ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ακαδημαϊκή Δομή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : Γεωγραφική κατανομή Σχολών & Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 : Αριθμός εισαγομένων σπουδαστών & αριθμός τμημάτων ανά ΤΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 : Η Διοικητική Δομή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

 

ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

Το Τ.Ε.Ι της Λαμίας αποτελείται από 2 Σχολές που βρίσκονται στο κύριο κτιριακό συγκρότημα του και από δύο περιφερικά παραρτήματα που βρίσκονται μακριά από την Λαμία, το ένα στην πόλη του Καρπενησίου και το άλλο στην πόλη της Άμφισσας ( Πίνακας 3.1). Το Τ.Ε.Ι της Λαμίας έγινε αυτοδιοικούμενο το 1994-95 και αποτελεί το νεώτερο Τ.Ε.Ι της Ελλάδας . Πριν την χρονιά αυτή, τρία από τα τμήματά του ( Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Νοσηλευτικής ) ήταν παραρτήματα του Τ.Ε.Ι της Λάρισας ενώ το τμήμα της Δασοπονίας ήταν παράρτημα του Τ.Ε.Ι του Μεσολογγίου. Τα τμήματα του Τ.Ε.Ι στην παρούσα τους κατάσταση παρουσιάζονται παρακάτω, (σε παρένθεση αναφέρεται η ακαδημαϊκή χρονιά κατά την οποία εισήχθη ή θα εισαχθεί ο πρώτος σπουδαστής στο ανάλογο τμήμα).

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ).

 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ).

 

Παράρτημα Καρπενησίου.

 

Παράρτημα Άμφισσας.

 

Το Τ.Ε.Ι της Λαμίας είναι ένα από τα 14 Τ.Ε.Ι. της χώρας και αν και είναι το νεώτερο Τ.Ε.Ι., δεν είναι όμως και το μικρότερο (Πίνακας 3.2).

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Η διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για τα 6 τμήματα του Τ.Ε.Ι της Λαμίας έχει ως εξής :

Τμήμα Ηλεκτρονικών 7 εξάμηνα.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών . 7 εξάμηνα

Τμήμα Πληροφορικής &

Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 8 εξάμηνα

Τμήμα Νοσηλευτικής . 8 εξάμηνα (το τελευταίο είναι προαιρετικό)

Τμήμα Φυσικοθεραπείας. 8 εξάμηνα.

Τμήμα Δασοπονίας. 8 εξάμηνα.

Τμήμα Τουριστικών επιχειρήσεων 8 εξάμηνα.

 

Ειδίκευση των αποφοίτων πτυχίου .

Κανένα από τα προσφερόμενα πτυχία δεν παρέχουν κάποια επίσημη εξειδίκευση. Παρ'όλα αυτά αρκετά προαιρετικά ( και κατ επιλογήν υποχρεωτικά ) μαθήματα έχουν προστεθεί στο περίγραμμα των περισσοτέρων τμημάτων .

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών .

Κανένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν προσφέρεται προς το παρόν από το Τ.Ε.Ι της Λαμίας .

Ερευνητικές μονάδες .

Καμία επίσημη ερευνητική μονάδα δεν ανήκει στο Τ.Ε.Ι . Παρόλα αυτά μεμονωμένες προσπάθειες γίνονται από έναν αριθμό μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για να επιτευχθεί ερευνητικό έργο σε διαφορετικές κατευθύνσεις .Η επιτροπή ερευνών έχει την αρμοδιότητα να συντονίζει αυτές τις προσπάθειες .

Επιτροπή ερευνών .

Ο σκοπός της επιτροπής ερευνών είναι η εύρεση κονδυλίων και η οικονομική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προωθώντας και ενισχύοντας την επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη . Παράλληλα η επιτροπή ερευνών προωθεί την σχέση της παραγωγής με την εκπαίδευση .Πρόσφατα η επιτροπή ερευνών απέκτησε περισσότερες υποχρεώσεις (Νόμος Υ.Α 679/22-8-95) και δραστηριότητες ως "Επιτροπή ερευνών και εκπαίδευσης ".

