ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Κόστος Εκπαίδευσης ανά Σπουδαστή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 : Κόστος εκπαίδευσης ανά σπουδαστή κατά την τελευταία πενταετία τουΤ.Ε.Ι. Λαμίας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια του Β΄ΚΠΣ)

Εικόνα 7.1 : Δαπάνες μισθοδοσίας ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Εικόνα 7.2 : Σπουδαστικές παροχές ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Εικόνα 7.3 : Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Εικόνα 7.4 : Δαπάνες προμήθειας βιβλίων ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Εικόνα 7.5 : Συνολικές δαπάνες ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια του Β΄ΚΠΣ)

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1995

1996

1997

1998

1999

Αριθμός Σπουδαστών Από τον Πίνακα 4.4

1.834

1.865

2.258

2.563

2.992

Μισθοί Προσωπικού Απόλυτα ποσά από Πίνακα 5.2

450.187.120

531.756.643

692.231.331

799.121.367

870.000.000

Ανά σπουδαστή

245.468

285.125

306.568

311.791

290.775

Σπουδαστικές παροχές Απόλυτα ποσά από Πίνακα 5.3

134.308.924

178.334.195

249.846.457

288.321.954

345.000.000

Ανά σπουδαστή

73.232

95.621

110.650

112.494

115.307

Εργαστηριακός εξοπλισμός Απόλυτα ποσά από Πίνακα 5.4

170.082.820

161.135.995

53.837.279

94.882.227

424.000.000

Ανά σπουδαστή

92.738

86.400

23.843

37.020

141.711

Προμήθεια συγγραμμάτων Απόλυτα ποσά από Πίνακα 5.5

14.321.432

16.807.848

16.182.016

19.974.767

67.500.000

Ανά σπουδαστή

7.808

9.012

7.166

7.793

22.560

Συνολικές Δαπάνες Απόλυτα ποσά από Πίνακα 5.6

993.722.643

1.190.940.418

1.285.300.546

1.414.681.605

1.937.530.000

Ανά σπουδαστή

541.833

638.573

569.220

551.963

647.570

Διαθέσιμο εμβαδόν ανά σπουδαστή

5.3

5.2

4.3

3.8

3.2

Διαθέσιμο εμβαδόν ανά σπουδαστή μετά την αποπεράτωση των κτιρίων

----

----

----

----

7.6

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 : Κόστος εκπαίδευσης ανά σπουδαστή κατά την τελευταία πενταετία τουΤ.Ε.Ι. Λαμίας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια του Β΄ΚΠΣ)

 

 

Εικόνα 7.1 : Δαπάνες μισθοδοσίας ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 

 

Εικόνα 7.2 : Σπουδαστικές παροχές ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 

 

Εικόνα 7.3 : Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχτου Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 

 

Εικόνα 7.4 : Δαπάνες προμήθειας βιβλίων ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

 

 

Εικόνα 7.5 : Συνολικές δαπάνες ανά σπουδαστή σε χιλιάδες δρχ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (δεν συμπεριλαμβάνονται τα κονδύλια του Β΄ΚΠΣ)