ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα – Σχετική Νομοθεσία


ΕΙΚΟΝΑ 2.1
: Γεωγραφική κατανομή των Τ.Ε.Ι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : Η δομή της διοίκησης των Τ.Ε.Ι.

 

Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Όταν μιλάμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα οι περισσότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, εννοούν τα Α.Ε.Ι. στα οποία περιλαμβάνονται 18 πανεπιστήμια. Είναι γεγονός όμως ότι από το 1984 υπάρχει στην Ελλάδα ένας αρκετά εύρωστος και δραστήριος μη πανεπιστημιακός χώρος, που απαρτίζεται από 14 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ο προσανατολισμός των οποίων είναι περισσότερο ο τομέας εφαρμογής μέσα από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει μια παράξενη μοναδικότητα, στην οποία υφίσταται διάκριση μεταξύ του όρου "ανώτατη εκπαίδευση", που χαρακτηρίζει μόνο τα Α.Ε.Ι. και του όρου "ανώτερη εκπαίδευση" που τώρα χαρακτηρίζει τα Τ.Ε.Ι. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτεία διαμέσου του υπουργείου παιδείας προσπάθησε να ξεπεράσει τους παραπάνω όρους. Κατ΄αρχήν αφαίρεσε από την υφιστάμενη νομοθεσία και τους δύο όρους "ανώτατη εκπαίδευση" και "ανώτερη εκπαίδευση". Στη συνέχεια, θεσμοθέτησε τον όρο "τριτοβάθμια εκπαίδευση" με τον οποίο χαρακτηρίζονται τώρα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και στον οποίο δεν υπάρχει εσωτερική διαβάθμιση.

Είναι φανερό πάντως ότι οι παραπάνω ενέργειες δεν στάθηκαν ικανές να ξεπεράσουν το πρόβλημα διαφοροποίησης μεταξύ πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και να φτιάξουν ένα μηχανισμό εσωτερικού ισοζυγίου μέσα στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τα διεθνή πρότυπα αναφορικά με το εννοιολογικό περιεχόμενο αλλά και τη χρήση των όρων. Και αυτό γιατί ο όρος "τριτοβάθμια εκπαίδευση" είναι σήμερα ευρύτερος από τον όρο "ανώτερη εκπαίδευση" και στις περισσότερες χώρες ο όρος "ανώτερη εκπαίδευση" συμπεριλαμβάνει τώρα ιδρύματα τα οποία ανήκουν στον πανεπιστημιακό αλλά και στον μη πανεπιστημιακό χώρο.

Εκτός από τα παραπάνω, η διαφορά μεταξύ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. είχε, περισσότερο στο παρελθόν και λιγότερο σήμερα, βαθύτερες ρίζες. Αυτό είχε να κάνει κυρίως με τα απαιτούμενα προσόντα για την εκλογή του διδακτικού προσωπικού (ακαδημαϊκό προφίλ) μεταξύ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. αλλά και με το επαγγελματικό προφίλ των πτυχιούχων τους. Η αντίθεση στο επαγγελματικό προφίλ εστιάζεται κυρίως στις προοπτικές για ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες των πτυχιούχων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. Μολονότι η προοπτική αυτή έχει θεσμοθετηθεί από σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ως μια από τις κύριες εστίες έντασης.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1. Γενικά

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο-πλαίσιο 1404/1983, ανήκουν μαζί με τα Πανεπιστήμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, τα Τ.Ε.Ι είναι αυτοδιοικούμενα ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ.) και η εποπτεία της πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Τ.Ε.Ι. είναι η δημοκρατική δομή και λειτουργία, με τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικών - διοικητικών - σπουδαστών) στη λήψη των αποφάσεων, το Ακαδημαϊκό Άσυλο (σε κάθε Τ.Ε.Ι. υπάρχει Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου), οι Ακαδημαϊκές Ελευθερίες, καθώς και η ελεύθερη επιστημονική αναζήτηση και διακίνηση ιδεών.