Επιτροπή παρακολούθησης .

Η επιτροπή Παρακολούθησης επιβλέπει τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Β΄ΚΠΣ που υλοποιούνται από το Ίδρυμα και είναι σε στενή συνεργασία με την επιτροπή ερευνών . Τα προγράμματα αυτά είναι τα ακόλουθα :

1. Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθήκης .

2. Γραφείο διασύνδεσης.

3. Πρακτική άσκηση σπουδαστών .

4. Δίκτυα (κάθετη & οριζόντια δράση).

5. Αναβάθμιση προγραμμάτων σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικής.

7. Πολλαπλή βιβλιογραφία .

8. Αποτίμηση του Τ.Ε.Ι .

9. Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών .

Η πρόταση μιας νέας διοικητικής δομής του Τ.Ε.Ι έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και βρίσκεται στην διαδικασία έγκρισης από το υπουργείο οικονομικών .Η μορφή της νέας αυτής δομής παρουσιάζεται παρακάτω στο σχετικό οργανόγραμμα (Πίνακας 4.3).

Ο κεντρικός διοικητικός μηχανισμός αποτελείται από τέσσερις Διευθύνσεις με τις ανάλογες υποχρεώσεις για κάθε ένα .

1 .Διεύθυνση Διοικητικού .

2. Διεύθυνση Οικονομικού.

3. Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας .

4. Διεύθυνση Πληροφοριών και Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Κάθε Διεύθυνση χωρίζεται σε τομείς . Εκτός των διαφόρων τομέων που ανήκουν στις διευθύνσεις , υπάρχει και ένας αριθμός από ανεξάρτητες διοικητικές μονάδες.(Πίνακας 4.3). Ο συνολικός αριθμός προσωπικού που προβλέπεται είναι 126 (15 ΠΕ, 23 ΤΕ, 50 ΔΕ και 38 ΥΕ).

Σήμερα όμως λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση του παραπάνω οργανισμού, το Τ.Ε.Ι. Λαμίας έχει 33 άτομα μόνιμο διοικητικό προσωπικό (4 ΠΕ, 6 ΤΕ, 16 ΔΕ και 7 ΥΕ).

 

Κατακερματισμός του διοικητικού μηχανισμού

Η επέκταση των δραστηριοτήτων του Τ.Ε.Ι της Λαμίας σε τρεις πόλεις είναι ένα από τα προβλήματα του διοικητικού μηχανισμού . Ο κεντρικός διοικητικός μηχανισμός βρίσκεται στην Λαμία , αλλά υπάρχουν ακόμα δύο απομονωμένα τμήματα (παραρτήματα) τοποθετημένα στο Καρπενήσι και στην Άμφισσα .

Πολιτική κάλυψης θέσεων (διοικητικών & ακαδημαϊκών ).

Η κάλυψη των θέσεων διοικητικού και διδακτικού προσωπικού γίνεται μετά την έγκριση των Υπουργείων Παιδείας & Οικονομικών. Αν και όπως φαίνεται, ο αριθμός του προσωπικού είναι αρκετά μικρός, η περίοδος ανάπτυξης του ΤΕΙ Λαμίας πραγματοποιήθηκε μετά το 1985 και είναι μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από αυξημένους περιορισμούς στην απορρόφηση του διοικητικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα , και ως εκ τούτου αυτό επηρέασε τα Τ.Ε.Ι .Έτσι ανάλογη κάλυψη θέσεων δεν ήταν δυνατή στο Τ.Ε.Ι της Λαμίας και ειδικότερα στα καινούρια τμήματα των Τουριστικών Επιχειρήσεων και Φυσικοθεραπείας .

Επικεφαλής των διοικητικών.

