσία στα όργανα διοίκησης και ίσως μειώσει σε μεγάλο βαθμό της γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Οι στόχοι και οι επιδιώξεις του Ιδρύματος καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο και σχετίζονται άμεσα με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης της χώρας. Υπάρχουν και επιμέρους στόχοι οι οποίοι αναφέρονται στην τοπική κοινωνία και σχετίζονται με την κοινωνικό – οικονομική αναβάθμιση της. Ο βραχυπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός του Ιδρύματος πραγματοποιείται από το ίδιο το Ίδρυμα ενώ ο μακροπρόθεσμος επαφίεται στην Πολιτεία. Πρέπει να θεσμοθετηθούν διαδικασίες μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού οι οποίες να “εμπλέκουν” το Ίδρυμα στην χάραξη της πορείας του σε δεκαετή βάση.

Το Ίδρυμα αντιμετωπίζει λειτουργικά προβλήματα λόγω έλλειψης κτιριακών εγκαταστάσεων και επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών του. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μονό με την συνδρομή του κράτους.

Τα τελευταία χρόνια ένα νέο σκηνικό έχει διαμορφωθεί για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). Οι τελευταίες θεσμικές αλλαγές και οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (Μεταπτυχιακές σπουδές αποφοίτων, Ακαδημαϊκά προσόντα του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Υπηρεσιακή κατάσταση του τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κ.λ.π.) συγκεκριμενοποιούν την ταυτότητα και τη φυσιογνωμία των Τ.Ε.Ι. και ταυτόχρονα προσδιορίζουν ένα νέο ουσιαστικό ρόλο, δίνοντας προοπτικές αλλά και κίνητρα για ερευνητική ανάπτυξη. Αυτός όμως ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος των Τ.Ε.Ι. με τις ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου που μας δίνει, δημιουργεί και για το Τ.Ε.Ι. της Λαμίας νέες ευθύνες και υποχρεώσεις.

Με το υπάρχον Νομοθετικό Καθεστώς δεν μπορούν να δρομολογηθούν Μεταπτυχιακές Σπουδές από τα ΤΕΙ. Παρόλα αυτά, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού δέχονται απόφοιτους των ΤΕΙ της χώρας μας για εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν στην λήψη μεταπτυχιακών τίτλων M.Sc, M.Phil και Ph.D. Λαμβανομένου υπόψη ότι το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ της χώρας μας έχει την δυνατότητα να εκπαιδεύσει και να επιβλέψει (κάτοχοι Ph.D) Διδακτορικές Διατριβές, θα μπορούσαν με αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση να δρομολογηθούν μεταπτυχιακές σπουδές από το ΤΕΙ. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα μπορούσαν να είναι των παρακάτω τύπων:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα της συγκεκριμένης ενότητας, απαιτείται άμεση χορήγηση χρηματικών κονδυλίων για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων του ΤΕΙ, καθώς επίσης ρύθμιση των νομοθετικών διαδικασιών για την αναβάθμιση του ρόλου των ΤΕΙ στην Εκπαίδευση και στις Παραγωγικές διαδικασίες της Χώρας μας.