Στη χώρα μας λειτουργούν δεκατέσσερα (14) Τ.Ε.Ι. με τα Παραρτήματά τους στις περιοχές: Αθήνα, Ηράκλειο, (Παράρτημα Χανίων), Θεσσαλονίκη, Καβάλα, (Παράρτημα Δράμας), Κοζάνη, (Παράρτημα Φλώρινας), Λάρισα, (Παράρτημα Καρδίτσας), Μεσολόγγι, Πάτρα, Καλαμάτα, Πειραιά, Σέρρες, Χαλκίδα, Λαμία, (Παράρτημα Καρπενησίου και Άμφισσας), Άρτα, (Παράρτημα Ιωαννίνων). Ένα Παράρτημα μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία Σχολή ή ένα έως τρία ανεξάρτητα Τμήματα. (Εικόνα 2.1).

Κάθε Τ.Ε.Ι. συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Σχολές και κάθε Σχολή από τουλάχιστον δύο Τμήματα, που αντιστοιχούν σε συναφείς ειδικότητες. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή μονάδα. το Τμήμα διαιρείται σε Ομάδες Μαθημάτων. Κάθε Ομάδα Μαθημάτων αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 : Γεωγραφική κατανομή των Τ.Ε.Ι.

Οι σπουδές σε κάθε Τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου που δίνει και τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος. Εξαίρεση αποτελούν τα Γενικά τμήματα, των οποίων η λειτουργία αποσκοπεί στο συντονισμό της διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονται σε πολλά Τμήματα Ειδικότητας μιας ή περισσότερων Σχολών.

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες ανάλογα με τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την διδακτική και την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι βαθμίδες του Ε.Π. είναι οι ακόλουθες: Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Καθηγητές Εφαρμογών.

Όλα τα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι.: Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθυντές Σχολών, Προϊστάμενοι Τμημάτων και Υπεύθυνοι Ομάδων Μαθημάτων, εκλέγονται για συγκεκριμένη θητεία, από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του κάθε Ιδρύματος.

Σε κάθε ίδρυμα λειτουργεί Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.), που συγκροτείται από επιμέρους Τμήματα, Γραφεία και Υπηρεσίες, για την παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό και Εκπαιδευτικό έργο. Των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ι., ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Ιδρύματος.

2. Οι βασικές καταστατικές αρχές

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτοδιοικούνται. Τα Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από τα Α.Ε.Ι. Η αποστολή τους εστιάζεται στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι. διατηρούν αμφίδρομη τη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους, συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των Α.Ε.Ι., στην κοινή προσπάθεια για αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου και παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας.

Η ακαδημαϊκή διδασκαλία καθώς και η διακίνηση ιδεών στα Τ.Ε.Ι. είναι ελεύθερες. Απαγορεύεται η επιβολή ορισμένων μόνο επιστημονικών απόψεων και ιδεών. Η κρατική εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο υπουργός δηλαδή ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των Τ.Ε.Ι.

3. Ακαδημαϊκή δομή

Κάθε Τ.Ε.Ι. αποτελείται από δύο τουλάχιστον Σχολές. Κάθε Σχολή συγκροτείται από δύο τουλάχιστον Τμήματα, που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες. Το Τμήμα διαιρείται σε δύο ή τρεις Ομάδες Μαθημάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Ομάδα Μαθημάτων μπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού, από τα οποία το ένα τουλάχιστον να είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή.

Εκτός από τις παραπάνω μονάδες υπάρχει και το Παράρτημα Τ.Ε.Ι., το οποίο είναι η εκπαιδευτική μονάδα που έχει έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη από 30 χιλιόμετρα από την έδρα του Τ.Ε.Ι. και περιλαμβάνει μόνο μια σχολή ή το πολύ τρία ανεξάρτητα τμήματα.

4. Προσωπικό

4.1. Μέλη του Τ.Ε.Ι.

Τα μέλη του Τ.Ε.Ι. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.

Τακτικά είναι τα μέλη του:

Έκτακτα μέλη είναι:

Τακτικά μέλη

Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.)

Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) είναι δημόσιοι λειτουργοί και ασκούν το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Διακρίνονται δε σε τρεις βαθμίδες:

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται σε κάθε βαθμίδα, σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο 1404/1983 και με την τροποποίηση που υπέστη από τον ν. 2413/1996 είναι τα ακόλουθα:

 

 

Καθηγητές:

Νόμος πλαίσιο 1404/1983

Ν. 2413/1996

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
Διδακτορικό δίπλωμα. Διδακτορικό δίπλωμα.
Αξιόλογη επιστημονική επίδοση, όπως:
  • δημοσιεύσεις σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά,
  • μονογραφίες,
  • διδακτικά βιβλία
Αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα, που αποδεικνύεται από ανάλογες:
  • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή
  • Μονογραφίες ή βιβλία που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή
  • Δύο αναφορές σε αναγνωρισμένου κύρους ειδικά επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά.

Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής τέσσερις πρωτότυπες δημοσιεύσεις.

  Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης, που διαπιστώνεται από δύο τουλάχιστον ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψηφίου από άλλους ερευνητές.
Δεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα, από τη λήψη του βασικού πτυχίου και σε ειδικότητα που αντιστοιχεί στη θέση που προκηρύσσεται. Επταετής επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου, από την οποία μπορεί να αντικατασταθούν μέχρι
Τέσσερα έτη διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τρία έτη με διδακτικό έργο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας

 

Επίκουροι Καθηγητές:

Νόμος πλαίσιο 1404/1983

Ν. 2413/1996

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. και πιστοποιητικό εξειδίκευσης, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα Α.Ε.Ι. Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ή μετεκπαίδευση χρονικής διάρκειας δύο ετών. Διδακτορικό δίπλωμα.
Αξιόλογο επιστημονικό έργο ή εμπειρία στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων κατάλληλου επιπέδου. Επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, που αποδεικνύεται από ανάλογες:
  • Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή
  • Επιστημονικές μονογραφίες ή
  • Πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον μια πρωτότυπη δημοσίευση ως μόνος ή κύριος ερευνητής.

Δεκαετής επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου. Τετραετής επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου, από την οποία μπορεί να αντικατασταθούν μέχρι
Δύο έτη διδακτική πείρα σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δύο έτη με διδακτικό έργο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

 

 

 

 

Καθηγητές εφαρμογών:

Νόμος πλαίσιο 1404/1983

Ν. 2413/1996

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. και πιστοποιητικό εξειδίκευσης ή πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι., εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα Τ.Ε.Ι. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα Τ.Ε.Ι.
  Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών.
Εμπειρία στην εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων κατάλληλου επιπέδου. Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου.
Εξαετής επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εφαρμογών. Εξαετής επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου, από την οποία μπορεί να αντικατασταθούν μέχρι
Διετής διδακτική εμπειρία. Τρία έτη με διδακτικό έργο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας.

 

Οι θέσεις των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανήκουν οργανικά στο Τμήμα και κατανέμονται στις Ομάδες Μαθημάτων με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθμίδα της θέσης. Κατά την κατανομή αυτή δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των βαθμίδων Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή.

Οι αρμοδιότητες των καθηγητών και επίκουρων καθηγητών εστιάζονται στην ανάληψη διδακτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν κυρίως και θεωρητικές γνώσεις, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

Οι καθηγητές εφαρμογών εντέλλονται για την εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών Ε.Π. είναι:

Καθηγητές: 14 ώρες

Επίκουροι καθηγητές: 16 ώρες

Καθηγητές εφαρμογών: 20 ώρες

Σύμφωνα με τον νόμο 2530/1997 για την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.), τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.

Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:

Τέλος, το διοικητικό έργο περιλαμβάνει:

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού προσφέρουν ειδικό εκπαιδευτικό έργο, που συνίσταται στη διδασκαλία μαθημάτων ξένων γλωσσών και σωματικής αγωγής.