Ο επικεφαλής των διοικητικών σε κάθε Τ.Ε.Ι έχει τον τίτλο Γενικός γραμματέας .

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΛΕΙΣ

ΛΑΜΙΑ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΩΝ

2

0

0

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

5

1

1

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

-----------

----------

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

----------

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : Γεωγραφική κατανομή Σχολών & Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

 

 

Τ.Ε.Ι.

1995

1996

1997

1998

1999

Α*

3980

Β*

20.5

Γ*

32

Α*

3840

Β*

19,4

Γ*

32

Α*

4430

Β*

17,6

Γ*

32

Α*

5090

Β*

17,9

Γ*

32

Α*

5135

Β*

15,5

Γ*

32

ΑΘΗΝΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ

1870

9.7

9

1600

8,1

9

1800

7,2

9

1940

6,8

9

1955

5,8

9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2330

12.1

20

2280

11,6

20

2700

10,7

20

3130

11

20

3300

10

20

ΠΑΤΡΑΣ

1200

6.2

8

1250

6,3

9

1590

6,4

9

1770

6,2

9

2150

6,4

10

ΛΑΡΙΣΑΣ

1930

10

12

1950

9,9

12

2570

10,2

12

2740

9,6

12

3340

10

14

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1580

8.2

11

1590

8,1

11

1870

7,4

11

2140

7,4

11

2760

8,2

14

ΚΑΒΑΛΑΣ

950

5

6

950

4,7

6

1170

4,7

6

1250

4,4

6

1600

4,8

7

ΚΟΖΑΝΗΣ

1290

6,7

7

1660

8,3

9

2540

10

9

2760

9,7

9

3170

9,5

10

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

700

3,7

4

750

3,8

4

990

4

4

1120

3,8

4

1420

4,2

5

ΣΕΡΡΩΝ

1000

5,2

4

1000

5,1

4

1150

4,5

4

1260

4,4

4

1495

4,5

5

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

640

3,3

4

760

3,8

5

1100

4,4

5

1230

4,2

5

1560

4,6

6

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

600

3,1

4

640

3,2

4

930

3,7

4

1020

3,6

4

1270

3,9

5

ΛΑΜΙΑΣ

750

3,1

5

820

4,1

5

1100

4,4

5

1320

4,7

5

1580

4,8

6

ΗΠΕΙΡΟΥ

590

3,1

5

730

3,6

6

1220

4,8

7

1810

6,3

9

2570

7,8

12

ΣΥΝΟΛΟ

19410

100

131

19820

100

136

25160

100

137

28580

100

139

33305

100

155

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 : Αριθμός εισαγομένων σπουδαστών & αριθμός τμημάτων ανά ΤΕΙ

A* : Αριθμός σπουδαστών που εισάγονται

Β* : Ποσοστό σπουδαστών που εισάγονται ανά ΤΕΙ

Γ*: Αριθμός τμημάτων ανά ΤΕΙ

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ

Εκπαιδευτικού & Ειδ. Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Πρακτική άσκηση και γραφείο Σταδιοδρομίας

Τμήμα προϋπολογισμών

Πληροφοριών

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Διοικητικού & Ειδ. Τεχνικού Προσωπικού

Σπουδαστική Μέριμνα

Τμήμα εξόδων και προγραμμάτων Ευρωπαϊκής υποστήριξης

Μελετών & κατασκευών

Βιβλιοθήκη και εκδώσεις

Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου

Περίθαλψη & Κοινωνική Μέριμνα

Τμήμα μισθοδοσίας

Διατήρησης

Γραμματεία προέδρου και αντιπροέδρου

Συλλογικών Ατομικών Οργάνων & Επιτροπών

 

Τμήμα προμηθειών αγορών και υλικών εξοπλισμού

 

Γραμματείες Σχολών

 

Γραμματείες Τμημάτων

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων

Παραρτήματα

(Αυτοτελή Γραφεία)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 : Η Διοικητική Δομή του Τ.Ε.Ι. Λαμίας.