Για την εκλογή σε θέση μέλους του Ε.Ε.Π. απαιτούνται:

 

Έκτακτα μέλη

Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων, Επισκέπτες Καθηγητές

Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου σε:

Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα κυρίως θεωρητικής κατάρτισης, όπως:

Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες ανατίθεται η εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως η διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών

Στους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων ανατίθεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών ή φυσικής αγωγής.

Τα ελάχιστα προσόντα των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων είναι:

Επιστημονικοί Συνεργάτες:

Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

Εφόσον δεν υπάρχει πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. τότε:

Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων:

 

5. Όργανα διοίκησης

Η δομή της διοίκησης (ηγεσία, λήψη αποφάσεων) στα τέσσερα επίπεδα ακαδημαϊκής δομής (ομάδα μαθημάτων, τμήμα, σχολή, ίδρυμα) δίνεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΙΔΡΥΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ

Ο.Μ.

Ηγεσία Πρόεδρος

(Αντιπρόεδρος)

Διευθυντής Προϊστάμενος Υπεύθυνος
Λήψη αποφάσεων

(ανώτερη)

Συνέλευση   Γενική Συνέλευση Γενική Συνέλευση
Λήψη αποφάσεων

(κατώτερη)

Συμβούλιο Συμβούλιο Συμβούλιο  
Εκτέλεση Συμβούλιο Συμβούλιο Συμβούλιο  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : Η δομή της διοίκησης των Τ.Ε.Ι.

Η γενική συνέλευση της ομάδας μαθημάτων απαρτίζεται από το Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. και δύο εκπροσώπους σπουδαστών. Εκλέγει τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του, αναθέτει στα μέλη Ε.Π. καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίου και υποβάλλει προτάσεις στη γενική συνέλευση του τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

Ο υπεύθυνος της ομάδας μαθημάτων εκλέγεται από τη γενική συνέλευσή της. Συντονίζει γενικά το έργο της Ο.Μ., κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του Ε.Π. και Ε.Ε.Π., μεριμνά για τον εφοδιασμό των σπουδαστών με τα ανάλογα εκπαιδευτικά βοηθήματα, προτείνει την προδιαγραφή και προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, φροντίζει για γραφική ύλη, για τις φροντιστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις μαθημάτων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τη γενική συνέλευση της Ο.Μ. και εισηγείται τα θέματα, προεδρεύει στις εργασίες της και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της. Ως υπεύθυνοι ομάδων μαθημάτων εκλέγονται καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή κωλύονται μπορούν να εκλεγούν καθηγητές εφαρμογών. Η θητεία του υπευθύνου Ο.Μ. είναι ετήσια.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Ε.Π. ή και το Ε.Ε.Π. του τμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. ή και του Ε.Ε.Π. Έχει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος που προβλέπονται από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι.. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο προϊστάμενος του τμήματος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο του συνόλου των μελών της.

Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από α) τον προϊστάμενο του τμήματος, β) τους υπευθύνους των Ο.Μ., γ) έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, δ) από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του Ε.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο και ε) έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη του Ε.Τ.Π. Το συμβούλιο συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του τμήματος, αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθμίδες Ε.Π., υποβάλλει στο συμβούλιο του ιδρύματος προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π., έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών και συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τμήματος. Επί πλέον, εισηγείται προς το συμβούλιο του ιδρύματος για τη μονιμοποίηση ή μη των μελών Ε.Π. και αποφασίζει για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος, καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής και σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύματος καθηγητής εφαρμογών, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και του συμβουλίου, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. Τηρεί μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους Ε.Π. και Ε.Ε.Π., έχει πειθαρχική δικαιοδοσία και γενικά προίσταται των υπηρεσιών του τμήματος. Ως προϊστάμενοι τμημάτων εκλέγονται καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή κωλύονται μπορούν να εκλεγούν καθηγητές εφαρμογών. Η θητεία του προϊσταμένου είναι τριετής.

Το Συμβούλιο της Σχολής απαρτίζεται από α) τον διευθυντή της σχολής, β) τους προϊσταμένους των τμημάτων και γ) εκπροσώπους των σπουδαστών, σε ποσοστό 40% των μελών του συμβουλίου, πλην του διευθυντή, που είναι μέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Κατανέμει τις πιστώσεις στα τμήματα και στα εργαστήρια της σχολής, επεξεργάζεται προτάσεις των τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. και τις υποβάλλει στο συμβούλιο του ιδρύματος και συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τμημάτων της σχολής.

Ο Διευθυντής της σχολής (καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής) προΐσταται των υπηρεσιών της σχολής, συντονίζει και εναρμονίζει τη δραστηριότητα των τμημάτων της σχολής, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου της σχολής και έχει πειθαρχική δικαιοδοσία. Ως διευθυντές σχολών εκλέγονται καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές, η θητεία των οποίων είναι τριετής.

Η Συνέλευση του Ιδρύματος απαρτίζεται από α) τον πρόεδρο, β) τον αντιπρόεδρο, γ) τους διευθυντές των σχολών, δ) τους προϊσταμένους των τμημάτων, ε) έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. του Τ.Ε.Ι., στ) έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. του Τ.Ε.Ι., ζ) εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των υπολοίπων μελών της συνέλευσης, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου, που είναι μέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και η) το γενικό γραμματέα. Η συνέλευση έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του ιδρύματος, αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά με την ίδρυση νέων τμημάτων, ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύματος, καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο πρόεδρος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο του συνόλου των μελών της.

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος απαρτίζεται από α) τον πρόεδρο, β) τον αντιπρόεδρο, γ) τους διευθυντές των σχολών και δ) έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Τ.Ε.Ι., εισηγείται στη συνέλευση τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα έργων του Τ.Ε.Ι., αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά με τη μετατροπή ή τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι και το διοικεί σε συνεργασία με το συμβούλιο. Τον πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος, οποίος επικουρεί τον πρόεδρο στα καθήκοντά του και είναι υπεύθυνος για τα θέματα σπουδών του ιδρύματος. Ως πρόεδροι Τ.Ε.Ι. εκλέγονται καθηγητές ή σε περίπτωση που οι καθηγητές είναι λιγότεροι από πέντε και επίκουροι καθηγητές. Ως αντιπρόεδροι εκλέγονται καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές. Η θητεία του προέδρου και αντιπροέδρου είναι τριετής.

6. Εκπαίδευση - έρευνα

Το διδακτικό έργο στα Τ.Ε.Ι. κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, πτυχιακές εργασίες και (πρακτική) άσκηση στο επάγγελμα.

Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά.

Το περιεχόμενο και η διάρκεια σπουδών κάθε τμήματος καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος.

Για το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος αποφασίζει η Γ.Σ. του τμήματος με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών, μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος που συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του τμήματος. Το πρόγραμμα όπως και το περιεχόμενο σπουδών αναθεωρείται κάθε τρία χρόνια.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου και περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, το χειμερινό και εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες για διδασκαλία και από δύο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μια.

Στους πτυχιούχους αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα.

Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Τ.Ε.Ι. μπορούν να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σπουδών για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με βάση τον ν. 2327/1995 οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι.

Με την τροποιητική υπουργική απόφαση ΚΑ/679/1996 συνίσταται σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ειδικός λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Ο σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, καθώς και άλλων υπηρεσιών η δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού είναι η επιτροπή εκπαίδευσης και ερευνών του οικείου ιδρύματος και η γραμματεία του λογαριασμού. Η επιτροπή διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού που συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του ΑΕ.Ι. ή του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, απαρτίζεται για τα Τ.Ε.Ι, από εκπροσώπους όλων των τμημάτων (μελών Ε.Π.) και τον αντιπρόεδρο του ιδρύματος. Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της επιτροπής είναι η επεξεργασία προτάσεων προς τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι. για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος.